5
We bidi dodolobo wiegi yai kolesaga po
Te Godigo po odobo we bidi hani tomode te monu dabe tobolu bidi me deligo dwai sę eyu da, nago aga te dwai sęde ma dodoloyu tama nago agabolo sesena pai po me olamuo. Menio. Nago po nagame elama dua digi dodolao, te naga aya monu dodolobo tiwai gilama yao. Tama nago te gesi ogwa bidi dabe dodoloyu, te naga ama dodolobo tiwai gilama yao. Tama nago te mosi dabe dodoloyu, te naga ida mosi dabe dodolubo tiwai gilama yao. Tama nago te gesi we dabe dodoloyu, te naga abe dodolubo tiwai eyu, te wiegi yai dolo homu naga ebadi augwali dodolao. Mena bidi nago dwai sęde dodolabo homu ebo bidi, nago sesena pai homu eyu dodologio.
Te we me deli aga bidi isai digi, tama we agaduba mu bidibaso da, teda nago te Godigo po odobo we bidi augwaligo te we tama bidibo koneama tama augwaligo augwa mone gego te we tau sao po wao. Tiali goli te bidi isai we me deligo te aga wai genuai yai me, ma aga waigo wai te genuai yai elalubaso da, teda augwaligo bugagia koneao: te augwaligo polasa yabo sę te augwaligo Godigo po wali peyu, tama augwa hani we bidi bugagia tonaluyu, tama augwali polobadu dwasianude aya idago bugagia tonaluali tobage kolesaga wei ponoyu tonaluao. Awe, Godigo te kolesaga godolo mu ebo dao. Tama we aga bidi isai madi, tama we agaduba mu bidiyu aga tau sabo bidi meni baso da, teda te wego te tiwai kolesaga ebo dao: agai Godiba tialuyu, tama Godigo aga tau somainogo eyu giligade me hulide me te agai Godiba gedu haluasa po weyu ena tau sao wabo dao. Tiali goli gasa we me, te aga bidi isai madi, tama te wego te tigigo ebo kolesaga naga wali pabo homu eyu, tama dwai kolesaga ebaso da, teda aga tigi bididubadi goli aga bidibo noma te Godigo gedude isai dao. Nago bomonama te eno tamadi wali po te Godigo po odobo we bidi augwalibolo pusao. Awe, augwaligo tama temainao, magi baso meni, augwali te gasa we bidigo gedude augwaligo dwai kolesaga elalugobeo. Tiyu gasa bagego po augwali dali elalugobeo. Eno te po magi baso obawe? Te bidigo aga deli hani dabe me, ma aga kaneme deli hani digi te bugagia tonalusiąwani da, teda te bidigo aga Godide konealubo po te tudiba munama tama agai ebo kolesaga te dwai mu elama, tama tebogo te Godigo po odisąwai bidi dabego ebo dwai kolesaga te aiyaba elaluaibao. Te Godigo po odisąwai bidigo augwa digi te tiwai dwai kolesaga me ebeo. Menio! Augwaligo te augwa bidi isai we dabe, te augwaligo bugagia tonaluyu tau sabo dao.
Te augwali tau sabo hani bage meni yai wilawe we elalubaso da, te Godigo po odobo we bidi hani augwaligo augwa mone gego te tobage wilawe we tau somainogo eyu, augwaligo nogi te bukude dago asębo dao. Te bukude nogi elalubo wilawe we dabe naga augwaligo te tau sabo mone sabo dao. Tama nago te bidi isai we dabe nogi te bukude olo asęgio. Menio. Te bidi isai we aga kibu be bidi sese sela wali, te tobage bidi isali we aga bidi deli naga dali bidali mosi we elalubaso da, teda aga nogi naga nago asęąo. 10 Tama e tobage haniani wiegi yai sę yai nogi elalubo we tiwai: agai te aga wai puluba bugagia tonaluali. Tama agai te gasa bulu we bidi augwali te agai beba asobode nai mayu yali. Tama imilai homu eyu, agai te Godigo po odobo we bidi tau siyu sągą we tedabo sę yai dao. Tama agai te sęgę dali dene dali sali we bidi dabe tau siyu yai. Tama te wilawe we aga te tobage haniani we bidi tau sabo dwagi yai sę ebo kolesaga wali pabo we bidali da, teda nago te tobage we dabe augwali naga nogi te bukude asęąo.
