^
Titus
Hibile molic-molic yowa
Bole-yowa
Wewedu kwesacine
Ngic-ngigac yengele yowa
Kwelec kwekwe ngic
Kristole wangec gagabeleng
Ung-yowa
Yowa moto-motoine