27
Te taun Tair dolaide Esekiel gela wali
Genuai Bidigo te tiwai po enabolo wai, “Tǫde bidio, Tair taun dolaibao, tama tibaso, nage gela weyu, tama hobede ebo balia po wao. Te taun tamu ąį pąde elalu, te tamu ąį pąde elalua pabo tǫ pedai kantri dabe dali te mone me doado bage dobu si eyu, bisnis sę iduali. Ena God Genuai Bidi, eno homugo nago te balia po agaba pusao homu ebao,” wali.
 
“Tair, nago te tama po weyu,
nage te wiegi yai sawi yai polalubo
taun mu da homu ebo dao.
Te taun nigibo bidi dabego,
te augwaligo nage te wiegi yai sip mu
tiwai pedalumainu ilali,
tama te tamu ąį te nago bidibo pesage tiwai elaluali.
Augwaligo te ni pain te bulu du
Hermonde selama, tama te sip nigai.
Tama augwaligo te wiegi yai ni sida
te Lebanon tǫde selama,
tama te name ugwa walobo ni
te bobobage dulai dao.
Tama augwaligo te ni kali te bulu Basande selama,
te ąį togobo habesege dabe nigai.
Tama augwaligo te sip aiyaba mubo
soiyame ni te tobage wiegi yai ni
me deli te bulu Saiprusde selama, nigali.
Tama augwaligo te genuai kibu nogi
elefango genuai kele dabe selama,
te sip aiyaba sabo soiyame saidu au ilali.
Tama augwaligo te gasa sawi yai name
ugwa pedai te bulu Isipde selama,
tego te waligo pogolabo sel nigai.
Te name ugwa pedai te haniani augo
dodobolo pai selama, te sel nigai.
Te sel te sipde walobo ugwa plak tiwai muani.
Tama augwaligo te husugu yai me mama
yai name ugwa te bulu Saiprusde selama,
te sip guni tolasa pabo bidi dulalubo
madi seselalumainu muani.
8-9 Tama te sip tomode sę eyu,
habesege togobo bidi dabe,
augwali te bulu Saidon taun bidi dabe,
me te bulu Arvat taun bidi dabe da.
Tama me badu te taun Biblos bidi dabe
te sip tomode sę eyu,
te sip aiyaba paliali ni name agebeledu
te ąį sip tomoba holobaso te sebelebo sę eyu yai.
Taun Tair, te sipba po kisilama wali,
te taun Tair nageba digi po olama walio.
Te nago kolesaga koneai bidi dabe te sip tomode
tau sabo ebo bidi dabe tiwai da.
Te gasa tǫ kantri sip dabe tigidali nageba asali,
tama te sipde sę yai bidi dabe te taun
tomoba pelama,
te doado bage nago stua dabede abeleyu yai dao.
10 Te tǫ kantri Persia, me Lidia,
me Libia bulu bidi hani dabe,
augwali te nago ami bidi dabe bidali.
Tama augwaligo te hwįbo sabele dabe,
me tobolude mubo kapago nigai madi dabe me,
te nago taun bagulali obode walali.
Te hani dabe augwaligo te boi hwįnama,
nage tau sabo sę eyu,
te nago genuai nogi somainu yai dao.
11 Te taun Arvat ami bidi dabe augwali
te nago taun obo bagulali obode dolalu,
tama augwaligo te boi bidi dabe asobo
suainu tonaluali.
Tama te taun Gamat ami dabe
te obo bobobage nigali taua dabe tede dolalu,
te boi bidi dabe asobo suainu, no bidibo.
Tama augwaligo hwįbo sabele dabe
te nago obode walali.
Te hani dabe augwaligo naga nage tau sobaso,
te nage wiegi yai sawi yai taun mu pedelai dao.”
Genuai Bidigo enabolo te tama balia po te taun Tairbolo wao, wali.
12 “Tair, te nago mone sabo bisnis sę te bulu tǫ kantri Spen dali yali. Tama augwaligo nagebolo te silva, me ain, me kapa, me soda, te tama nai mani, te augwaligo nagede te nai hauwa sainogo tiai dao. 13 Tama nago mone sabo bisnis sę te kantri tǫ pedai Grik dali, me Tubal, me Mesek, te tama bulu dabede bisnis sę yali, tama nago nai dabe augwaliba mayu yali, te olo mu sę yabo bidi dabe me, te tobage gasa nai dabe me, te hanigo te brasgo nigali nai dabe mayu yai dao. 14 Tama nago mone sabo bisnis sę te taun Togarma dali yali. Nago nai doado bage augwaliba mayu, te nago te hos dabe, me donki dabe, me te boi hwįbo hos dabe dobu si eyu yai. 15 Tama te taun Dedan bidi dabego me te nage dali mone sabo bisnis sę yali. Tama te tamu ąį pąde bidibo bulu tǫ kantri bidi dabe hauwago te mone sabo bisnis sę ebaso, tama augwaligo nageba te elefango kele dabe mayu, te augwaligo nageba nago doado bage sainu te husugu yai ni ebonigo dobu si yalio. 16 Tama te bulu Siria we bidi dabe, augwaligo nageba te wiegi yai mama yai name ugwa dabe mayu, te augwaligo haniani au yai hobolai name ugwa dabe mayu yali, tama te wiegi yai tedela yai name ugwa dabe me, te haniani au ilai mobadi, te haniani gasagi yai dila pai masigi dabe me mayu yali, te augwaligo nagede doado bage hauwa sainogo tama tiai dao,” wali.
