4
Kamo na aon manga sogwanun, pakadyaw kamo sang batasan mayo sang manga sogwanun mayo. Ayaw pagkaringawi na aon kamayo Ginoo aglangit na yabay kamayo magtanaw.
Yang Manga Tambag
Na pagaindo ko kamayo kariko na manga tomotoo disaan na abay kamo pagampo sang Dios, ayaw kamo magkalaad sang pagampo mayo. Pamakot kamo pagampo aw abaya bantoga yang Dios. Arag di kamo magpakaringaw, ampowan mayo ako aw yang manga inagad ko antak lingatun nang Dios yang kariko nang yakaurang kanami kay antak kami makapadayon magbabatokon sang madyaw na batok na sikun sang Dios na wa pa apakatigaman naan nangaon bain kang Jesu Kristo. Tungud sang pagbabatokon ko saan, yamapiriso ako adoon. Ampowan mayo ako antak makaimo ako pagpakatigam sang manga otaw antak silan makadarag nang madyaw saang madyaw na batok. Kinaanglan na apakatigam ko yaan sang manga otaw.
Kamo na manga tomotoo disaan, pakabuutan kamo sang manga otaw na wa otoo sang Dios aw pakadyaw kamo sang batasan mayo kanilan. Aw maimo mo, batoki bain kang Jesu Kristo yang otaw na pagalaongon mo, ayaw da magtagad sang isa na allaw, parabaya ra batoki. Dadyawa yang papagbaraw mo kanilan antak maguma silan nang madyaw na sorit mo. Pataan kamo paganad antak kamo matigam mibak bain sang pagtoo mayo kang Jesu Kristo, aw dadyawa mayo yang pagibak mayo sang kariko nang otaw.
Yang Kataposan na Manga Pangomosta
Syosogo ko adto kamayo si Titiko na arag inagad nami na pyagapanonogo ni Jesu Kristo. Laban madyaw ko si Titiko, kanarigan yaan na otaw. Pagalaong naan kamayo yang kariko nang kyakainangan nami didi. Wakaw syosogo nami yaan adto kamayo na antak kamo matigam daw yaonnono ra kami didi antak kamo madasig naan. Aw komadto si Titiko kamayo, agadan yaan nang matinomanun na karugnanan na lomon ta na si Onesimo na sikun digkamayo. Pagalaong nilan dowa kamayo yang kariko nang yamapagguna kanami didi.
10 Si Aristarko na arag piriso na inagad ko aw si Markos na lomon ni Bernabe, yamawung kami kamayo. Pyaglaong da ko kamayo nangaon si Markos na taoda mayo yaan aw domatung yaan adto kamayo. 11 Arag aadi kanami si Josue Justo na arag yamawung kamayo. Disang kariko nang tomotoo na Judio ani yaning toro gaid yang yabay tomabang kanak sang pyagasogo nang Dios antak madaig yang magpasakop sang Dios. Madyaw yang tabang nilan toro kanak.
12 Yang sogwanun ni Jesu Kristo na si Epapras na sikun disaang kamayo, arag yamawung kamayo. Pyamakotan naan kamo ampo antak laban madigun yang pagkanarig mayo kang Jesu Kristo antak di da kamo mapuya, aw antak matigam kamo laban sang pagbuut nang Dios antak di makasoway yang kamayo pagtoo. 13 Yakasait ako na laban yaan yamakot magampo tungud kamayo aw tungud sang manga tomotoo na taga Laodisea aw taga Hirapolis. 14 Si Lukas na karugnanan ta na doktor yamawung kamayo, aw si Demas arag yamawung kamayo.
15 Yang manga tomotoo na taga Laodisea, aw yang lomon ta na bobay na si Nimpa aw yang manga tomotoo na ipan magkatipon disang kanaan baray, batoki silan na yamawung kami kanilan. 16 Basaa yani na solat sang kariko nang manga tomotoo na taga Kolosas. Pagkatapos, apadara yaning solat sang taga Laodisea antak arag silan magbasa, aw kamanga yang solat ko na pyapadara ko adto sang taga Laodisea antak arag kamo magbasa saan. 17 Paglaongon mo doon kanak si Arkipo antak yaan magpadayon pagtoman sang pyagasogo kanaan ni Jesu Kristo.
18 Disining kataposan nang solat ko, ako mismo yang yagasolat na yamawung ako kamayo antak pagkita mayo saan, katigaman mayo na kariko nining solat kanak sorit. Ayaw mayo pagkaringawi na aani ako sang pirisowan, ampowan mayo ako abay. Panalanginan kamo nang Dios.