Yang Mona na Solat ni Pablo sang
TAGA KORINTO
1
Ako si Pablo na pipili nang Dios na yamaimo apostol ni Jesu Kristo, yaan yang pagbuut naan kanak. Aadi kanak si Sostenes na arag kita tomotoo. Yagasolat ako kamayo na taga Korinto na yotoo sang Dios. Kamo na manga pinili nang Dios, kamo yang yiimo ni Kristo balaan maynang kadaygan na manga tomotoo disang karowagan nang donya na arag yabay mangagad sang kanatu Ginoo na si Jesu Kristo na yaakun nilan na kanilan Ginoo. Yang Dios na kanatu Ama aw si Jesu Kristo na kanatu Ginoo yaan yang yanalangin kamayo antak marinaw yang dumdum mayo.
Yang Manga Panalangin na Iyan digkang Kristo
Yabay ak magpasalamat sang Dios tungud sang pagkallaat naan kamayo pinaagi kang Jesu Kristo. Tungud kay sakop kamo ni Jesu Kristo, laban madaig yang panalangin nang Dios kamayo. Yaatag naan kamayo yang katigaman antak kamo makadarag sang madyaw na paagi, matigam arag kamo magbatok sang sorit nang Dios kay iyan kamayo si Jesu Kristo. Byutang da mayo sang ginawa mayo si Jesu Kristo na byabatok nami kamayo, wakaw kaba gatagad kamo sang pagbarik nang Ginoo ta na si Jesu Kristo, way kolang digkamayo nang maski nana na pagatag nang Dios antak kamo makatoman sang kariko nang kanaan pagbuut. Apakadigunun nang Dios yang kamayo pagtoo kanaan antak dili kamo kaokman na isilotan nang Dios nang pagbarik nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Matinomanun yang Dios. Yaan yang gapili kamayo antak kamo maimo lomon nang Anak naan na si Jesu Kristo na kanatu Ginoo.
Yang Panagburag nang Manga Tomotoo
10 Kay manga karomonan ko na tomotoo, pyangayo ko kamayo na tungud sang pagtaod mayo sang Ginoo ta na si Jesu Kristo panagoyon kamo antak way makaurang kamayo, sayda yang dumdum mayo antak managkaoyon kamo sang imoon mayo. 11 Pyagalaong ko yani kamayo, kay manga karomonan ko, kay byabatokan ako nang manga inagad ni Kloe na yanagagis kono kamo. 12 Kada isa kono kamayo tobok yang pyagalaong. Aon yagalaong, “Ako, sakop ak ni Pablo,” arag aon yagalaong, “Ako sakop ni Apolos,” arag aon yagalaong, “Ako sakop ni Pedro,” arag aon yagalaong, “Ako sakop ni Kristo.” 13 Way kabos naan na sorit kay maynang pyagabainbain mayo si Kristo. Nanga kamo yagalaong, “Ako yang kang Pablo sakop?” Dumduma mayo, buku ko yang pyapatay asang koros na gabayad sang kamayo sara. Wa kamo imowa na kanak sakop nang pagbawtismo kamayo. 14-16 Yamapanumdum ako na wa ak abay magabawtismo kamayo nangaon. Kyakatigaman ko na byabawtismowan ko si Krispo aw si Gayo aw yang sang ka yangognan na si Estepanas. Way kyakatigaman ko daw aon byabawtismowan ko sang kadaygan digkamayo. Wakaw way makapaglaong kamayo na kanak kamo sakop nang pagbawtismo kamayo nangaon. 17 Wa ak osogowa ni Kristo antak magbawtismo abay sang manga otaw. Syosogo ak naan na magababatokon sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. Aw gabatok ako, wa ak mapagsaya sang manga otaw, kay aw yaan yang pamakotan ko yang pagasayaun ako, yang gaom nang pagkamatay ni Jesu Kristo asang koros di makatabang kamayo. Toyo aw gabatok ako, gosto ko na yaan yang udumdumun mayo yang pagkamatay ni Jesu Kristo.