17 “Tama Tair. te Juda me Israel dabego nageba te wit hauwa mayu, te pusu nai hani, me te ni oliv wel, me te tobage gasagi yai marasin, me gasa nai dabe mobadi yali, te augwaligo nagede sabo nai dobu si abeleyu, tama tiai dao. 18 Te taun Damaskus bidi dabego te mone sabo bisnis sę nage dali eyu, te augwaligo wain ąį dabe nageba mani, te augwaligo te taun Helbonde sali, tama te sipsip nisi dabe augwaligo te bulu Saharde sai dao. 19 Te bulu Wedan, me Grik, te hani dabego me, te hani Usal hani dabego me, te mone sabo bisnis sę nage dali yali. Augwaligo te ain, me sanda te tobage ni me deligo nigai wel, me te tobage nai nogi awi diligo nigai te wiegi yai denami ebo nai, te tama nai dabe sesali, te augwaligo nage dali dobu si ebo hauwa sainu tama yali. 20 Te Dedango hani bagego nagebolo te hos dabe tudi dilide dugabo nai satel dologode munama dugayabo ugwa blanket dabe mani, te nago augwali maiabo nai dabe dali dobu si eyu tiali.”
21 “Te bulu kantri Arebia bidi dabego me, te tǫ kantri Kedar tobolu bidi dabego me, te augwaligo nagebolo te kibu sipsip wai dabe me, te omai kibu sipsip me, te meme kibu dabe me mobadi yali, te augwaligo nago mabo nai dabe sabo homu eyu, tama tiai dao. 22 Te bulu Sebade bisnis sę ebo bidi dabe me, te taun bulu Rama bidi dabego me, te gol me, te wiegi yai denami ebo tobage nai nogi pauda me, te wiegi yai sawi yai masigi dabe me sesali, te nage dali dobu si eyu, nago mabo nai dabe sabo eyu, tama sę yai dao. 23 Te taun Haran, me Kane, me Iden, te tama bulu bidi dabego me, te kantri Seba me, Asur me, Kilmat me, te tama bulude te mone sabo bisnis sę ebo bidi dabego nage dali te mone sabo bisnis sę yai dao. 24 Tama augwaligo sesali nai dabe te sawi wiegi yai ugwa dabe me, te sisi yai name ugwa me, te augwaligo wiegi yai au ilama hobolai name ugwa dabe me, te tobage wiegi yai dila pai haliga bono, me te tobage au hauwa yai ugwa blanket dabe, me te be soiyameba salobo dodobolo pai somo ugwa dabe augwaligo sesali. Te tobage blanket dabe au wiegi yai hauwa elaluali. Tama augwaligo te nai dabe nagebolo mayu, te nago nai doado bage dabe augwaligo siyu yainogo te tiwai dobu si yalio. 25 Te genuai sip dabego te nago walu dabe gasa bulu tǫ kantriba sela peyu yalio,” wali.
“Tama naga digi nage te genuai sip me delide te doado bage hauwa pągąnalubo tiwai nagede elaluai dao. 26 Tama te wę habesege bomo elama togobo bidi dabego te ąį bomonama togobaso, te nage genuai tamu ąį tomoba tugi pali. Tiali goli, bomai wali pedaliyu, tama nage dolaibao. 27 Tama nago mone tigidali me, au doado bage me, te tigidali sip guni tubo tau sabo bidi me, te sip tomode sę ebo kamda bidi me, te tigidali bisnis sę ebo bidi me, te nago ami bidi tigidali me, te nage dali bidali gasa bidi tigidali, augwali me nage dolali side te tamu ąįde hagawaibao. 28 Tama te sip guni tubo bidi dabego i dwagila mu i waibao, tama augwali dolobo sę yali te tǫ mumunu yali sęgo te tamu ąį sane nambis me mumunu yaibao,” wali.
29 “Tama tialima, te gasa sip te sip tugi pabo madi tugi pelama, tama te sip guni tubo bidi dabe me, te sip tomode sę ebo bidi dabe dali, augwa sip dabe tagalama, tama augwali tigidali pelama, te tamu ąį saneba doligi paibao. 30 Te tigidaligo nagede haliga hobede eyu, dwai gela nagede waibao. Tama augwa te homu dene ebo kolesaga wali peyu, te augwa tobolude pu pilama, tama kelide pila muyu, tama te kelide ugwa begelu, eda begeleyu iduaibao. 31 Tama augwa tobulu nisi poala sąnama, te wane ilaibao. Tama augwa te homu dene ebo side mubo ugwa gudama, te augwali dwai haliga mu eyu, te gela oladu bidaibao. 32 Tama augwa te bidi isaide wabo balia po waibao. Tama augwaligo e tiwai balia po waibao,
 
