34
Mosesgo bomai po si sogo ma sali
(Bom 10:1-5)
Nosali Genuai Bidigo po Mosesbolo weyu, te po wai, “Nago te masigi dage si togolama, tama bugagia dodolama, tama nago te sąnama toga pali masigi sawali, te tiwai si ma emainao. Tama eno te hasia polobadu togolama asęani tiwai po naga ma asęaibao. Tama nago te masigi si dodola munama, tama do kigamu nage te bulu duba holama, tama ena dali da si deliba sisinaibao. Te bidi me deli nage dali me asomainogo menio. Eno homugo te gasa bidi te e bulu duba asela bidagasobo, te eno homu hagela ebo. Tigidali aiyade naga bidalumainao. Tama te sipsip bulmakau dabe me te bulu du pąba aselama, te nosa dabe munu me tuagaselamu dao.”
Tialima, tama Mosesgo te masigi pedai si te polasa togali te tiwai elama, tama agai te masigi sawali si te Sainai bulu duba kigamu digi mu tolasa holali, te Genuai Bidigo agabolo wali po selama, tama tiwai sę yai dao. Tama Genuai Bidi te pǫ tomode bidama, tama dulama, tama Moses dali te bulu duba ugwadu dolagaselama, tama aga digi, aga Genuai Bidi nogi page po pusagasai. Tama aga te Moses pąba pelama ela soali, tama i weyu, te po wai, “Ena Genuai Bidi, ena Genuai Bidi dao. Ena God, tama ena te olo tau siyu mabo wiegi yai kolesaga badi, te homu dene ebo page bidi dao. Tama eno sębę polo me egobeo. Eno tigidali we bidi godolo mu elama, tama eno ena wali po tigidali wali pabo dao. Te eno we bidi hani hauwa godolo iduyu, tama te eno po dąų wali tiwai gilama, tama eno augwaligo hagoma ebo haniani dwai kolesaga te sela sąbo dao. Tiali goli, te dwai sę ebo bidi dabebolo eno dene ilaibao. Tama eno augwaligo wai dabebolo me, tama augwaligo nosali pedalobo wąį te wai dabebolo me, tama te sela, me te me si me si haniba te tiwai dene mabo sę naga augwaliba pedelaibao,” wali. * Sai 20:5-6; Nam 14:18; Bom 5:9-10; 7:9-10
Tama Godigo po ola silibo si, tama polo Moses te tǫba degasa dulama, tama Godibolo lotu po wai dao. Tama Mosesgo te po wai, “Genuai Bidi, nago ena godolo mu ebo da wida, teda eno homugo nage da dali pomainogo homu ebao. Te mu tama, te e we bidi augwaligo hagoma eyu, dwai kolesaga ebo dao, tiali goli eno homugo te dago tigidali dwai kolesaga ebo me, tama dago sęgę me, te sela sąnama, tama da selama, tama naga we bidi tiwai mu bidimainogo te homu eno ebo dao,” Mosesgo te po wai.
Godigo te we bidi augwali dali te po dąų ma wali po
(Sai 23:14-19; Bom 7:1-5; 16:1-17)
10 Tama Genuai Bidigo Mosesbolo te po wai, “Megi eno bomai po dąų dage Israel dabe dali yainogo ebao. Te nago we bidi augwali gedude te eno genuai bomai sę te eno gasa tigidali we bidi hani dali polobadu me isąwai te sę yaibao. Tama tigidali gasa we bidigo te ena Genuai Bidigo dage eno tau siyu, haniani sę ebo te augwaligo sulama, tama augwali homu hauwa elama, tama noma saibao. 11 Tama megi eno dagebolo te mawainogo ebo bomai po tigidali te dagego odoyu, wali piąo. Ena te dage pabo madi te ena polasa pelama, tama eno te Amor dabe badi, te Kenan dabe me, te Hit dabe me, te Peres dabe me, te Hivi dabe badi, te Jebus, te hani dabe augwali eno sela sągi paibao. 12 Tama dua bugagia, te dagego megi painogo ebo te bulu tǫde bidibo bidi dabe dali te abagi nami bidabo bomai po munu me dąų wagimio. Tiyu, augwaligo ebo kolesagaba dage kekelama, tama dage tulaluama, tama dage tigidali dolabuo. 13 Menio. Dagego augwaligo te lotu wabo nai dabe dolao. Te alta dabe, me te pos masigi dabe te pepedelama, tama augwaligo tibo god we Asera piksa te ni dagede elalubo, te togolama sąyao.” * Bom 16:21
