Yang Solat ni
JUDAS
1
Ako si Judas na sogwanun ni Jesu Kristo, yagasolat ako kamayo. Mangod ako ni Santiago.
Kamo na pyagasakop nang Ama ta na Dios yang laban kyakarugunan naan, tyatagapan kamo naan abay pinaagi kang Jesu Kristo. Madyaw aw kimilara kamo na yang Dios yang yamallaat kamayo, kyakarugunan kamo naan aw tabangi kamo antak marinaw yang dumdum mayo.
Yang Buku nang Tinuud na Magindoway
Kay manga karugnanan ko, yaan garo yang ubutang ko sang solat ko kamayo yang bain sang dakora na imo nang Dios kanatu na lyorowas kita naan pinaagi kang Jesu Kristo, toyo di da naa adoon kay aon yosopak sang pagindo nang Dios, yani yang byutang da ko sang solat kamayo adoon yang pagdasig kamayo antak mayo silan sagdaun. Abaya mayo pagindowa bain sang pagtoo kang Jesu Kristo na yaan gaid yang akanarigan nang manga otaw. Way kolang nining matungtung na pagindo nang Dios na syasarig naan kanatu kariko na kanaan manga sakop. Pagkido kamo kay aon manga otaw na yodogpo kanatu na wa natu akatigami nangaon na yotoyo gaid magpatoo na kang Jesu Kristo sakop. Adoon silan yang yosopak aw pagparin sang matungtung na pagindo bain sang pagkallaat nang Dios kanatu antak maimo nilan yang kyanaraman nilan na imo na laban maat. Pyagaindo nilan na madyaw yang magaimo sang maski nana na maripa na manga imo na makaarigarig. Yagalaong silan na di silan kono isilotan nang Dios kay dakora yang kallaat nang Dios kanilan. Wa silan atangkap sang pagindo ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo na yagabuut kanatu na manga sakop nang Dios. Matungtung na isilotan nang Dios yang maski sini na magaimo sang manga maat na imo na maynaan.
Maski dogay da kamo na yatigam na isilotan nang Dios yang magaimo sang maat, pagalaong ko oman kamayo yang yiimo naan kadini. Dumduma yani, tyatabangan nang Dios yang sompaw ni Israel sang kanilan karisud, kyakamang naan silan dig Egipto. Awgaid pagkatapos naan pagawasun silan sang banwa na Egipto, sapadan naan yang kariko digkanilan na wa akanarig kanaan. Dumduma mayo arag yang tagalangit na manga sogwanun nang Dios. Aon tagalangit na wa otoman sang pagbuut nang Dios kanilan, kay yayawan nilan yang kanilan sakop na pipili nang Dios kanilan. Wakaw pipiriso silan nang Dios asang kangitngitan matag domatung yang allaw na pagasilot da kanilan. Byabakos silan nang kadina na di magkabogto. Dumduma mayo arag yang banwa na Sodoma aw Gomora aw yang makilibot naan na manga banwa. Kadini yang manga otaw disaan laban manga dopang, maynining manga otaw adoon na yodogpo kamayo na yagaimo sang kadopangan. Wakaw syosonog nang Dios kadini yang manga otaw disaan na manga banwa. Yaan na silot nang Dios yang toosanan na arag isilotan naan nang way kataposan disang impirno yang maski sini na yosopak sang pagindo ni Jesu Kristo.
