3
Yatigam kamo na kyaaronan da kamo nang bago na kinaboi tungud sang pagtoo mayo kang Jesu Kristo kay maynang yakaupud da kamo sang pagboi kang Jesu Kristo na pyapatay. Wakaw butangan sang ginawa mayo si Jesu Kristo na inagad nang Dios aglangit na apit karinto naan kay si Jesu Kristo yang makagagaom sang kariko adoon. Kayan kyaaronan kamo nang manga dakora na pagatag na panalangin naan. Wakaw yaan yang abaya dumduma mayo yang pagbuut kamayo ni Jesu Kristo na aglangit, di dakman kamo magdumdum sang kanang otaw pagbuut na sopak sang pagbuut nang Dios. Kay kamo maynang yamatay da na yakaupud da kamo sang pagkamatay ni Jesu Kristo tungud sang pagtoo mayo kanaan, wakaw wa day labut mayo sang paagi na kanang otaw imoimo. Yang kamayo pagkabutang adoon na pyagsakop da kamo nang Dios, na kamo iyan inagad ni Kristo aw si Kristo iyan inagad nang Dios, wa akatigami nang manga otaw na wa akanarig kang Jesu Kristo. Kay iyan kanatu si Kristo, wakaw nang allaw na pagabarik naan ani sang donya umupud kita kanaan kayan yakaambit kita sang kanaan dakora na gaom na apakita naan sang manga otaw disang karowagan nang donya.
Yang Dadaan aw yang Bago na Batasan
Wakaw ayawi la mayo yang maat na kyakaundan mayo na sopak sang Dios. Usug bobay kamayo, di dakman kamo magimo sang kadopangan, ayawi la mayo yang pagdumdum sang imo na maynaan. Ayawi la mayo yang maripa na manga babarawun. Di dakman kamo magdumdum na magaimo sang maat. Ayawi la mayo yang maat na batasan na maski nanang ikitaun mayo gosto mayo na kamayo ra garo, kay maat yaan nang Dios kay pyaparabi mayo yaan maynang Dios kay gyaon da mayo sang Dios simbaun. Yaan na paggugunaun yang laban maat nang Dios, wakaw yang yagaimo saan isilotan naan. Yaan yang pyagguna mayo nangaon nang wa pa kamo akanarig kang Jesu Kristo.
Adoon na tyomoo ra kamo kang Jesu Kristo, ayawi la yang kariko nang maat na imo. Di dakman kamo magdumut sang arag kamo otaw. Di dakman kamo magkadaman, di dakman kamo magpallaom sang arag kamo otaw. Di dakman kamo magbutangbutang sang kadaygan, di dakman kamo magpallaong nang maat sang arag kamo otaw. Di dakman kamo magkagaro. Sabo wa da kamo magaimo sang maat kay byotanwan da mayo yang maat na kyakaundan mayo na sopak sang Dios. 10 Yaan yang syakbat da mayo yang bago na batasan na sikun sang Dios, kay pyarin da nang Dios yang ginawa mayo. Kayan yang Dios yang yabay da magbuut sang ginawa mayo na pyarin da naan, antak kamo makagaon naan na yagaimo kamayo, aw antak kariko katigaman mayo bain kanaan. 11 Asang kasakopan nang Dios si Jesu Kristo yang makagagaom sang kariko. Iyan yaan sang kariko nang manga tomotoo kanaan. Pyapagonawa naan yang kariko nang manga tomotoo kanaan antak sayda yang ginawa nilan. Yang Judio aw yang buku nang Judio, yang allang aw buku nang allang, aw yang manga otaw na sikun sang maski nana na nasyon, yaan da, pyapagonawa ra naan silan adoon na pyagsakop da naan. Arag maski nana na tinoowan yang pyagasikunan nilan na byobotawanan nilan, pyapagonawa ra naan silan dungan pyagsakop da naan silan. Magonawa yang kariko nang manga tomotoo kay sayda yang kyakanarigan nilan na iyan inagad nilan, si Jesu Kristo na labaw sang kariko.
