Yang Kadwa na Solat ni Pablo sang
TAGA KORINTO
1
Ako si Pablo, ako yang yagasolat kamayo. Apostol ako ni Jesu Kristo pinaagi sang pagbuut nang Dios. Si Timoteo na lomon ta yang inagad ko adi. Yomoyon yaan kanak sining pyagalaong ko disining solat.
Kamo na manga tomotoo asang syodad na Korinto, aw yang kadaygan na manga tomotoo na asang kariko nang banwa na sakop nang Akaya, pyapadara ko agkamayo yaning solat ko kamayo. Yang Ama ta na Dios aw si Jesu Kristo na Ginoo ta yanalangin kamayo antak marinaw yang dumdum mayo.
Yagapasalamat si Pablo sang Dios
Kadyaw agaw nang Dios na Ama nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Ama ta yaan na mallaatun. Way tatamanan nang kanaan pagdasig kanatu. Yaan yang yagadasig kanak aw aon kanak karisud. Dyadasig ako naan antak ako makatigkul sang kariko nang kanak karisud antak ako makadasig sang kadaygan na manga tomotoo na aon karisud. Makadasig ako kanilan tungud sang pagdasig kanak nang Dios. Kay aw laban ak kyakarisudan maynang karisud ni Jesu Kristo, laban ako pyagadasig naan. Kyakarisudan ako tungud sang pagbatok ko bain kang Jesu Kristo, awgaid yang kanak pagbatok kamayo yakadasig kamayo aw yakadigun sang kamayo pagsarig kang Jesu Kristo. Aw yamadasig ako nang tabang nang Dios, kamo arag amadasig nang tabang nang Dios tungud kanak, kayan makatigkul da kamo sang karisud aw datungun kamo nang karisud na maynang karisud na kyakaagiyan ko. Yang kanak pagtoo bain kamayo laban dili misipyat kay yatigam ako na aw arag kamo kyakarisudan mayn ko na kyakarisudan, arag kamo makadawat sang tabang na yamadawat ko.
Manga karomonan ko, gosto ko na akatigaman mayo yang karisud na yamapagguna kanak adto Asia. Laban ak pyaparisudan nilan dato, laong ko daw di da ak maboi. Tinuud na maynang mobogto da yang ginawa ko. Yamapagguna kanak yani antak di da ak somarig sang kanak tyoonan ginawa, na antak yaan gaid yang kanarigan ko yang Dios na yagaboi sang yamangkamatay. 10 Yang Dios yang yagalowas kanak sang karisud na yakamatay da garo kanak, yaan oman mallaw yang magalowas kanak. Yatigam ako na yang Dios na dakora nang ginawa ko yang abay maglowas kanak sang karisud. 11 Wakaw kinaanglan arag kamo magaampo sang Dios tungud kanak antak yang Dios bantogon nang madaig na otaw tungud sang panalangin naan na yamadawat ko pinaagi sang pagampo mayo adto sang Dios.
Yamaparin yang Baat ni Pablo
12 Way kyakatigaman ko na maat na imo ko, wakaw yagauma ako. Yatigam ako na maski wain ako, podo madyaw yang imo ko sang manga otaw, labi pa kamo na taga Korinto na kanak inindo. Yaning imo ko buku nang sikun sang dumdum nang otaw, awgaid pagbuut nang Dios na yatabang kanak. Yatigam yang Dios na tinuud yang pyagalaong ko kamayo. 13-14 Aw magbasa kamo sang manga solat ko na pyapadara ko kamayo, amallug kamo makadarag. Toyo aon pay wa mayo akadaragi sang kanak paagi, wakaw gosto ko na amatigam kamo laban, kay aw magbarik da yang kanatu Ginoo na si Jesu Kristo, asayaun mayo ako maynang pagsaya ko kamayo.
15 Tungud sang pagsarig ko na tyatangkap mayo yang kariko nang kanak sorit asang manga solat ko, yakaungud ako na makadto garo ako kamayo nang makadwa antak kamo katabangan nang kanak pagindo. 16 Kay yagadumdum ako na amagi ak agkamayo na misingadto ak Masedonia, kayan sikun ag Masedonia oman ak magi agkamayo antak ak mayo katabangan sang panaw ko adto Judea. 17 Toyo maski yamaparin yang kanak pagpanaw adto kamayo, wa ak makagaon nang manga otaw na makasasara na wa magatoman sang pyagalaong nilan. Dili ako magalaong na makadto ako kamayo aw yagdumdum ako na di makadto. 18 Matinomanun yang Dios wakaw amanarig kamo sang kanaan sorit. Magonawa oman saan, amanarig kamo sang kanak sorit kay yang kariko nang pyagalaong ko kamayo, podo matungtung. 19 Kami si Silbano aw si Timoteo yang gabatok kamayo, yang byabatok nami si Jesu Kristo na buku nang parinparin yang dumdum awgaid yaan yang matinomanun na Anak nang Dios. 20 Yaan yang gatoman sang manga saad nang Dios kanatu. Wakaw byubutang ta sang ginawa ta si Jesu Kristo kayan byantog ta yang kanatu Ama na Dios tungud kang Jesu Kristo. 21 Yang Dios yang gadasig sang pagtoo ta kang Jesu Kristo. Yang Dios mismo yang gaatag kanatu sang Balaan na Espirito antak naan kita pagpanonogoon. 22 Yang pagatag naan kanatu sang Balaan na Espirito yang toosanan na kita kanang Dios sakop, arag toosanan na aon pay madaig na panalangin na aatag kanatu nang Dios.
23 Kay manga karomonan ko, madyaw ko na isilotan ako nang Dios aw buku nang matungtung yang pyagalaong ko kamayo adoon. Wa pa ak akadto kamayo ag Korinto kay antak dili kadogangan yang kaundug mayo aw magkastigo ako sang yanagimo sang maat digkamayo. Wakaw kinaanglan na ayawan yang maat nang di pa ako adto kamayo antak aw domatung da ako agkamayo wa day maat na ikitaun ko na akapagkastigo ko kamayo. 24 Aw domatung ak agkamayo, di ak magabuut sang kamayo pagtoo kay madigun yang kamayo pagtoo, sana atabangan ko kamo antak magdogang yang kamayo paguma.