2
Manga Tambag bain sang Pagsimba
Yani yang pagindo ko kanmo, kay Timoteo, madyaw na onaun mayo ampo sang Dios antak panalanginan yang kariko nang otaw. Bantoga yang Dios, kay yaan yang yatabang kanilan. Ampowan yang manga ari aw manga pangoro nang goberno aw yang kadaygan na manga otaw nang goberno antak matigam silan magtagap sang kanatun banwa na way kasamok antak kaagdan ta yang kariko nang pagbuut nang Dios kanatu, amamutlug kita simimba kanaan na way makaurang kanatu, magatinabangay kita. Osto yang maynaan na pagampo kay yaan yang madyaw nang Dios na kanatu Tomatabang kay gosto naan na magalowas sang manga otaw sang kanilan sara antak silan kaaronan nang kinaboi na way kataposan aw antak nilan katigaman yang matungtung na pagindo bain sang Dios. 5-6 Sayda yang Dios, aw sayda yang pyagailayon nang manga otaw adto sang Dios, yaan si Jesu Kristo na yagapakaotaw. Yagapakamatay yaan tungud kanatu kay yang kanaan kamatayun yang bayad sang kariko nang sara nang manga otaw. Yang Dios na Ama yang yagabuut sang allaw na kyakamatay naan. Tungud saan pyapakatigam nang Dios yang pagbuut naan na apasayloon yang kariko nang otaw pinaagi sang kamatayun ni Jesu Kristo. Yaan yang madyaw na batok na byabatok ko sang manga otaw na buku nang Judio kay pipili ako nang Dios kayan syogo naan ako na magaindo kanilan bain sang matungtung na pagindo antak arag silan tomoo kang Jesu Kristo. Buku nang kagaro yang pyagalaong ko, podo matungtung.
Wakaw maski diin magatipon yang otaw na misimba, gosto ko na yang manga usug na tomotoo abay magampo sang Dios. Butangan mayo sang ginawa mayo yang Dios aw magampo kamo. Panagampo kamo nang wa kamo akadaman, ayaw kamo magagis.
Yang manga bobay na tomotoo, gosto ko na mandadagom silan nang dagom na makagayon kanilan na antak way akapagsaway kanilan. Madyaw yang di silan magabutang nang madaig na manga bubutang sang lawas maynang manga borawan, sapi, aw yang manga maal na dagom kayan yabay nilan doroson. 10 Awgaid yaan yang abay nilan imoon yang mangkadyaw antak katigaman nang kadaygan na yaan na manga bobay tomotoo na yangagad sang Dios. 11 Dadayaw kamo paningug na manga kawbayan sang pagindo kamayo, aw pangagdi mayo yaan na pagindo. 12 Di ak motogot na yang bobay yang magaindo sang manga kausgan. Di ak motogot arag na yang bobay yang magapangoro sang usug. Yang madyaw sang bobay yang magaid silan magpaningug disang simbaan. 13 Sabo pyagalaong ko yaan kay yang mona imoon nang Dios yang usug na si Adan kayan yoman imoon yang bobay na si Eba. 14 Yang bobay na si Eba gyagaway sogoon ni Satanas antak mangagad kanaan kadini, buku ni Adan yang gyagaway. Pagpangagad nang bobay sang gaway kanaan ni Satanas, makalapas yaan sang balaod nang Dios. 15 Awgaid yang manga bobay, aw dili silan tomarikod sang Dios, aw mapakabuutan silan abay sang manga otaw, aw mangagad silan abay sang pagbuut nang Dios, aw mapakadyaw abay silan sang batasan nilan, olowasun silan sang pagpanganak nilan.