4
Kristo yegena mibong yegengkedaicte
Wapongti kwele-sowac ailu Asule bole yogo nolewec. Ilec ailu tapili-wawa mi aicaigabeleng. Nonge aibaba sangkeicne gameineholec sasawa biyachac hegileibeng, yogo mic-heloc nalic mi aingeledabelengte. Ailu Wapongte yowa bafac-tafalic ailu nalic mi edocngebadabelengte, miyac. Yowa noine ailu dondonne fikelu yegengkenale, nonge Wapongte haicka yowaine mibeng ngic-ngigac sasawadi wosaecnubalu kwele ngage-ngagenginang nalic ngage-motogaing. 2Kor 2:17; 1Tim 2:5 Aime Siduc Madicne micaigabeleng, yogo ngagebong ngage-ngagengineng hedickegacka, yenge dac-sanangte yefewa gagaingte, yengela inguc hedickegac. Aime dameng yagolec wapong, yogo Aleng Sugucnengineng, yedi ngic-ngigac bacebame ngage-ngagesingngineng mikac gagaing. Ailu yenge Kristole wac feicnele Siduc Madicnedi bacebame yegengkecaigaing, yogo mi nganiningte ngage-ngagengineng hedickecaigac. Ailu Kristo ye Wapong edalicnubagac. Efs 2:2; Kol 1:15; Hib 1:3 Aime yowa yanguc edocebalu weduyelecaigabeleng, Yesu Kristo ye Sugucne. Nonge nongileng siduc mi micaigabeleng, miyac. Yesule ailu ngengele kwelec kwekwe ailu gagabeleng. Wapongti yanguc miwec,
“Kundungkacni angoc fikena.” (Fike 1:3)
Wapong ye hocne kwelenonggeng bame angolelu gagac. Ailu Kristo ye Wapongte wac feicne angocineholec yogo ngage-motonoga. Ngage-ngage-motoc yogodi yele haic-mesuwacni kwesilu kwelenonggeng bame angolegac. Yes 9:2; 2Kor 3:18
Tapilitowa feicne iwa fedabeleng
Nongileng sanangne miyac, yogo hebec ingucne gagabeleng. Aime Wapongte wac feicne yogolec tapili feicnebenang. Ailu yogo moneng-mafa ingucne kwelenonggang loicne fagac. Tapilitowa yogo yelacni kwesicaigac, yogo nongelacni miyac. Aime ngic-ngigac yengi yogo ngage-motoningte yedi yogo kwelenonggang lowec. 2Kor 5:1 I yangucte, umac haicine monic-monicti neboc nga nebockacni kwesilu fikenolecaigac, yogodi mi hefecnubacaigac. Aime ngage-yaec aigabeleng, aimebac tapilinonggeng mi wawebenangkegac. 2Kor 1:8; 7:5 Ngic yengi welu yebicnubabong, Sugucnedi mi hegilecnubacaigac. Yenge wecnubabong wawelu sifu mi miyac aicaigabeleng. 10 Yesule gagadi socnonggang fikelu yegengkenale ailu, Yesu homawecte doic yogo socnonggang ingucnehac fikeme gagabeleng. 1Kor 15:31 11 Yesule gagadi himong-socnonggang fikelu yegengkenale ngic-ngigac yenge damengsoc Yesule ailu nonge gbolicne gaebengka socnonggeng homacka logaing. Rom 8:36 12 Ilec ailu homac ye nongela bole inguc balu game, gagadi ngengela inguchac boleine balu gagac.
13 Yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,
“Na ngage-ngagesingkolec gaibale ailu miiba.” (Mige 116:10)
Aime nonge inguchac kwelenonggang ngage-ngagesingkolec galu ngagesingkelu yowa milu gagabeleng. 14 Wapongti Sugucne Yesu homackacni bagboliyewec. Aime yedi hocne homackacni bagboliyecnubalu Yesuholec taocnubame nonge ngengeholec momochac bacnubadaicte. Ailu yeicne emewa locnubame domadabelengte, yogo ngagegabeleng. 1Kor 6:14 15 Umac sasawa yogo baficngebanogale ailu fikecaigac. I yangucte, Wapongte kwele-madicti taockeme taoc ngic-ngigac yengela kwesime ngic-ngigac bocyac yenge kwele-madic sugucnehac ngagelu Wapong mitengkebong wac feicne badaicte.
Homalubac gagawa hikenoga
16 Ilec nongileng kwelenonggeng mi wagac. Socnonggengti tapili-wawa ailu miyac ainogale aiyemewa, Wapongti sifu hadengsoc kwelenonggeng bame gboliyelu gagac. Efs 3:16 17 Aime umac nga doic ngagecaigabeleng, yogo dameng bangkacnemac fadaicte, yogodi wiyac sugucne mi aigac. Yogodi yefenonggeng bame gaga-sanangte tapili nga wac feicne sugucnehac ewalime balu gagabeleng. Rom 8:17-18 18 Wiyac dongedi nganicaigabeleng, yogo damengngine kwesime miyac ainowagac. Aime wiyac dongedi mi ngani-nganiine, yogodi fafa-sanang fadaicte. Ilec wiyac dongedi mi ngani-nganiine, nongileng dongenonggeng yogowa hilalu gagabeleng. Nga wiyac dongedi nganicaigabeleng yogo hegilegabeleng. Kol 1:16

4:2: 2Kor 2:17; 1Tim 2:5

4:4: Efs 2:2; Kol 1:15; Hib 1:3

4:6: Yes 9:2; 2Kor 3:18

4:7: 2Kor 5:1

4:8: 2Kor 1:8; 7:5

4:10: 1Kor 15:31

4:11: Rom 8:36

4:14: 1Kor 6:14

4:16: Efs 3:16

4:17: Rom 8:17-18

4:18: Kol 1:16