3
Te Godigo gesi dąų wali po sę yabo bidi po
Eno te da bidi sigo ebo sęde te tobage po asębaso, tama dago megi ma gagalama te dena nogi ugwaba ma sainogo ebawe? Menio. Gasa bidi dabe, te dagebolo tibo po ola mabo bage, augwali dageba asiyu tama pas dagebolo mani. Augwali gasa bulude bidibadi, tama augwaligo te bulu page bidi dabebolo te tobage po wai, “Te Korin bagego da koneyu, da dali dwagi yai homu emainogo eyu, tama dagego augwalibolo tolabo pas asęyu dago nogoba muao,” te po olama, tama te tobage pas dageba tolasa asai. Me ma, augwaligo dage tagaliyu gasaba pai hagede, augwaligo homugo dagego me te tobage augwali tau sabo pas asęąo wai. Te bagego te augwa nogi ugwaba sabo kolesaga ebo dao. Tiali goli ena dali Timoti da sigo te tobage tau sabo pas mao po dagebolo wabeo. Menio. Eno te asęna tolobo pasde po digi po dwasianu begeleyu tama obao. Te da bidi si te Godigo po pusubo sę ebo bidi mu dao po wabo pas, te pas te dage we bidi dao. Tama dage te dena homude asęai tiwai elalubao. Te pas nedebo sę tiwai eyu tama tigidali bidi augwaligo dage suyu, tama da sigo dage dali yali sę page augwaligo haninama hania konebo dao. Dage haninama te dage te Kraisdu asai pas tiwai me deli bidibao. Te da sigo yali sęde Kraisgo te pas asęai. Agai te asębo medabugo sisi ąį selama tama me asębeo. Menio. Agai te bidibo ula elalubo Godigo Mobo Bidigo asęai. Agai te sawali yai masigi daide me asębeo. Menio. Agai te we bidigo homude asęai dao. * Sai 24:12; Jer 31:33; Ese 11:19; 36:26
Da Kraisde wadolama tama Godiba homu tialubaso, dena homu si isąyu dago dagede yali sęde te tobage po wabo dao. Mu tama, dena digi te sę ebo usu egobeo, tama tiyu dena digi dago te magi sę me deli yaibao po me wagobeo. Menio. God deligo naga te dago sę emainogo ebo usu ilibo dao. Magi baso meni, aga digi da usu ilama, tama da te agai da tau somainogo eyu gesi noma dąų wali pogo sę ebo bidi bidibao. Te gesi noma da tau somainogo eyu dąų wali po te hasia asęani bomai po tego nai me egobeo. Menio. Te Godigo Mobo Bidigo nai dao. Magi baso meni. Te hasia asęani bomai pogo te bidi ela mubo dao, tiali goli te Godigo Mobo Bidigo bidibo ula te bidibolo mabo dao. * Jer 31:31
7-9 Te Godigo te we bidi dali polobadu yali sę dali, te agai megi ebo gesi sę dali, te sę side dago homugo kone paluyu dagalinao. Polobadu Godigo te bomo yai pogo po te sawali yai masigi daide asęai. Tama te bomo yai pogo ebo sęgo te we bidi dabe augwali isaboba pedalaibao. Te bomo yai pogo sę te da we bidi po tų ilama, tama da sęgę sai bage dao hania hanilabo sę dao. Tiali goli te sę te Godigo wiegi yai bomo yai ula dali pedalali. Tama Mosesgo gesabidi ula mu ebaso, tama Israel dabe wi eyu, augwaligo aga gesabidiba tonabo usu me ebeo. Te bomo yai pogo sę tidubadi te sę ebode te bomo yai ula elaluali. Tiali goli nosali te bomo yai ula silalio. Tama megi, megi Godigo sę ebogo te we bidi augwalibolo aga Tedali Mobo Bidi mabo dao. Megi Godigo wiegi yai gesi po pusubo sę ebode te bidi dabe augwali doloba pai nogi nogi yaibao, te sęde Godigo bomo yai ula te umabo mu elalubo dao. * Sai 34:29 10 Tama te bomai pogo sę ebo ula polobadu sali, te tiwai ula megi meni yanio. Magi baso meni, te nosali pedalali gasa sęgo aga aiyaba mu elaluama, tama genuai ula mu elalubo dao. 11 Magi baso meni. Te osogo elaluali sę aga te bomo yai ula elalualigo da, teda te Godigo Mobo Bidigo te we bidibolo maiabo gesi wiegi yai po sę, te sę sesemane sogo elalubao, te sę aga Godigo bomo yai ula umabo mu elalubo dao.
12 Awe, te Godigo te we bidi doloba pai nogi nogi yabo po pusubo sę, te sęgo bomo yai ulago te Mosesgo mani bomo yai pogo ula aiyaba mu elalubo dao. Dago te sęde te homu eyu tama dwagi yai homu ebaso, da wi me egobeo. Menio. Bomo eyu dago po hanilama pusudubao. 13 Dago te Mosesgo yali kolesaga tiwai me ebo meni. Agai aga gesabidi te ugwa namigo mesegeleyu palia sidu geai, tama te Israel dabe augwaligo te aga gesabide elalubo ula sula painogo ebo munu me suidali weyu idu geai. * Sai 34:33 14 Tiali goli te Israel dabe augwaligo homu mu puna peyu, kone tuą pali. Tama tigidali sogo augwaligo te Godigo te we bidi tau sabo poloba dąų wali po naga te bukude nedeyu iduai, te ugwa nami tiwai me augwa homude elalubadi, te megi e sogoba usu nagasoba. Menio. Te Krais delide naga Godigo te homu mesegaluali ugwa nami dagala sąbo dao. 15 Awe, tigidali sogo te Israel dabe augwaligo te Mosesgo asęani po nedeyu ebo, te ugwa namigo augwaligo homu mesegaluali tiwai elalubao, te megi e sogoba usu nagasobao. Tama te nedebo po page augwaligo kuna konebo menio. 16 Tiali goli, bidigo homu Genuai Bidiba ma begelegi pobaso da, teda agai te bidi aga homu mesegaluali ugwa nami dagala sąbo dao. 17 Te pode, te Genuai Bidi wali, te da aga te Godigo Tedali Mobo Bidi dao. Tama Genuai Bidigo Mobo te bidi me deli dali bidiyu da, teda te nai me deligo te bidi me kęąlugobeo. Menio. Aga olo mu bidibo dao. 18 Tama da tigidali, da te nai me deligo da gesabidi me au palialubeo. Tama Genuai Bidigo wiegi yai bomo yai ula daba asiyu, tama da te gesabidi subo ąį dula tiwai pedalama te ula te bidi dabe augwaliba pobao, tama augwaligo subo dao. Sesemane sogo dago ula umabo mu sabo, tama da hasegeleyu tama Genuai Bidi aga noma tiwai pedalobo dao. Genuai Bidi aga te Mobo, tama agai te tiwai kolesaga da dali ebo dao, tama te bomo yai ula te genilama mu ela pabo dao.

*3:3: Sai 24:12; Jer 31:33; Ese 11:19; 36:26

*3:6: Jer 31:31

*3:7-9: Sai 34:29

*3:13: Sai 34:33