11-12 Tiali goli nago te augwa bidi dabe isai, te gesi we dabe augwali nogi asęnamuo. Menio! Te augwaligo homu hodolama tama te bidi dali ma pabo homu ebo si, te augwaligo Krais te tudiba muaibao. Tama tiyu, tama augwaligo agai sęde te hasia dąų wali po augwaligo togolama, tama tede sęgę saibao. 13 Tama gasa dwai kolesaga me augwaligo koneaibao. Augwaligo sę isąyu tama augwali tigidali we bidigo beba olo pabo kolesaga saibao. Te kolesaga naga egobeo, te gasa dwai kolesaga me yaibao. Augwaligo te gasa we bidi dabe augwaligo po anoma elama tama po sabilibo sę eyu, tama augwalibolo posobo po weyu yaibao. Te po augwaligo tedela paibao, haniani beba. Tama tiyu, tama augwaligo me te hogwa sa wali po togolama, tama augwaligo gasa we bidibolo subigila pusaibao. 14 Tama tibaso, augwaligo tama idali weyu, eno homugo Timoti nago te bidi isai gesi we dabe te augwali bidigo ma sao po wao, tama wai ame nobaso, te augwa hani tonalubo sę yao. Te augwaligo tama tiyu da, teda, te da dali te dwai po wabo boi bidigo tų gegabo usu meni yaibao. 15 Eno tama tiwai po te gesi we dabede wali, magi baso meni, te we dabe mebago te Kraisgo sęde dąų wali po te tagalama, tama augwaligo te Satan wali pabo gagalai dao. 16 Te Kraisde konealubo po dąų wali we me deli te aga hani tomode te aga bidi dabe isai we dabe meba elalubaso da, teda te we aga digi te bidi isai we dabe tonaluyu tau sao. Te tau sabo sę te Godigo po odobo we bidi hanibolo te wego munamuo. Meni. Augwaligo te agaduba deli mu bidibo wilawe we dabe, te augwali tau sabo bage meni yai we dabe, augwaligo te tobage we dabe tau siyu tonalumainao.
Tobolu bidi dabede wali po
17 Te Godigo po odobo we bidi hani tonalubo monu dabe, augwaligo te sę bugagia eyu da, teda te hanigo augwaligo nogi ugwaba siyu, tama augwalibolo te augwaligo sabo pe mone mayu, tama meba ugwadu manuma mao. Te tonalubo bidi dabe tomode te bidi dabe meba augwaligo te sę eyu, tama augwaligo me te Godigo po pusuyu tama te we bidi dabebolo ola mabo sę bugagia eyu te sę dene yali, te tobolu bidi dabe augwalibolo te manani masigi polasa mao. 18 Magi baso meni. Te Godigo po bukude te Mosesgo polobadu e po asęani, “Te nai wit ge bo sela somainu te nago bulmakau agai sę eyu tama te ge dabe sągągo agabadi, nago aga gani te bonogo dąų wagio, aga te ge meba tumainao,” te po asęani. Te tobage po me elalubao, “Te sę bidigo aga mone sabo usu dao,” te po wai dao. * Bom 25:4; Mat 10:10; Luk 10:7 19 Tama bidi me deligo naga te po waibao, “Te Godigo po odobo we bidi tonalubo bidigo dwai sę yali” po obaso da, teda nago te po odogio. Tiali goli bidi sigo ma selago te po obaso da, teda nago odao, te bidi osola suao. * Bom 17:6; 19:15 20 Tama tiyu, tobolu bidi dabe mebago te dwai sę yaibaso da, teda nago te Godigo po odobo we bidi augwali tigidali gedude te dwai sę yali bidibolo “Nago te dwai sę yalio, te kolesaga tagalama, tama Godigo po wali pabo ma gagalao,” te po wao. Augwaligo gedude tama eyu da, tama gasa tobolu bidi dabe augwali me te tiwai dwai sę ebo wi elama tagalumainao.
21 Te God me, Krais Jisas me, te Godigo dią sali ensel mobo bidi dabe, te augwaligo gesabidide eno nagebolo dolo mu obao, te eno megi tama nagebolo asęani ola mabo po nago bugagia wali pao. Tama tiyu, tama nago te tobolu bidi dabego yali sę osola subadi, nago te bidi me delide wei ebo abagi homu eyu, tama gasa bidi me delide dwai homu eyu munu te tiwai elamu dao. Te bidi dabe osola subo sę te nago dolo mu naga yao. 22 Tama me nago te bidi me deli polo selama, tama aga bugagia osola susiąbadi, tama nago nogo aga toboluba muyu, tama aga te Godigo we bidi tonaluabo tobolu bidi nigilamuo. Magi baso meni. Te nago aga polo te tobolu bidi nigilama tama agai dwai sę eyu da, teda nago aga te dwai sę ebo tau sali tiwai waibao. Tama idali weyu, dua dao. Nago te naga digi bugagia tonaluyu, tama dwai sę me deli isiąwai bidi bidao.
23 Timoti, nago te olo wę naga tubo kolesaga tagalao. Tama te hauwa sogo te tigi bomo silabo gasi nageba pedaliyu ebo, tama te gasi sela sąwainogo da, teda nago te naga tabi tau sainogo te nago dwasianu wain wę dali tuao.
24 Te Godigo po odobo we bidi hani tobolu bidi nigilibo sęde eno e po me nagebolo obao. Nago te bidi dabe hasia osola subadi, e po ma koneao. Te bidi mebago dwai sę dabe hanilama hania mu elaluyu, tama augwali te po tų yabo madi poligi pobaso, tama dago augwali polo dagalama koneani. Tiali goli bidi mebago dwai sę geme dualaluama, tama nosali naga hania hanilama pedalubo dago subo dao. 25 Te wiegi yai kolesaga me te tiwai naga dao. Te wiegi yai kolesaga dabe me te hania elalubo dago subo dao. Tama meba dwagi yai kolesaga te we bidi dabego ebo te hania polo me pedalisiąyu yali goli, te me sesemane sogo geme me dualalugobeo. Menio! Nosali dago te me koneaibao.

*5:18: Bom 25:4; Mat 10:10; Luk 10:7

*5:19: Bom 17:6; 19:15