14 “Ena Genuai Bidi, tama dagego ena deliba naga lotu po wao. Dagego te tibo godiba lotu po me wagimio. Magi baso meni, te tibo god me deligo ena bidibo hasegelainogo ebaso, te eno aga me gogologobeo. Tede ena sębę mu yaibao. 15 Dagego te bulu tǫde bidibo bage augwali dali te abagi nami bidabo bomai po dąų munu me olamuo. Augwaligo te tibo godiba lotu wabo dao. Tama dagego augwali dali te bomai po dąų obaso da, teda augwaligo dagebolo te augwali dali deliba sisinabo po hanaluama, tama dagego te augwaligo tibo godiba ofa ilali te kibu me te nai dabe tuaibao. 16 Tama tiyu, dage Israel gesi bidi dabego te gasa hani gesi wegi mani sabuo. Te dagego tama tiali da, teda te we dabego te augwa bidi kekelama, tama te bidi dabe augwaligo ena tagalama, tama te tibo god dabeba lotu waibao. Te eno gedude te kolesaga te penani ela bilibo kolesaga tiwai yaibao.”
17 “Dagego te tibo god dabe te aingo nigilama, tama augwaliba lotu po me wagimio. Te habu mu dao.”
18 “Dagego te Bo Disiąwai Nai Bret te tubo sogo te genuai side te homugo me gegeda pigimio. Dagego polua Abipde te Isip taga soali, tama tigidali kibu bede dagego te yis meni yai bret te poluade, te a naga olama nogo me badu si, te tama sogo naga tuyu, te eno dagebolo polobadu wali gilama tama tiao.” * Sai 12:14-20; Prs 23:6-8; Nam 28:16-25
19 “Te dagego tigidali gomunai ogwa, me te dagego bulmakau sipsip dabe te gomunai wai omai dabe me, te enabolo naga mao. * Sai 13:2 20 Tiali goli, dagego homugo te duga te bidi duabo donki kibu gomunai wai ma abela homu ebaso da, teda duga sipsip wai me deli selama, te donki hasegelama, tama sipsip wai ofa yao. Tama dagego ma abelesiąwani da, teda dagego te donki mage togwao. Tama me te duga gomunai ogwa tigidali te ma abelao.”
“Te dagego enaba lotu po wagasabo homu ebaso da, te dagego ofa yabo nai deli digi sela asao, olo asigio.” * Sai 13:13
21 “Tama tigidali Sarere te dagego sę yabo side te a naga olama nogo kibisa, te tama sogo naga sę yabo sogo te elalubao, tiali goli te 7 wali, te me deli sogo te sę me egio, te habu selai. Te gide tǫ elabo sogo, ma te nai inayu tau yai nai sisinibo sogo elalubaso da, dagego te olo bidibo side te sę me igimio.” * Sai 20:9-10; 23:12; 31:15; 35:2; Prs 23:3; Bom 5:13-14
22 “Dagego homu wiegi yai pemene te genuai side te inawai nai siyu, te wiegi yai homu pemene yali side te dagego homu koneama, te side te wit hasia inawai te sali side dao. Tama me te poluade te ni du inayu tau yai sali side, dage te dwasianu tolu yabe dabe bede genuai sogo bidali side, te dagego homugo ma koneao. * Prs 23:15-21, 39-43; Nam 28:26-31 23 Tama deli kibu bede sela sogo, dage bidi tigidaligo ena Tigidali Nai Tonalubo God bidibo madi aselama, lotu po wagasao, te duga Israel duga Genuai Bidi dao. 24 Nosali da, eno dagego tǫde megi te bidibo we bidi hani augwali sela sąnama, tama dagego tǫ dąį genuai ilaibao. Tama dagego enabolo lotu wagasobo sogo, te tigidali kibu bede sela sogo naga te lotu po weyu, tama dagego tama tibadi, te boi bidigo dagego tǫ sainogo homu me egobeo.”
