4
Tibo po ola mabo bidi dabe augwaligo po waibao
Godigo Tedali Mobo Bidigo hanilama te po wai: nosali sogo bidi meba augwaligo te Kraisde konealubo po tagalaibao wali. Te augwaligo te tibo po wabo dwai haubo noma bidi dabego ola mabo po odama, tama augwaligo te dwai haubo noma bidigo po wali paibao. Bidi meba augwaligo dwai sę dali dwagi yai sę dagalabo homu te isali tiwai dao. Tama tibaso augwaligo augwa ebo sę dagalisiąyu tama augwali tibo po wabo bage dao. Tama “Eno mu po naga obao,” wai goli, augwaligo te dwai haubo noma bidi dabego tibo po naga ola mabo dao. Tama tiyu, augwaligo e tiwai po ola mabo dao, “Dagego te we sabo sę elamuo, te sę habu selai sę dao,” te po augwaligo ola mabo dao. Tama me augwaligo haniani tubo nai me badu habu selebo dao. Tiali goli Godigo te nai dabe nigali te da bidigo konealubo po dąų weyu tama agai mu po koneani we bidi, dago te nai dabe selama tuyu, tama Godibolo gedu haluasa po weyu ‘Nage usu da’ omainogo yai. Magi baso meni. Dago koneani, te Godigo nigali nai tigidali, te wiegi yai naga yai. Tiyu dago sąyabuo. Dago Godibolo usu da weyu gedu haluasa po olama sao. Te Godigo te naide polobadu wali po dali, te dago gedu haluasa po wabo po dali, te po sigo te nai wiegi yai ilama pedalubo dao. Tama tibaso, te nai dago tuagameo, po meni.
Timoti te Kraisgo wiegi yai sę bidi bidimainao
Nago te eno megi asęani po te dago ama dedebolo mobaso da, teda nage te Jisasgo wiegi yai sę bidi bidaibao. Tama tiyu, te konealubo pode me, te nago wali pabo tigidali wiegi yai kolesaga ola mabo po me, te po side nago genuai bomo bugagia sidu bideibao. Tiali goli te haniani olo namu po dali, te haniani kedu meni yai po dali, te tobage po mibo te nago odogio, te tudiba muao. Te tobage olo po dago God bugagia koneabo tau sabo po menio. Bomo elama, nago naga digi te Godigo kolesaga wali pabo sę ola mayu bidao. Nago koneani, te dago tigigo sę ebogo te tigibolo bomo mobaso, tebogo da tau sabo dwasianu usu ebo dao. Tiali goli Godigo kolesaga wali pabogo te da tau sabo te hauwa mu ebo dao. Te sę ebogo da megi te bugagia bidibo ula mabo dao, te nosali bidabo ula tau sabo me te usu yaibao. Te po mu tama wali, tama te po tigidali bidigo odama, tama augwaligo homu te poba begi pobaso, te usu yaibao. 10 Tama da Godigo kolesaga wali pabo, tebogo da megi me, nosali me tau sabo usu baso, dago bomo eyu sę dene mu ebo dao. God da, te tigidali we bidi ma sabo bidi da, tama agai te Kraisde konealubo po augwa homugo dąų wali we bidi da mu ma dobola sabo bidi dao. Tama tibaso, dago te bidibo ula elalubo Godiba homu begi pelama, tama agai da somainogo dago aga tonalubo dao.
11 Nago bomonama te po te Godigo we bidi augwalibolo pusao, tama augwaligo wali pomainogo ola mao. 12 Augwaligo suali, nage gesi bidi homu ebo, tiali goli augwaligo homugo nage te olo bidi yali homu ebo gogologio. Menio. Nage te polalubo bidi bidao. Tama tiyu, tama nago po wabo kolesaga me, te bilibo me, tama nago we bidi dali dwagi yai homu eyu godolo ebo kolesaga me, te nago Godiba homu begi pabo kolesaga badi, tama te magi dwai sę isiąwai wiegi yai kolesaga nago ebo augwaligo suyu, tama augwaligo homu Godiba begi pabo we bidi augwaligo nage wali asaibao. 13 Ena nago bidibo digi nosali asaibao. Te sogo nago ena tonaludu digi, nago te Godigo bukude asęani po aga hani we bidibolo nedebo sę yao. Tama augwalibolo Godigo po pusuyu tama ola mayu bidaluao. 14 Polobadu te Godigo po pusubo bidi augwaligo nago nosali yabo sęde mu yabo po weyu, tama te monu dabe tobolu bidi augwaligo augwa nogo nago toboluba muani. Tama te sogo Godigo nago sę yabo bomo dali, homu kolesaga dali nagebolo olo manio. Te mani nai tagaligio. Te mani bomogo me, te homu kolesagago me nago naga sę yao. 15 Tigidali bidigo nago ebo te pua pai holobo ni tiwai sę sumainogo eyu, tama sesemane sogo nago te Godigo we bidi tonalubo sę bomo elama bugagia yao. 16 Tama naga digi ebo kolesaga me, te we bidi ola mabo sę te bugagia tonaluao. Tama tiduao. Nago tama tiyu da, teda naga sęgo digi nage dali nago po odobo we bidi dali ma dobola saibao.