Yang Gaom aw yang Katigaman na kanang Dios Iyan kang Kristo
18 Yang manga otaw na amangkasapad tungud sang kanilan sara, yabay maglaong na way kabos na batok yang yagalaong, “Yagapakamatay si Jesu Kristo asang koros tungud kanatu.” Awgaid kita na pyapagawas nang Dios sang silot na makasapad yatigam na yang batok bain kang Jesu Kristo yagapakatigam na dakora yang gaom nang Dios. 19 Yatigam kita na sayup yang manga otaw na wa atangkap sang batok bain kang Jesu Kristo kay aon pyagalaong nang Dios na syosolat, laong, “Awaraun ko yang pyagaindo nang manga ungudan na wa akatigam sang matungtung na pagindo ko. Awaraun ko yang kariko nang katigaman nilan.” 20 Dumduma mayo yang manga ungudan, yang manga sait magindo sang balaod, aw yang kadaygan na matigam magsorit. Pyapakatigam nang Dios na way kabos nang katigaman nang ungudan kay yang kanilan katigaman sikun sang kanilan dumdum gaid.
21 Yatigam yang Dios na yang manga otaw di matigam kanaan pinaagi sang kanilan katigaman. Wakaw pagbuut nang Dios na apagawasun yang manga tomotoo sang silot na way kataposan tungud sang kanilan pagtoo sang madyaw na batok na byabatok nami awgaid pyagalaong nang manga otaw na wa otoo, “Way kabos na batok.” 22 Yang manga Judio yabay maglaong na dili silan motoo saan na batok aw dili silan kimita sang manga kaburungburungan na imo na akatigaman nilan na matungtung yaan na batok. Yagalaong yang buku nang Judio na dili silan motoo sang batok bain kang Jesu Kristo kay buku nang sikun sang katigaman nang ungudan digkanilan na matigam magobad sang kariko. 23 Awgaid kami, yang byabatok nami si Jesu Kristo na kyakarabowan nilan asang koros. Yani na batok nami maat nang manga Judio kay wa silan otoo na yang kyakarabowan asang koros yang syosogo nang Dios na magaari. Bain sang manga otaw na buku nang Judio, sayup yang pyagalaong nilan na way kabos nang batok bain kang Jesu Kristo. 24 Awgaid yang manga otaw, Judio aw buku, na pipili nang Dios na pyagasakop naan, silan yang yatangkap sang byabatok nami na si Jesu Kristo mismo yang gaom nang Dios na yapakatigam bain sang katigaman nang Dios. 25 Yang katigaman na sikun sang Dios na pyagalaong nang manga otaw na way kabos na katigaman, yaan na katigaman yang laban makaindo sang manga otaw labaw pa sang pagindo nang ungudan na otaw. Yang gaom na sikun sang Dios na pyagalaong nang manga otaw na marutuy na gaom, yaan na gaom gilabawlabawan pa sang gaom nang otaw.
26 Kay manga karomonan ko na pinili nang Dios, dumduma mayo yang kamayo kabutang nangaon nang pagpatawag kamayo nang Dios. Tagbi da digkamayo yang manga ungudan, tagbi da yang yagapangoro, aw tagbi da yang mayaman. 27 Awgaid pagbuut nang Dios na yang pipili naan yang manga otaw na pyagalaong way manga kabos kay antak kainaan yang manga otaw na ungudan na byabantog nang manga otaw adoon. Arag pipili nang Dios yang manga otaw na way gaom disining donya, antak kainaan yang manga otaw na bantogan na aon kono gaom disining donya. 28 Arag pipili nang Dios yang manga otaw na pobre na syosodi nang arag silan, yang manga otaw na pyagalaong way manga asoy arag pipili nang Dios, antak mawara yang gaom na kyakanarigan nang kariko nang otaw asang donya. 29 Wakaw way otaw na makapagbantog disang atobangan nang Dios. 30 Awgaid kita, iyan kanatu si Jesu Kristo na pipili nang Dios na amatag kanatu nang ungud antak kita matigam sang paagi nang Dios. Si Jesu Kristo yang yagapakamatay kay yang kanaan kamatayun yang bayad sang kanatu manga sara antak kita maimo manga balaan na sakop nang Dios, aw antak kita makagawas sang silot na way kataposan. 31 Wakaw dumduma mayo yang sorit nang Dios na syosolat na yagalaong, “Yang gosto magabantog, yaan yang pagabantog naan yang Ginoo.”