3
Profet bidigo het pris nade subo nai tiwai suali
Te nade subo nai tiwai elama, Genuai Bidigo tobolu bidi pris Josua enabolo ola mani. Josua aga Genuai Bidigo ensel bidi pąde dolalubo suali. Tama dwai haubo bidi Satan te Josuago dolo nogo badu dolaluali, tama agai po tų ela mawainu kegaluali. * Esr 5:2; Ped 12:10 Tama Genuai Bidigo Satanbolo e tama po walali, “Satan, eno nagebolo obao, nago po deli me olamo dao. Eno Jerusalem godolo mu ebao, tama eno nagebolo penane pania sao po te obao. Eno te bidi Josua ma salio. Te bidi mego te isi dage dolidali iside selama, agade te isi sula selama, te isi dage nogogo tolalubo tiwai, te aga dolidali weyu eno te bidi Josua te tama ma dobola salio,” wali. * Jut 9 Te Josuago ugwa dabe sese meda mu elama, tama aga te ensel pagede dolaluali. Tialima te enselgo meba ensel dabebolo waliyu, e tama tiwai po walali, “Te bidi tigide elalubo dwai ugwa dabe sela sąyao,” wali. Tama agai Josuabolo e tama po walali, “Odao. Eno nago dwai sę sęgę me nago te dwai meda yai ugwa dabe sela sąwani dao. Tama megi da, eno nagebolo wiegi yai gesi ugwa dabe mawaibao.” Te ensel me deligo te po wali. Tama eno te po wali, “Te augwaligo wiegi yai tedela name ugwa augwaligo me selama, Josuago tobolude hadi tiwai baguligi sogo da, teda wiegi yai igi dao.” Tama augwaligo eno wali po gilama tama tiali. Genuai Bidigo ensel pąde dolaluali, tama meba ensel dabego Josua gesi ugwa dabe guduludali.
Tialima enselgo Josuabolo e tama po walali, “Te Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidigo te po wali, ‘Tialima ma nago eno bomai po tigidali wali pelama, tama nago eno nagebolo mani sę tigidali eyu da, teda eno nage sa muyu, nago eno be tonalubo sę me te tigidali lotu wabo nai dabe tonalubo sę me idumainu sula tagalaibao. Tama eno nage ena pageba asomainu sula tagalaibao, te ensel dabego ebo gilama yaibao. Polalubo pris Josua, odao, me dage meba pris dabe me dagego me odao, dage te nosali pedalabo wiegi yai nai te magi tiwai me dage dao. Odao. Eno ena sę bidi odasa asaibao. Agai nogi da e dao, Ni Abu. * Jer 23:5; 33:15; Sek 6:12 Megi da, eno masigi me gedu a naga olama si, te 7 yai te masigi selama, Josua pąde muaibao. Tama eno te masigide po me asęaibao. Tama deli sogo tama eno ena kantri we bidigo sęgę sela sąwaibao. 10 Tama te bubuga pedalobaso da, teda dage deli deli duga abagi dabe i olama, dage dali bidagasomainu yagameo. Tama dage duga wain gi dabede dulaluyu, me duga fik ni dologode dulaluyu yagameo. Tama dage tigidali homu nagame elama, tama bugagia mu bidiagameo,’ Genuai Bidigo te po wali,” ensel bidigo enabolo te Genuai Bidigo po tama pusali. * Mai 4:4

*3:1: Esr 5:2; Ped 12:10

*3:2: Jut 9

*3:8: Jer 23:5; 33:15; Sek 6:12

*3:10: Mai 4:4