‘Tair, te taun me deli
te nage dolali tiwai gilama me ebeo.
Nage te tamu ąį tomode elaluali,
33 tama nago naga walu doado bage
te gasa tǫ pedai kantriba te tamu ąįdu tolali.
Te we bidi dabe augwaligo te nai dabe
doado bage siyu,
te augwa wiegi yai homu pemene yalio.
Te king dabe augwaligo mone sabo
bisnis sę nago te naide yali,
tama augwali te mone sabo bidi mu tiwai pedelali.
34 Tiali goli, megi da, nage te tamu ąįde dolobao.
Tama nage te tamu ąį tomoba mu dulali.
Te nagede bidali bidi tigidali,
me te nago doado bage walu dabe dali,
tigidali te ąįde hagawai dao.’
 
Augwaligo te tiwai balia po waibao.
 
35 ‘Te tamu ąį pąde bidibo taun we bidi dabe,
augwaligo nage dolali po odama,
te augwali dwai noma mu salio.
Tama augwaligo king dabe me wi umagi mu eyu,
te augwaligo gesabidi gasagi yai mu hasegelali.
36 Nage dwagila mu dolali,
tama nage te tǫde mu ma bidigobeo.
Tama nage te tigidali mone sabo
bisnis sę ebo te tigidali tǫ pedaide
bidibo bidigo nage sulama, te augwali wi mu eyu,
tama augwaligo te homu yaibao,
“Tiyu, te tiwai sę daba me pedalidali,”
homu yaibao,’ augwaligo te balia po waibao.”* Ped 18:11-19

*27:36: Ped 18:11-19