12 Kamo yang sakop nang Dios na pipili naan na manga karugnanan naan na yamaimo kanaan manga anak. Wakaw yaan yang imowa ra mayo abay yang madyaw nang Dios. Kallaati mayo yang arag kamo otaw, pakabuutan kamo, ayaw kamo magparabaw sang kadaygan, pagmatinaodon kamo sang arag kamo otaw, aw ayaw kamo magbarus nang maat sang maski sini. 13 Tigkuri mayo yang maat na batasan nang manga otaw kamayo. Aw aon maat na kyakaponowan nang maat na ginawa mayo, pagpinasayloway kamo maynang pagpasaylo kanatu nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. 14 Yang kapagilugun yang labaw sini kariko, kay aw managilugun kamo, maynang sayda yang kamayo ginawa. 15 Si Kristo yang papagbayaa mayo sang kamayo ginawa antak kamo managidarag, kay yaan yang gosto nang Dios na kamo na manga tomotoo managidarag maynang tudtuud maglomon. Kayan yabay mayo pasalamatan yang Dios tungud sang kariko nang pagtabang naan kanatu.
16 Ayaw mayo pagkaringawi, butangan sang ginawa mayo yang kariko nang pagindo ni Jesu Kristo aw dadyawa mayo yang paginindoway mayo aw yang pagtinambagay mayo. Uputi mayo yang panagkanta mayo na managbantog kamo sang Dios. Kantaa mayo yang manga Salmo aw yang kadaygan pa na manga kanta na pagbantog sang Dios aw yang manga kanta na dyadayon kamayo pakatigam nang Balaan na Espirito. 17 Si Jesu Kristo yang papagbayaa mayo sang maski nana na pagalaong mayo aw maski nana na imoon mayo kay yaan gaid yang Ginoo ta na kyakanarigan ta. Kayan yabay ta pasalamatan yang Ama ta na Dios pinaagi kang Jesu Kristo na makagagaom sang kariko.
Yang Panagilayon nang Isaisa disang Sakop ni Kristo
18 Kamo na manga kaboyagan, pangagdi mayo yang bana mayo, kay yaan yang pagbuut nang Dios kamayo.
19 Kamo na manga bana, karuguni mayo yang asawa mayo, ayaw pagdadaga.
20 Kamo na manga isu, abaya mayo pangagdi yang kamayo manga taganak kay yaan yang madyaw nang Dios kamayo.
21 Kamo na ama aw ina, imayaa mayo damani yang manga isu mayo daw silan maundug kayan yaglaong, “Maski nanang imoon ko, wara si ama aw si ina akaontori.”
22 Kamo na manga sogwanun, pangagdi mayo yang kariko nang pyagasogo nang kamayo pangoro. Di da kamo magsiling sang kadaygan na manga sogwanun na yapakaasub maggawbuk aw pyagatanawan silan nang kanilan pangoro antak silan pagsayaun, toyo aw wa silan pagatanawi, wa silan magagawbuk nang madyaw. Awgaid kamo, maski wa magasait yang kamayo pangoro, abaya mayo gawbuka yang pyagasogo naan kamayo. Dadyawa yang gawbuk mayo tungud sang pagtaod aw kaalluk mayo sang Dios kay yabay yaan kamayo magtanaw. 23 Pamakoti yang maski nana na agawbukun mayo, kay buku gaid nang otaw yang pyagagawbuk mayo, yang Ginoo ta arag mayo pyagagawbuk. 24 Ayaw kamo magpakaringaw na madyaw yang barus na aatag kamayo kay yaang pyagagawbuk mayo yang Ginoo na si Jesu Kristo. 25 Awgaid yang yagaimo sang maat na imo isilotan, kay aw magokom da yang Dios, way aparabiin naan, apapagonawaun naan yang pagokom.