Yang Mona na Solat ni Pablo kang
1 TIMOTEO
1
Ako si Pablo, yagasolat ako kanmo, kay Timoteo. Apostol ako ni Jesu Kristo kay yaan yang sogo kanak nang Dios na makalowas kanatu aw si Jesu Kristo na kyakanarigan ta na magabarik ani na magaari.
Ikaw, kay Timoteo, maynang tudtuud anak ko kay arag kita tomotoo. Yabay ta kaw ampo sang Ama na Dios aw kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo antak kaw abay panalanginan, aw antak kaw abay kallaatan antak marinaw yang dumdum mo.
Manga Tambag antak Kaariliyan yang manga Sayup na Pagindo
Nang agput da ako komadto Masedonia pyapaguya ta kaw adto sang syodad na Epeso. Gosto ko na abay kaw maguya dato kay ikaw yang magasagda sang manga otaw na gaindo sang buku nang matungtung. Paglaonga silan antak nilan botanwan yang pyagdara nang kanilan kamonaan kay di yaan makatabang kanilan, sana yanagagisagis da silan tungud saan. Yaan gaid yang makatabang kanatu yang pagtoo ta sang sorit nang Dios antak kita makapangagad sang pagbuut naan. Gosto ko, kay Timoteo, na adadyawun mo silan pagindoon antak silan managilugun. Aw aon pay maat sang ginawa nilan na wa pa akaogasi nang dogo ni Jesu Kristo, di pa silan managilugun kay buku pa nang tinuud yang pagtoo nilan. Wakaw abayun mo silan pagindoon antak waday masiyod nang ginawa nilan na maat. Aon day manga otaw na yosoway sining matungtung na pagindo kayan yagsosoritin silan nang sorit na way kakabosan. Gosto nilan garo na magaindo nang balaod nang Dios na byabatok ni Moises kadini, toyo wa silan akatigam daw monnono yaan na balaod. Yotoyo silan magindo maski wa akatigam.
Yatigam kita na madyaw pagindo yang manga balaod na pyagaindo ni Moises kadini aw osto yang paggamit ta saan. Yang manga balaod yang yagapakatigam sang manga otaw bain sang sara nilan, wakaw kinaanglan matigam yang magindoway na yang manga otaw na matarong way labut sang balaod kay yang balaod pagindoway sang makasasara na wa aasip sang Dios, aw yang manga otaw na yosopak sang pagbuut nang Dios, aw yang manga otaw na gaodyat sang Dios, aw yang manga otaw na wa magataod sang Dios, aw yang manga otaw na gapatay sang kanilan ama aw ina, aw yang mammono, 10-11 aw yang bobay aw usug na yaan da yang kyakaundan nilan yang kadopangan, aw yang manga usug na motoon sang arag usug, aw yang manga otaw na gapamiyag sang arag otaw, aw yang magaro, aw yang yagaimo sang maski nana na imo na sopak sang matungtung na pagindo pinasobay sang yamabantog na madyaw na batok nang Dios na pyagponowan nang kariko nang panalangin. Yaan na batok yang pyapabatok kanak nang Dios.
Pasalamat tungud sang Kallaat nang Dios
12 Yamapanumdum ako kang Jesu Kristo na Ginoo ta na yatagan naan ako nang gaom antak makabaroy sining pyagasogo naan kanak. Pipili ak naan, yiimo ak naan sogwanun, kay kyakanarigan ak naan, wakaw yamapanumdum ako kanaan. 13 Maski yagaodyat ako kanaan nangaon, maski yabay ako mapagkontara kanaan, maski pyaparisudan ko yang manga tomotoo kanaan, kyakallaatan ako naan kay wa pa ak akatigam na yang kanak imo maat nang Dios kay wa pa ak otoo na si Jesu Kristo yang Anak nang Dios. 14 Laban ako pyanalanginan nang Dios, pyaparin naan yang kanak dumdum, kayan tyomoo ako kang Jesu Kristo. Yaan yang dakora na kallaat naan kanak, wakaw buutan da ako sang manga otaw tungud kanaan. 15 Yaning batok bain kang Jesu Kristo tinuud wakaw kinaanglan matangkap yang kariko nang otaw sining batok na si Jesu Kristo yakani sang donya na magalowas sang manga otaw sang kanilan sara antak silan pagsakopon nang Dios nang way kataposan. Kariko nang otaw yakasara, toyo ako yang laban kyakarabnan nang sara. 16 Awgaid kyakallaatan ako nang Dios antak kitaun nang manga otaw yang pagpasensiya ni Jesu Kristo kanak pinaagi sang paglowas naan kanak sang kanak sara maski ako yang laban saraun. Yang pagkallaat nang Dios kanak yang akatigaman nang manga otaw na aw tomoo silan kang Jesu Kristo pagasakopon naan silan nang way kataposan. 17 Yang yagabuut saan yang Ari na Dios na makagagaom nang way kataposan na di magkamatay. Di yaan pagkitaun nang otaw. Yaan gaid yang Dios, wakaw abantogon ta yaan nang way kataposan. Amen.
18 Ikaw, kay Timoteo, na maynang tudtuud anak ko, ikaw yang pyagalaong nang manga propeta, wakaw pangagad sang pyagalaong kanmo nang manga propeta na pyagabayaan nang Balaan na Espirito, kay yang pyagalaong nilan kanmo yang makatabang kanmo antak di kaw daugun nang manga otaw na pyagabayaan ni Satanas na yosopak sang matungtung na pagindo. 19 Wakaw pakadiguna yang pagtoo mo kang Jesu Kristo antak yaan gaid yang imoon mo yang kyakatigaman mo na madyaw, kay aw dili mo yaan imoon, magakaraat yang dumdum mo. Kay aon day manga otaw na wa magaimo sang kyakatigaman nilan na madyaw, sana yaan yang inimo da nilan yang maat, wakaw yamawara yang kanilan pagtoo kang Jesu Kristo. 20 Maynaan yang yiimo ni Himeneo aw si Alejandro, wakaw pyapabayaan ko silan na adakupun ni Satanas antak silan magdura antak di da silan magdigadiga sang Dios.