2
Wakaw yakaungud ako na di pa ak makadto kamayo adoon daw kamo oman maundug nang pagsilot ko sang gaimo sang maat digkamayo. Kay aw maundug kamo nang pagsilot ko, di ak makapaguma kay yamaundug kamo na makapaguma kanak. Gasolat ak kamayo nangaon kay gosto ko na mapakadyaw kamo sang batasan mayo kaba wa pa ak adatung agkamayo. Wa pa ak akadto kamayo daw ak maundug nang batasan mayo kay yang madyaw ko yang magauma ako mayo. Kay yatigam ako na aw gauma ako, arag kamo yagauma. Pagsolat ko kamayo nangaon, pyangillumuglumugan yang mata ko nang lowa kay laban ak yamauruk kamayo. Wa ak magasolat na antak kamo maundug, awgaid yagasolat ak kamayo antak mayo katigaman na dakora yang lugun ko kamayo.
Yang Pagpasaylo sang Yakasara
Yang aon maat na batasan digkamayo yang yakaundug kamayo, kay yagaid kamayo makapagsagad yang kanaan imo na maat. Toyo pagalaong ko kamayo na toman da yang pagsilot mayo saan na otaw. Yang madyaw saan na otaw, pasaylowa ra mayo sang kanaan maat na imo aw dasiga mayo yaan kay daw naan botawanan yang pagtoo naan kang Jesu Kristo, kayan laban da yaan magakaraat. Wakaw pyangayo ko kamayo na apakita mayo kanaan yang karugun mayo. Gasolat ako kamayo nangaon antak ko katigaman daw matinomanun kamo sang maski nana na sogo ko kamayo daw buku, daw yangagad kamo sang kanak pagindo daw wara. 10 Aw pyasaylo ra mayo yaan sang imo naan na maat, ako arag da magapasaylo kanaan. Yatigam si Jesu Kristo na tungud kamayo pyasaylo ra ko yaan na otaw 11 antak di kita daugun ni Satanas kay yatigam da kita sang kanaan paagi na makapagkaraat kanatu.
Yang Kawili ni Pablo Adto Troas
12 Pagdatung ko ag Troas, pyapabayon garo ak nang Ginoo sang pagbabatokon sang madyaw na batok nang Dios bain kang Jesu Kristo. 13 Awgaid wa ak makaimo kay yamaundug ako na wa pa adatung disaan yang lomon ta na si Tito na sikun digkamayo. Wakaw pyaparabay ko panawan silan dig Troas kayan simingadto ak Masedonia, mapagkita ak kang Tito.
Yang Pagdaug Pinaagi kang Kristo
14 Awgaid yagapasalamat ako sang Dios na yabay kanak magallad tungud kang Jesu Kristo na iyan inagad ko antak ko batokon yang kariko nang imo nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Kayan yakarimpud sang banwa yaan na batok bain kanaan na maynang maballo na bao na dyadaradara nang samut na byabao nang otaw. 15-16 Wakaw maballo kita nang Dios kay yagalimpud kita magbatok sang batok bain kang Jesu Kristo adto sang manga otaw. Yakarimpud sang kawtawan yang kanatu batok bain kang Jesu Kristo na maynang maballo na bao wakaw maballo kita arag nang manga otaw na yatangkap sang kanatu batok bain kang Jesu Kristo kay yakaatag kanilan nang kinaboi na way kataposan kayan pyanalanginan silan nang Dios nang way tatamanan. Toyo maynang makabbarung yang kanatu bao nang manga otaw na wa atangkap sang kanatu batok bain kang Jesu Kristo kay isilotan silan nang Dios nang way kataposan asang impirno. Pyagalaong ko kamayo na way otaw na makapagbatok nang maynaan aw buku nang Dios yang gabuut kanaan. 17 Kay kami buku nang maynang kadaygan na yagabatok sang batok bain kang Jesu Kristo antak makasapi. Awgaid kami yang syosogo nang Dios na yamaimo sogwanun ni Jesu Kristo, wakaw yagatinuud kami magindo kamayo bain kang Jesu Kristo. Yatigam yang Dios na yang kanami pagindo matungtung.