25 “Dagego te kibu sipsip, meme, bulmakau dabe te enabolo ofa ilibo sogo, dagego te yis elalubo bret te dali te enabolo ofa me elamuo. Tama dagego te Godigo dage Ela Soali Side te bodolu koneama, tama dagego te ofa eyu elali sipsip mi tigidali te dagego me tula silisąbaso da, teda dagego te nai dage dabe te kigamu tuaiba homu elama me mugimio.” * Sai 12:10
26 “Te tigidali kibu bede dagego gide te polasa ina yani wiegi yai nai te Genuai Bidi eno beba sela asao.” * Bom 24:21; 26:2
“Dagego te kibu meme ame pę te seneba pęgęnama, tama te meme digi wai te ąįgo me ulainogo me igimio.”
27 Tama Genuai Bidigo Mosesbolo e tiwai po wai, “Nago te po dabe te buku me delide asęao, magi baso meni, te tigidali po nage dali, me te Israel dabe augwali dali, te po dąų wali page e dao.” 28 Tama Moses te Genuai Bidi dali te bulu dude te bidi sese si, 40 sogo bidai. Tama agai nai deli me, ąį me, te me tubeo. Mu menio. Tama Genuai Bidigo te bomai po te Mosesgo te sela holali masigi side asęai. Te po te Godigo bomo yai nogo si po dabe dao.
Mosesgo gesabi ula mu yai
29 Tama Mosesgo te bulu du tagalama dulali sogo, agai te bomai po elalubo masigi si me te sela dulali. Agai te Genuai Bidi dali po mianigo, tama Mosesgo gesabi ula mu yai. Tiali goli, aga digi te tiwai ula yali, te agai me konebeo. 30 Aron dali te we bidi augwaligo te Moses gesabi ula yai sulama, tama augwali wi elama, tama augwali aga pąba me pai menio. 31 Tiali goli, Mosesgo augwali i obaso, tama Aron dali, te Israel tobolu bidi dabe dali, augwali aga pageba pelama, tama Mosesgo augwali dali po wai dao. 32 Tama nosali, te gasa Israel bage meba tigidali te aga pąba pelama, tama Mosesgo augwali tigidalibolo dali te Genuai Bidigo agabolo te Sainai bulu dude mani bomai po, te augwali tigidaliba te po wai dao. 33 Mosesgo te po augwalibolo ola silibo si, teda aga te ugwa pedai selama, tama aga gesabi geme duala siyu yai dao. 34 Tiali goli, Moses te lotu ugwa be tomoba te Genuai Bidi dali po miainogo pabo sogo, agai te gesabi dualaluali te ugwa pedai sela sąnama, tama buluba ma asiyu, te gesabi halusiąma asai. Aga te bedu buluba asobo si da, teda te we bidi augwalibolo te Genuai Bidigo agabolo wali po tigidali te augwalibolo wai dao. 35 Tama te we bidi augwaligo te Moses gesabi ula ebo suai. Mosesgo augwalibolo te po ola silibo si da, teda aga gesabi ma haluama, tama aga te Genuai Bidi dali po ma migi painogo ebo sogo da, agai te ugwa pedai ma sela sąnama, te Genuai Bidi dali po migi pabo dao. * 2 Ko 3:7-16

*34:7: Sai 20:5-6; Nam 14:18; Bom 5:9-10; 7:9-10

*34:13: Bom 16:21

*34:18: Sai 12:14-20; Prs 23:6-8; Nam 28:16-25

*34:19: Sai 13:2

*34:20: Sai 13:13

*34:21: Sai 20:9-10; 23:12; 31:15; 35:2; Prs 23:3; Bom 5:13-14

*34:22: Prs 23:15-21, 39-43; Nam 28:26-31

*34:25: Sai 12:10

*34:26: Bom 24:21; 26:2

*34:35: 2 Ko 3:7-16