Yang Kadwa na Solat ni
JUAN
1
Yani na solat sikun sang matikadung na tomatagap sang manga tomotoo. Ikaw, kay boyag, madyaw nang Dios, yagasolat ako kanmo aw sang manga anak mo. Kyakarugunan ta kamo kariko, buku ko gaid yang yamarugun kamayo, kariko nang yatigam sang matungtung na pagindo nang Dios, arag yamarugun kamayo, kay dakora sang ginawa ta yang matungtung na pagindo na di da amawara.
Yang Ama ta na Dios aw si Jesu Kristo na Anak naan magapanalangin kanatu, amallaat kanatu, amatag kanatu nang marinaw na dumdum pinaagi sang kanilan karugun kanatu aw pinaagi sang matungtung na pagindo na pyapakatigam nilan kanatu.
Yang Kamatooran aw yang Karugun
Yagauma ako pagkatigam ko na aon manga anak mo na yangagad sang matungtung na pagindo na pyapatoman kanatu nang Ama ta na Dios. Wakaw gosto ko, kay boyag, na kariko ta managilugun. Yaning sogo bain sang panagilugun buku nang bago na sogo kay dadaan da yaan dyungug nang pagtoo ta kang Jesu Kristo. Kay aw yanagilugun kita, yagatoman kita sang manga sogo nang Dios kanatu. Wakaw kinaanglan managilugun kita kay anay da kita tomoo sang Dios dadaan da yaan na sogo pyagaindo kanatu.
Kyakarag ta kamo na madaig yang kyomani sang banwa ta na yagaindo nang kagaro. Wa silan otoo na yamaimo otaw si Jesu Kristo na makagagaom sang kariko. Magaro yang otaw na maynaan. Yaan yang yapagkontara kang Jesu Kristo. Paglama kamo daw kamangun nilan disang ginawa mayo yang kanami pagindo na matungtung. Managkido kamo daw dili kamo makadawat sang kariko nang madyaw na barus kamayo nang Dios.
Kay aw aon motawan sang pagindo ni Jesu Kristo kayan yangagad sang tobok na pagindo, way kanaan Dios. Awgaid yang yabay mangagad sang pagindo ni Jesu Kristo, dili yaan makarowat sang Ama aw sang Anak naan na si Jesu Kristo. 10 Aw aon domatung kamayo na dili magaindo sang pagindo ni Jesu Kristo, ayaw pagpapanika yaan sang baray mayo. Ayaw pagsagimanowa yaan. 11 Kay yang masagimano kanaan yomoyon sang kanaan pagindo na kagaro.
Yang Panabi
12 Madaig pa yang pagalaong ko kamayo, toyo di dak naa magasolat adoon. Kay magaibaraw kita aw komadto ra ako kamayo antak laban kita dato maguma.
13 Aani yang manga anak nang lomon mo na bobay na arag madyaw nang Dios. Yagalaong silan kamayo, “Atagapan kamo nang Dios.”