2
Sekaraiago nai dabe usu nigo usu sabo bono string suali
Eno nade nai subo tiwai elama, tama eno bidi mego usu ni bono nogo tolalubo suali. Tama eno agabolo e tama po hanalu wali, “Nage mena pobawe?” Tama agai po wei ponoyu, te po wali, “Ena pabo da te Jerusalem usu nigo usu sainu pobao, te eno agai bobobage yali koneyu, me genuai iyu yali koneainu te usu ni bonogo usu sainu pobao,” wali.
Tama eno suali, ena dali te po waduali ensel aga ugwanu gana pabo suali, tama gasa ensel me agaba hodola sagasali. Tialima namba wan enselgo namba tu enselbolo e tama po walali, “Nage te usu sabo bono string tolalubo te bidi pageba usayao, tama agabolo e tama po walao, ‘Te Jerusalemde te we bidi hauwa bidiyu, me kau kibu hauwa bidiyu yaibao. Tama te pesage genuai mu elama, tama augwaligo taun obo bagulabo usu me egobeo. Tama Genuai Bidigo te po wai dao, aga te isi tiwai pedalama, tama aga te taun bagulai obo tiwai te Jerusalem bagualuaibao, tama agai te taun tonaluaibao. Tama aga Jerusalemde bidaibao, tama agai genuai ula me bomo pepeli diliba haninaibao,’ te po te usu sabo bono string tolalubo bidiba walao,” te enselgo te po walali.
Godigo Juda dabe augwa page buluba ma i wali
6-7 Te Genuai Bidi aga we bidi dabebolo e tama po walali, “Asiąo. Eno dage tigidali badude elalubo buluba pomainu dobola palai dao. Dage meba te saut badu peyu, meba te giliga pedalubo baduba peyu, tama meba te giliga degasa pabo baduba peyu yali. Tialima, dage mebago megi da te not badu elalubo te taun Babilon wi tagalama, Jerusalem taunba polo ma asiąo,” wali.
Tialima, Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidi aga te God aga genuai bomo ulade bidibo bidi dao. Agai aga we bidi dololali te kantri dabe homu kone ebao. Tama agai Jerusalem bagebolo e tama po walali, “Tialima bidi me deligo nage dolainu ebaso da, teda aga digi aga ma dolaibao. Tialima dagego eno we bidi dolobaso da, teda ena digi dage dali hwįaibao. Tama te we bidi polobadu dagego augwali dagego kalabus sę yali da, te augwa digi dage dolaibao,” wali. Tama te sę dabe pedalobo sogo te we bidi tigidaligo e tama koneaibao, Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidi aga digi ena tagala palama, eno agai po pusagasai yabo homu koneaibao.
10 Tama Genuai Bidigo po ma weyu e tama po wali, “Dage Jerusalem we bidi, dage wiegi yai homu pemene eyu, tęąbi po wao. Magi baso meni, ena asobao, tama ena dage tomode bidaibao,” wali. 11 “Tama te sogo kantri hauwa we bidi augwali Genuai Bidiba aselama, tama augwali eno we bidi bidaibao. Tama ena dage tomode bidaibao, tama dagego koneaibao, ena aga digi dage tomoba taga palama, dage tomode bidibo koneaibao. 12 Tama te Juda dabe augwali God aga te kantride bidaibao, tama augwali Godigo gedude wiegi yai we bidi mu bidaibao. Tama agai Jerusalem godolo mu eyu, tiwai meba taun dabe godolo egobeo, tama agai Jerusalem da aga hanu mu da tama waibao.” Genuai Bidigo te po wai.
13 Genuai Bidi aga bulu mu tagalama, tama aga daba asaibao. Tialima, da tigidali tǫ pedaide bidibo we bidi pedauwali pani selama tama tonaluinao.