Tigidali Nai Gagalama Nigali Side
Hasia nedebo tau sabo po
Jenesis nogi wabo, teda e bukugo nogi tama te nogi page e tiwai dao, “Tigidali nai gagalali po.” Tama Page Gagalali te Baibel bukude po hasia wabo buku dao. Agai dabolo te Godigo tigidali nai gagalama nigali po wabo dao. Dwagi yai nai bolo hasia pedelama, tama nosali dwai kolesaga me pedelai. Tama e buku Page Gagalali agai dabolo te hasia sogo te Godigo aga hani we bidi tau sali po dabolo wabo dao.
Te e bukugo po si badu elalubao. Hasia wabo po, te agai Godigo te tǫ de dagalu si badi te tigidali nigali nai dabe po dabolo wabo dao. Tama agai dabolo te Godigo hasia mu nigali bidi dali we si po wabo, tama nosali augwali sigo agabolo dwai sę yai. Tama te dwai sę ebogo te tigidali we bidibolo te tigi dene yabo sę ilai. Tama eyu, tama Godigo te we bidi tagalobeo. Menio. Agai te olo tau mabo wiegi yai kolesaga augwalibolo ola mabo, te po me e buku Page Gagalali agai dabolo ola mabo dao.
Te me badu si wali po, te tama po wai, agai dabolo weyu, te konealubo po hasia mu dąų wali bidi dabe po dabolo wabo dao, Abraham, Aisak, Jekop, Josep. Te bidi dabe augwaligo te Godigo po odama, tama augwaligo wali pabo homu usu yai. Godigo Abraham i olama, tama tau sabo dąų wali po agabolo mayu, tama aga hani wai dabebolo mayu yali. Nosali te hani bage te bidi hani me deli pedelali, te hani nogi augwaligo Israel nogi poai. Godigo te hani te aga ula tiwai me nigilali, tama te tigidali bidi hani te augwali tomode tau sabo bidi hani pedelai. Godigo te homu kolesaga te Jisas Krais te e tǫde pedelali sogo hania pedelai dao.
Page Gagalalide te tigidali nai gagalama nigali po dabolo wabo dao. Tama teda te hasia polalubo po meba te genuai buku Baibelde elalubo. Page Gagalaligo dago te buku Baibelde nedabo po tigidali sisi ilibo dao. Tama agai da tau siyu, te nai dabe konemainu te gasa buku Baibelde elalubo po nedemainogo yali.
Te Page Gagalali augwaligo asęani sogo, te Israel hani dabego te God nogi Yawe nogi yali. God aga digi te nogi augwalibolo ola mawai. Te dago te bukude te Yawe nogi elalubo subaso da, teda dago koneao, te God nogi naga dao.
1
Te tigidali nai pedelali po
Polobadu mu, te Godigo dagalu de tǫ si gagalama nigali sogo, hasia bolo te tǫ dago megi subo tiwai gilama me ebeo. Menio. Te olo elaluyu, te gasagi yai tedali elaluali. Tama te megi te tǫde bidibo nai dabe augwali te sogo meni yai yai. Tama te be hulia saligo te genuai wę halua sai elalubadi, tama Godigo Mobo Bidi te daidu iba peyu, eda asu yai. Tama Godigo te po wai, “Ula pedelao!” wai. Tialima, ula pedelai. * 2 Ko 4:6 Godigo suali, te ula wiegi yai baso, te aga dwagi yai homu pemene yai. Tama agai te be hulibo de ula yabo te si pedai. Tama tiyu, tama be posobo nogi agai poali te “Be posobo sogo ulade.” Tama te be hulibo nogi agai poali, te “Hulide dao,” wai. Be huliama, tama be posobo ula pedaluyu elama, tama te be posali deli sogo wali, hasia sogo deli wali silali.
Nosali Godigo te po wai, “Te wę ugwaba sagolabo dąį me deli pedelama, te wę si badu elalumainao,” wali. Tama te nai pedelali. * 2 Pi 3:5 Godigo te dąį pedalumainogo yali, te ugwadu elalubo ąį me, aiyadu elalubo wę me, te buguliyu tama tiali. Tama te dąį nigilali nogi agai te “Dagalu da,” po wali. Te be huliama, te be posobo ula pedaluyu elama, tama te be posali si sogo wali silali.
Nosali Godigo te po wai, “Te dagalu dologode elalubo wę, te wę dologode elalubo tǫ hania ugwaba pedalumainogo eyu, te wę te deli madiba me sisinigi pelama, te bulu tǫ wa pomainao,” te po wai. Tama tiyu, tama te bulu tǫ pedelama, tama wa pali. 10 Tama te wa pai pedelali Godigo te nogi poali te “Tǫ dao.” Tama wę dabe te deliba sisinani, tama te nogi poali, te “Tamu ąį dao.” Te Godigo aga digi te tigidali nigila silali nai wiegi yai yai sulama, te aga homu pemene wiegi yai yai. 11 Te tudibadu Godigo te po wali, “Te haniani te tǫde holabo nai pedalumainao, te tubo ge walobo keba dabe me, te haniani du walobo nedu du wai pedelao,” po wai. Tama te nai dabe pedelalio. 12 Tama tiliama, te haniani keba dabe me, te dwanai sibi me, tama te ni dabe me, te tǫde pedelai. Te meba gasagi yai dabego te nai du waliyu, te mebago te du wai walali. Te God aga digi te nigali nai tigidali sulama, te aga wiegi yai homu pemene yai. 13 Tama be huliali silama, tama kigamu be posobo pedelai. Te be posobo sela wabo silali dao.