Awgaid yaning manga otaw na yosopak sang pagindo ni Jesu Kristo, yabay makaungud sang maat kayan yagimo sang kadopangan na yakapagkaraat kanilan. Wa silan maningug sang maski sini na aon gaom, maski yang manga mangkaturus na tagalangit yoodyat nilan. Awgaid dumduma mayo yang imo kadini ni Miguel na labaw na sogwanun na tagalangit nang Dios. Gaagis si Miguel aw si Satanas daw sini yang makamang sang lawas ni diponto Moises. Awgaid si Miguel wa magaodyat kang Satanas, yagaid yaan maglaong, “Syasagda kaw, kay Satanas, nang Dios.” 10 Awgaid yani na manga otaw yabay magodyat sang maski sini na aon gaom na wa nilan ikilaraa. Mayn silan nang manga yaras na mananap na way dumdum, kay yabay silan magimo sang kyanaraman nilan na maat na imo. Yang imo nilan na maat yang yakasapad kanilan. 11 Laban sa isilotan silan nang Dios kay laban maat yang batasan nilan. Yagagaon silan sang imo ni Kain na kyakaraatan naan yang kanaan mangod kayan pyatay naan amayna yangagad sang Dios. Yagagaon silan arag sang imo ni Balaam na yagaindo sang maat nang Dios antak yaan makakamang sang sapi. Yagagaon arag silan kang Kora na yalapas sang pagindo ni Moises bain sang pagbuut nang Dios. Wakaw pamatayun arag silan nang Dios mayni Kora na pyapatay kay yosopak sang Dios. 12 Yaning manga otaw na yosopak sang pagindo ni Jesu Kristo yakasamok sang kamayo pagsimba kang Jesu Kristo. Way batasan nilan na yapagsaro kamayo, manga matikaan silan, manga pasoon. Mayn silan nang daklum na wa akanayon oran kay pyaparis nang samut. Mayn silan nang kaoy na yangkatakdag da yang daon kay yagango ra kayan yatowad. 13 Mayn silan nang mabakla na barud kay yang maat na imo nilan yakagaon nang maripa na sora nang dagat sikun sang barud. Arag yakagaon silan nang manga bitoon diglangit na wa da disang kyakabutangan nilan kayan wa da aallag adto sang manga otaw. Yandaman da silan nang Dios nang mangitngit na pagauyaan nilan nang way kataposan.
14 Si Enok na kapito na sompaw pagpono kang Adan yagalaong sang akainangan nang manga otaw na maynilan. Pyagalaong naan yang pyapagsorit kanaan nang Dios na madatung yang kanatu Ginoo na agadan nang gimadaigan na manga sogwanun na tagalangit na manga balaan. 15 Makani yaan na magaokom sang kariko nang manga otaw. Isilotan naan yang kariko nang saraun na otaw tungud sang kanilan imo na maat aw tungud sang maat na sorit nilan sang Dios. Yaan yang pyapagsorit nang Dios kang Enok kadini. 16 Yani na manga otaw yanagbagolbol sang kanilan manga pangoro. Syususul nilan yang Dios tungud sang kanilan karisud. Yaan yang pyaparabi nilan yang maat na kyakaundan nilan na abay nilan pangagadan. Manga mangkaambog silan. Gyagaway nilan pagsayaun yang kadaygan antak silan atagan.
Yang Pagkarag aw yang Pagtambag
17 Awgaid kamo na manga karugnanan ko na tomotoo ayaw mayo pagkaringawi yang pyagalaong nangaon nang manga apostol nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. 18 Pyagalaong nilan na aon manga otaw na madatung nang maori na manga allaw na magaikurun na magaodyat kamayo na yangagad sang pagindo ni Jesu Kristo. Yaan yang yabay nilan imoon yang kyanaraman nilan na maat nang Dios. 19 Yang yabay nilan tomanun yang kanilan pagbuut, kay wara digkanilan yang Balaan na Espirito. Pyapagsoway nilan yang manga tomotoo pinaagi sang kanilan bakong na pagindo. 20 Awgaid kamo na manga karugnanan ko na tomotoo, butangan sang ginawa mayo yang matungtung na pagindo bain kang Jesu Kristo antak magdogang yang kamayo pagtoo. Pagampo kamo abay sang Dios pinaagi sang pagbaya nang Balaan na Espirito. 21 Butangan sang ginawa mayo yang dakora na lugun nang Dios kamayo. Abay kamo pagtagad kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo kay tinuud na magabarik yaan kayan pyagagad kita naan, pagasakopon da naan nang way kataposan tungud sang kallaat naan kanatu.
22 Kallaati yang manga otaw na yagadowadowa sang pagtoo, pagindowa silan antak madigun yang pagtoo nilan. 23 Tabangi silan na mayn kaw nang tyomabang sang otaw na bay masonog nang atoron. Pagindowa silan antak di silan masapad. Kallaati mayo arag yang kadaygan toyo pagdadayaw daw kaw makapaggaon sang kanilan kyanaraman na maat na imo.
Yang Pagsaya
24-25 Yang Dios gaid yang matigam tomabang kamayo antak di makasoway yang pagtoo mayo. Yaan gaid yang makaringat sang kariko nang kanatu maat na batasan pinaagi kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo antak laban kita mallaw maguma asang atobangan naan. Wakaw abantogon ta yaan kay yaan gaid yang labaw na makagagaom sang kariko pinaagi kang Jesu Kristo na Ginoo ta. Wa pay yamangkaimo na maski nana, dadaan min da naan yang kanaan pagkaDios, wa akaparin. Min da naan yaan asta sang way kataposan. Amen.