Yang Katlo na Solat ni
JUAN
1
Yani na solat sikun sang matikadung na tomatagap sang manga tomotoo. Yagasolat ako kanmo, kay Gayo, ikaw laban kyakarugunan ko.
Kay lagi, yaampo ta kaw sang Dios na antak madyaw yang kanmo kabutang aw antak madyaw yang lawas mo. Yatigam ako na madyaw kaw nang Dios kay madigun yang pagtoo mo. Yagauma ako laban pagdatung adi nang karomonan ta kay byabatok nilan kanak na ikaw matinomanun kay yabay kaw magtoman sang matungtung na pagindo. Dyudungug ko na yagatoman yang manga ompo ko sang matungtung na pagindo ni Jesu Kristo, wakaw laban ak yagauma.
Syasaya si Gayo
Kay lagi, matinomanun kaw kay yatayod kaw aw tabang sang karomonan ta na tomotoo, maski sikun silan sang kadaygan na banwa na wa pa mo ikilaraa. Yagabatok silan ani sang manga tomotoo na ikaw laban buutan kanilan. Madyaw sa agaw na atabangan mo silan antak makapadayon silan sang kanilan panaw na magaindo bain kang Jesu Kristo, kay silan yang syosogo nang Dios papagindoon. Wa silan mangayo nang tabang sang buku nang tomotoo kaba yagalimpud silan magindo bain kang Jesu Kristo. Wakaw kita na manga tomotoo yang amatag kanilan antak kita makatabang kanilan maglimpud sang matungtung na pagindo adto sang manga banwa.
Si Diotrepes aw si Demetrio
Pyapadara ko nangaon agkamayo yang solat adto sang manga karomonan ta na tomotoo, toyo wa maningug si Diotrepes sang pyagalaong ko kay gosto naan na yaan gaid yang magapangoro disang simbaan mayo. 10 Aw domatung ako agkamayo, pagalaong ko kamayo yang kariko nang imo naan kay yang pagpallaong naan kanami buku nang matungtung. Arag dili yaan magtayod sang manga karomonan ta na yakadto kamayo. Buku gaid nang yaan da yang imo naan, kay asta yang yatayod sang manga karomonan ta syasagda naan, di da garo naan apasimbaun.
11 Ikaw, kay lagi, ayaw pagsiling sang maat na batasan, yaan yang pagsilingi yang madyaw. Yang yagaimo sang madyaw yaan yang kanang Dios sakop, yang yagaimo sang maat wa asang ginawa naan yang Dios.
12 Byabantog si Demetrio nang kariko nang otaw. Yangagad yaan sang matungtung na pagindo. Arag pagalaong ko kamo na laban madyaw yang batasan naan. Yatigam kaw na matungtung yang pyagalaong ko.
Yang Panabi
13-14 Madaig pa yang pagalaong ko kanmo, toyo di dak naa magasolat adoon kay gosto ko na di madogay makadto ak kamayo kayan yagibaraw kita.
15 Panalanginan kamo nang Dios antak marinaw yang dumdum mayo. Yang manga amigo mayo adi yangomosta kamayo. Pangomostaan ako sang kariko nang amigo ta adto kamayo.