Yang Mona na Solat ni Pablo sang
TAGA TESALONIKA
1
Ako si Pablo, yagasolat ako kamayo na taga Tesalonika. Si Silas aw si Timoteo yang kanak manga inagad dini. Kamo na manga sakop nang Ama ta na Dios aw ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo, pyapadaraan kamo nami nining solat. Pyangayo nami kamo sang Dios antak kamo abay panalanginan antak marinaw yang dumdum mayo.
Yang Pagkinaboi aw Pagtoo nang taga Tesalonika
Yabay kamo nami pagampo sang Dios. Aw yagaampo kami pyapasalamatan nami yang Ama ta na Dios tungud kamayo kariko. Kyakaundan nami yang kamayo pagkanarig kanaan kay kyakatigaman nami na madyaw yang manga imo mayo. Arag kyakaundan nami yang kamayo karugun sang kariko nang otaw kay kyakatigaman nami na yatabang kamo kanilan. Kyakaundan nami na madigun yang pagtoo mayo na mabarik ani sang donya yang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Manga karomonan ko na karugnanan nang Dios, yatigam kami na kamo pipili nang Dios, kay nangaon na byabatok nami kamayo si Jesu Kristo, yaparabay kamo matigam na matungtung yang kanami batok. Byabatok nami yaan kamayo, buku gaid nang kanami sorit, awgaid yamagad kanami yang gaom nang Balaan na Espirito na gaindo kanami. Kapaguya nami digkamayo yikita kamo na laban madyaw yang kanami manga imo na antak kamo tabangan nang Dios. Yagasiling kamo nami aw si Jesu Kristo, kay pagtangkap mayo sang sorit nang Dios, yagatigkul kamo sang paglasay kamayo nang manga wa otoo. Maski arasayun kamo, pyapaguma kamo nang Balaan na Espirito. Wakaw kamo yang pyagasilingan nang kariko nang tomotoo asang probinsiya na Masedonia aw Akaya. Kay sikun digkamayo ag Tesalonika yakarimpud yang sorit nang Dios asang kadaygan na manga banwa. Buku gaid nang maguya sang Masedonia aw Akaya yang yudungug sang sorit nang Dios, awgaid kariko nang maguya sang manga banwa na dyadatung nami arag da yatigam sang kamayo pagtoo sang Dios. Magabatok garo kami kanilan, awgaid silan yang yaona ra maglaong kanami sang kamayo pagtoo sang Dios. Yaparabay silan magbatok kanami na madyaw yang pagtangkap mayo kanami nang pagtarok nami kamayo. Yagalaong silan na yayawan da mayo yang pagpangagad sang kariko nang sisimba mayo na buku nang tinuud kay yaan yang pyangagdan da mayo yang tinuud na Dios na di magkamatay. 10 Arag byabatok nilan na wa kamo akaomo sang pagtagad mayo sang Anak nang Dios na si Jesu Kristo na mabarik oman sikun diglangit na byoboi oman nang Dios nangaon. Si Jesus yang yatabang kanatu antak di kita kaupud sang manga otaw na isilotan nang Dios nang allaw na pagaokom naan.