14 Te tudibadu Godigo te po wai, “Te be huliyu, posoyu yabo te bodolu mumainogo, te ula ebo nai dabe te dagalude pedalumainao. Tama elaluyu, augwaligo te polua dabe me, te kibu be dabe me, te kibu be yabo sogo te haniani bodolu muna muna paibao. 15 Te ula ebo nai dabe te dagalude pedelama, te tǫba ula mawaibao,” te po wai. Tama te dabe pedela silai. 16 Godigo te genuai ula si pedalumainogo ilali. Genuai da, te giliga te be posobo tonaluyu, ula mabo da, tama dwasianu da, te polua tego da, te hulide tonaluyu, ula mabo da. Tama Godigo te hǫ dabe me pedalumainu yai. 17 Tama agai te dagalude ula dabe muani, te tǫba ula momainogo elama, 18 tama te be posobo me, te be hulibo me, te si tonalumainu yali, tama te be hulibo me te be posobo te si pedai. Tama God aga digi te nigali nai tigidali sulama, te aga dwagi yai homu pemene yali. 19 Te be huliama, be posobo pedelali. Te be posobo me si me si wabo silai dao.
20 Te tudibadu Godigo te po wai, “Węde te haniani bidibo ula elalubo nai dabe geninama pedelao,” po wai. “Tama te ba hani dabe pedelama, te dagalu tomode bola bilaluao,” wali. 21 Tama tiyu, Godigo te tamu ąįde bidabo moni dobo dwai sųgų dabe nigilali, tama te węde bidabo haniani ąį hasa me, te haniani ba dabe me nigilai. Godigo aga digi nigali nai dabe tigidali suali wiegi yai yai baso, tama aga dwagi yai homu pemene yai. 22 Tama augwali bugagia bidimainogo eyu, Godigo augwalibolo dwagi yai po mobo mayu, te po wai, “Te tamu ąįde haniani nai dabe geninama mu pedelama, tama te tamu ąį pągąna sao,” po wali. “Tama te ba dabe me tǫde umabo pedelao,” wai. 23 Be huliama, kigamu be posobo pedelali. Te be posobo a naga wali silai dao.
24 Te tudibadu Godigo te po wai, “Te tǫde bidabo ula elalubo nai hauwa te tǫdu pedelimainao. Te be pąde bidabo kibu dabe me, te bulude bidabo genuai hasa dabe me, te dwasianu hasa dabe me, te pedalumainao,” te po wai. Tama augwali pedelai. 25 Godigo te be pąde bidabo haniani kibu dabe me, te bulude bidabo genuai hasa me, dwasianu hasa dabe te pedalumainogo nigilama, pedelai. God aga digi te nigila silali nai tigidali sulama, tama aga wiegi yai homu pemene yai.
26 Tama Godigo te po wai, “Megi da, dago te we bidi dena tiwai niginao,” wali. “Dago augwali te sųgų dabe me, te ba dabe me, te be pąde bidibo kibu dabe me, te bulude bidibo genuai hasa me, dwasianu hasa dabe, te tigidali nai tonaluabo bidi nigilinao,” te po wai. * 1 Ko 11:7 27 Tama tialima, Godigo te we bidi nigilama, tama God aga tiwai pedelai. Godigo te augwali meba bidi nigibadi, te meba we nigibadi yali. * Mat 19:4; Mak 10:6 28 Tama Godigo dwagi yai po mobo augwalibolo mayu, bomonama te po wai, “Dagego wai dabe hauwa ame nenama, tama augwali pelama, te tigidali bulu tǫ usu nama bidada pelama, tama te tǫde tigidali elalubo nai dabe tonaluaibao. Tama eno dagebolo te sųgų dabe me, te ba dabe me, te bulude genuai hasa, me dwasianu hasa dabe, te tonaluabo bomo mobao,” wali. * Gag 5:1-2 29 Tama Godigo te po wai, “Eno dagebolo te haniani dwanai dabe me, te nai walobo nosa me, te haniani du walobo nedu du wai dabe mobao. Te dagego tuabo nai dabe dao. 30 Tiali goli, eno te gesi ni yabe tiwai ni yabe te tigidali genuai bulu hasago me, dwasianu hasa dabego me, te tigidali ba dabego tuabo nai te eno mawai dao,” te po wai. Tama te nai dabe augwaligo tuabo nai tama pedelai. 31 God aga digi nigali nai tigidali sulama, dwagi yai yai baso, tama aga dwagi yai homu pemene mu yai. Te be huliama, kigamu be posai. Te be posobo te nogo a naga me badu kibisa deli wali silali.

*1:3: 2 Ko 4:6

*1:6: 2 Pi 3:5

*1:26: 1 Ko 11:7

*1:27: Mat 19:4; Mak 10:6

*1:28: Gag 5:1-2