16
Wapong kwele-dacinele pele
Na Ibu-mackacni yowa-malac monic sugucnehac ngagebe yedi angelo 7 yanguc edocebawec, “Ngenge hikelu Wapongte kwele-dacti pele 7 wakeicne yogo himongka sotingkebong hauna.” Yes 66:6; Yer 10:25; Esek 14:19 Inguc mime angelo molic-molic yedi hikelu pele yogo sotingkeme himongka hauwec. Haume ngic-ngigac hudu-baba-sicte maaine balu gaibong, nga ilucine afeelu gaibong, yenge waic-sanang sowacne doicineholecti fikeyelewec. Wah 9:10; Miye 13:12-17
Aime angelo 2 yedi pele sotingkeme kiwecka hauwec. Haume kiwec hefaliyelu ngic homaicnele sac ingucne aiwec. Aime wiyac sasawa gaganginengkolec kiwecka gaibong, yogo homayackeibong. Wah 7:17-21
Homabong angelo 3 yedi pele sotingkeme misa sugucna nga misa dongeina haume misa yogo sasawadi sac aiyackeibong. Aime angelo 3 ye misa fileine aigac, yedi ngagebe yanguc miwec,
“Sugucne gbagbacne fileine, ga biyachac gaing ailu yakumac gagic.
Ga pasigone yogo dondonne.
Ailu wiyac sasawa yago yowawa locebaing.
I yangucte, wiyac yogo yengi geicne bingec ngic-ngigacfocgone nga siduc-mimi ngic wecebabong yengele sac sotingkelu wawec.
Ilec ailu gagi sac misawacni noningte gumecebaengka nobong amengineng yogo dondonne aigac.” Yes 49:26; Mige 79:3
Inguc mime ngagebe alatadi yanguc miwec,
“Oc, Sugucne Wapong Tapilitowa Fileine, ga ngic-ngigac wosaecebalu yefe dondonna nga noina balaibelu aibabangineng mimoctocaigic.” Yef 32:4; Mige 19:9; Miye 15:3
Aime angelo 4 yedi pele sotingkeme wenacte feiwa haume wenac ye dacineholec ailu ngic-ngigac lobecebanale tapili bawec. Balu dacine sugucnehacbenang ailu lobecebawec. Aime sifu ngic-ngigac yenge kwelengineng mi hefaliyeibong. Yenge doic 7 yogolec fileine Wapong, yele wac feicne mi bafelu misulec aicnoibong. Miye 9:20-21
10 Aime angelo 5 yedi pele sotingkeme hudu-baba-sicte mac ngictaule ngiye-ngiyewa haume yele ngani-damong yogo kundung kwewec. Ailu ngic-ngigac yenge doic sugucnehac ngageibongte ailu mamang hiduibong. Wah 10:22; Yes 8:21-22; Mige 79:5,10 11 Ailu yenge doic nga waic socnginang fikewec. Yogolec ailu honocmengte Wapong misulec aicnoibong. Ailu aibabangineng yogolec kwelengineng mi hefaliyeibong.
12 Aime angelo 6 yedi pele sotingkeme Yufretis misa sugucna hauwec. Haume ngictau wenac ofe-ofeinacni yengele yefe fikenale misa yogo dikewec. Fike 15:18; Yes 11:15 13 Dikeme nganibe hematowa nga hudu-baba-sic ailu siduc-mimi ngic kwesacine,* Hudu-baba-sic himongkacni ofewec, yele siduc yogo Miyegengkeicne 13:11-15 iwa fagac. Yedi hocne siduc-mimi ngic kwesacine aigac. Miyegengkeicne 19:20 iwa yegena aidaicte. Ye hudu-baba-sic molickelu kiweckacni ofewec, ye bafickecaigac. yengele mickacni asu habackang silicngineng wabolac ingucne wonongnginengkolecti ofelu waibong. Wah 8:3-7; Sek 12:3-4
14 Asu yogo yenge aleng sowacnebenang. Ailu pasile maaine bacaigaing. Wapong Tapilitowa Fileine, yedi ngic-ngigac wosaecebanale bole badaicte. Dameng yogolec ailu aleng yenge himong sasawale ngictau yengela hikelu Wapongkolec hudu weningte kpaducebaibong. Miye 19:19
15 Aime monicti miwec,
“Ngagegaing, na hise-baba ngic ingucne kwesidacte. Kwesibe monic ye deboc-gboli galu ngakpi-kpolucine damongkelu game ngic-ngigac yengi senggangngine mi nganidaingte. Aime mi gameedaicte, ngic ingucne ye kwele-angackolec.” Mat 24:43-44; Miye 3:3
16 Aime aleng yengi himong monic Hibru yowawa wacine Amagedon, iwa ngictau kpaducebaibong. Sek 12:11
17 Kpaducebabong angelo 7 yedi pele sotingkeme sawawa haume Ibu-mackacni yowa-malac sugucnehac ngictaule ngiye-ngiyewacni welelu miwec, “Wapongte kwele-dac biyac miyac aigac.” 18 Inguc mime pilatac bame gbululung holeme uc fikewec, aime memeya sugucnehac bawec. Aime ngic-ngigac himongka esecne gaibong, dameng iwa memeya sugucnehac nga feicnebenang ingucne monic mi bawec. Wah 19:16-18; Dan 12:1-2; Miye 4:5; 8:5 19 Memeya balu Babilon taon sugucne bauckeme habackang aiwec. Ailu himongne himongne ngic-ngigac yengele taon bocyac sowaleibong. Sowalebong Wapongti Babilon taonte ngic-ngigac yengele ngagesilu kwenocte kap iwa kwele-dacte waing aalicineholec yogo yelewec. Miye 14:10 20 Aime nuc sasawa yenge hikelu sangkeyackeibong. Aime ngic-ngigac yenge tiki basackelu monic mi nganiibong. Miye 6:14 21 Aime sawawacni mac hucine sanangkeicnedi walu ngic-ngigac feinginang holeme yenge doic sugucnehac ngageibong. Mac hucine moniyang moniyangte umacine yogo 40 kilo-lesoc aiwec. Aime ngic-ngigac yenge doic sugucnebenang ngagelu Wapong misulec aicnoibong. Wah 9:23-24; Esek 38:19-22; Miye 11:19

16:1: Yes 66:6; Yer 10:25; Esek 14:19

16:2: Wah 9:10; Miye 13:12-17

16:3: Wah 7:17-21

16:6: Yes 49:26; Mige 79:3

16:7: Yef 32:4; Mige 19:9; Miye 15:3

16:9: Miye 9:20-21

16:10: Wah 10:22; Yes 8:21-22; Mige 79:5,10

16:12: Fike 15:18; Yes 11:15

*16:13: Hudu-baba-sic himongkacni ofewec, yele siduc yogo Miyegengkeicne 13:11-15 iwa fagac. Yedi hocne siduc-mimi ngic kwesacine aigac. Miyegengkeicne 19:20 iwa yegena aidaicte. Ye hudu-baba-sic molickelu kiweckacni ofewec, ye bafickecaigac.

16:13: Wah 8:3-7; Sek 12:3-4

16:14: Miye 19:19

16:15: Mat 24:43-44; Miye 3:3

16:16: Sek 12:11

16:18: Wah 19:16-18; Dan 12:1-2; Miye 4:5; 8:5

16:19: Miye 14:10

16:20: Miye 6:14

16:21: Wah 9:23-24; Esek 38:19-22; Miye 11:19