17
Yefe-ngigacti ameine bawec
Angelo 7 yenge pele 7 balu gaibong, yengelacni monicti nala kwesilu naholec yowa mingagec ailu yanguc miwec, “Yefe-ngigac sugucne ye misa bocyac yengele feinginang ngiyegac, Wapongti aibabainele ameine lacnodaicte. Ga weleng yogo edalicgudacte. Yer 51:12-13 Himongte ngictau yenge yeholec selo-boic aibaba aiibong. Aime yele selo-boic aibabale waing misadi ngic-ngigac himongka gagaing, yengele kwele nga ngage-ngage bame sifuweicne.” Yes 23:17; Yer 51:7; Miye 14:8
Aime angelodi Asule tapiliwa bacnume himong kisiwa misaine mikacka hikeiba. Hikelu nganibe ngigac ye hudu-baba-sic monic sasacne, yele feiwa ngiyewec. Aime hudu-baba-sic ye hodocine 7 nga begicine 10. Ailu ye socine sasawa yogo Wapong fecnogac, wac ingucnedi wakeyackeicne. Yes 21:1-2; Miye 13:1 Ngigac yogo ye ngakpi-kpolucine mondo-sasac nga giweng, ailu gol nga posa basufaleicne, ailu kwanang fuline sugucnehac latac-latacine holelu ngiyewec. Ailu ye kwenocte kap monic goldi baicne, iwa selo-boic aibabaine wonongkolec nga wiyac sowacnebenang memenguinedi wakeyackeicne yogo moleina balu ngiyewec. Yer 51:7-8; Miye 18:16 Ailu yele meiwa wac monic sangkeicne yogo kwelengkeicne fawec. Wac yogo yanguc, Babilon taon sugucne yogo wiyac sowacnebenang memenguinedi fikelu himongte yefe-ngigac yengele nenggacngineng aigac. Dan 4:9,30
Aime ngigac nganiiba, yedi Wapongte bingec yenge Yesule yowa-siduc mibong yegengkewec, yenge wehomacebaibong, yengele sac nolu kweleine sifuwewec. Aime na ye nganilu kwatatacke-benangkeiba. Dan 4:17; Miye 18:24; 19:2 Kwatackebe angelodi yanguc edocnuwec, “Ga omale kwatackegic? Na ngigac nga hudu-baba-sic hodocine 7 ailu begicine 10 yedi ngigac yogo atickelu gacaigac, yekele ngage-ngage sangkeicnele fungine yogo edocgudacte. Miye 13:1 Ga hudu-baba-sic nganigic ye biyachac gawec nga yakumac mi gagac. Ye long sugucnebenang iwacni ofedaicte. Ailu ye sowalenale hikedaicte. Aime ngic-ngigac himongka gagaing, yengele wacngineng Gagale hibiwa mi kwelengkeicne fawec, yogo Wapongti himong bafuwawec, iwacni fike-ofewec. Yenge hudu-baba-sic esecne biyachac gawec, nga yakumac mi gagac, ailu kwesilu gadaicte, aimebac yenge nganilu kwatackedaingte. Dan 12:1; Miye 11:7; 13:7
“Ngage-ngage-motoc nga ngage-ngage ileckeicne yanguc balu ganoga. Hodoc 7 yogo tiki 7 aigac. Aime ngigac yedi tiki yogo yengele feinginang ngiyegac. Dan 12:10 10 Aime hodoc yogo yenge inguchac ngictau 7. Yengelacni 5 yenge biyachac waweibong. Aime moniyangtibac ngiyegac. Nga monic yebac mi kwesigachac. Ye kwesilubac dameng kpisicnemac ngiyedaicte. 11 Hudu-baba-sic biyachac gawec nga yakumac mi gagac, ye inguchac ngictau yogo yengela taockeme dzalengineng 8 aigaing. Ailu agongineng monic ye hocne 7 yengela taockelu sowalenale hikedaicte.
12 “Begicine 10 nganigic, yogo ngictau 10 himongte ngani-damongngineng mi baibonghac, yengebac dameng moniyangtesoc inguc hudu-baba-sickolec ngictau bole banogale bole-yowa tapiliineholec badaingte. Dan 7:7,24 13 Yenge ngage-ngage moniyang sugu bagalu bole-yowa tapilinginengkolec yogo hudu-baba-sic lacnobong yedi tapili yogo balu gadaicte. 14 Aime yenge Lama madecineholec wenagulu yedi huduwa ewalicebalu gbelong aidaicte. I yangucte, Lama madecine ye sugucne yengele Sugucne, nga ngictau yengele Ngictau. Aime ngic-ngigac biyachac bawosaecebalu wacebawec, yenge Lama madecinele yowa balaibecaigaing, yenge yeholec gadaingte.” Dan 7:21
15 Aime angelodi yanguc edocnuwec, “Ngic-ngigac soc haicine monic-monic, nga habutowa, ailu himongne himongne ngic-ngigac, nga yowane yowane ngic-ngigac, yenge misa bocyac ingucne. Yogo nganime yefe-ngigacti yengele feinginang ngiyewec. 16 Ga hudu-baba-sicte begic 10 nganiing, yogo yenge hudu-baba-sickolec wetackelu yefe-ngigac lobe holecnolu wiyacine badaingte. Aime ye mocbenang senggang ngiyedaicte. Ngiyeme yenge ngigac yele biuc nolu yeicne wickebong dacti lobedaicte. Esek 23:25-29; Miye 18:8 17 Wapongti kwelenginang ngage-ngage yogo yelewecte, yenge ngage-ngage moniyang ailu ngictau bolele tapilingineng yogo hudu-baba-sic lacnodaingte. Lacnolu yenge hudu-baba-sicte yowa balaibe galu Wapongti yowa biyachac ngageme faweckasoc balaibelu bole aling sasawa bagacgubong Wapongte ngage-ngage fawec, yogo motodaicte. 18 Aime ngigac nganiing yogo, ye taontowa sugucnele soc holeibong. Taon yogo himongte ngictau yengele damong ailu ye ngictau bolele tapili balu gagac.”

17:1: Yer 51:12-13

17:2: Yes 23:17; Yer 51:7; Miye 14:8

17:3: Yes 21:1-2; Miye 13:1

17:4: Yer 51:7-8; Miye 18:16

17:5: Dan 4:9,30

17:6: Dan 4:17; Miye 18:24; 19:2

17:7: Miye 13:1

17:8: Dan 12:1; Miye 11:7; 13:7

17:9: Dan 12:10

17:12: Dan 7:7,24

17:14: Dan 7:21

17:16: Esek 23:25-29; Miye 18:8