2
Yang Babatokon bain kang Kristo disang Koros
Kay manga karomonan ko, nangaon na aadto ak kamayo, byabatok ko kamayo yang sorit nang Dios, toyo wa ak magasiling sang sorit nang manga ungudan daw kamo magdumdum na yang kanak sorit sikun sang kanak tyoonan dumdum. Kay kaba aadto ako kamayo yaan gaid yang dyudumdum ko na abatokon si Jesu Kristo aw yang pagpatay kanaan disang koros. Toyo kaba aadto ak kamayo, byabati ko yang karutuy. Yamaundug ako daw di ak makatoman digkamayo sang pagbuut nang Dios kanak. Wakaw aw yagabatok ak sang sorit nang Dios wa ak magabuutbuut magkido sang kanak sorit, kay yang yagabaya kanak na yagabatok sang sorit nang Dios yang Balaan na Espirito na yagapakita sang gaom nang Dios. Wakaw buku nang katigaman nang ungudan na otaw yang kyakaponowan nang pagtoo mayo kang Jesu Kristo, awgaid yaan yang kyakaponowan nang pagtoo mayo yang gaom nang Dios.
Yang Katigaman na Kanang Dios
Yang sorit nang Dios na makaungudan yang pyagaindo nami sang manga tomotoo na madigun da yang pagkanarig kang Jesu Kristo. Buku nang kanang otaw katigaman yang pyagaindo nami, arag buku nang katigaman nang manga tagsakop sining donya, kay amawara yang gaom nang kariko nang tagsakop sang manga otaw disining donya. Awgaid yaning pyagaindo nami na sorit nang Dios na makaungudan wa akatigami nang manga otaw nangaon kay wa pa silan nang Dios apakatigama. Awgaid wa pa nang Dios imowa yang maski nana, dadaan da yandam naan yaan na panalangin kanatu na makapaguma kanatu nang way tatamanan, wakaw pyapakatigam naan yaan kanatu adoon. Toyo way pangoro disining donya na yatigam saan na sorit nang Dios, kay aw yatigam silan, dili nilan akarabowan asang koros yang Ginoo na si Jesu Kristo na way tatamanan nang kabantog. Kay yang sorit nang Dios na syosolat yagalaong, “Yang wa ikitaa nang manga otaw aw yang wa nilan udunguga, aw yang wa nilan akaundi, yaan yang yaandam nang Dios na aatag sang manga otaw na yagadakora sang Dios asang ginawa nilan.” 10 Yang yaandam nang Dios na aatag sang manga otaw pyapakatigam kanami nang Balaan na Espirito na syosogo nang Dios agkanami. Way katigaman na di akatigaman nang Balaan na Espirito, kariko arag kyakatigaman naan. Wakaw yang kariko nang katigaman nang Dios pagaindo kanatu nang Balaan na Espirito. 11 Way otaw na matigam sang dumdum nang sang ka otaw, yang kanaan tyoonan gaid espirito yang yatigam sang dumdum naan. Maynaan oman yang Dios, yaan gaid yang yatigam sang dumdum naan yang Balaan na Espirito. 12 Kita na manga tomotoo, di kita mangagad sang paagi nang arag kita otaw, kay pyagbayaan da kita nang Balaan na Espirito na yatag da kanatu nang Dios antak kita matigam sang kariko nang laban madyaw na pagatag nang Dios kanatu. 13 Wakaw yang batok nami kamayo, buku nang kanang otaw pagbuut, awgaid pagbuut nang Balaan na Espirito na yagaindo kanami. Yaan yang byabatokan nami yang manga tomotoo na pyagabayaan nang Balaan na Espirito kay silan gaid yang makadarag sang matungtung na pagindo na pyapagindo kanami nang Balaan na Espirito.
14 Awgaid yang otaw na buku nang tomotoo na wa pagabayai nang Balaan na Espirito, di matangkap sang matungtung na pagindo nang Dios na pyapakatigam nang Balaan na Espirito. Yang kariko nang kanang Dios pagindo maat naan paninggan. Di naan akatigaman yaan na pagindo kay wara agkanaan yang Balaan na Espirito na makaindo sang kanaan ginawa antak yaan makadarag. 15 Yang tomotoo na yatangkap sang kariko nang pagindo nang Balaan na Espirito yakadarag sang paagi nang Dios. Kariko nang tomotoo na pyagabayaan nang Balaan na Espirito yakadarag sang kariko nang madyaw na pagindo, awgaid yang wa otoo wa pagabayai nang Balaan na Espirito. Wa silan makadarag sang paagi nang manga tomotoo na pyagabayaan nang Balaan na Espirito. 16 Maynaan yang wa otoo kay yang sorit nang Dios na syosolat yagalaong, “Way matigam sang dumdum nang Dios, way makaindo kanaan.” Awgaid kita yatigam sang dumdum ni Kristo kay pyagabayaan kita nang Balaan na Espirito.