Yang PYAPAKITA kang Juan
1
Syosolat disini na libro yang pyapakatigam ni Jesu Kristo na yaatag kanaan nang Dios antak naan pakatigam sang manga tomotoo yang amapagguna di madogay. Syosogo ni Jesu Kristo yang kanaan sogwanun na tagalangit antak pakatigam kanak yani na batok. Ako si Juan yang gasolat sini, ako kang Kristo otaw. Kariko nang kikita ko aw dyudungug ko yamabos ko solat disini, yang pyagalaong nang Dios aw yang pyapakatigam kanak ni Jesu Kristo arag syosolat ko. Yang magabasa sini, panalanginan nang Dios. Yang maningug na mangagad sini na pagindo panalanginan nang Dios. Agput da matoman yaning pyapakatigam na syosolat disini.
Yang manga Pangomosta adto sang manga Tomotoo asang Pitong ka Syodad
Syosolatan ko yang manga tomotoo kang Jesu Kristo na gauya asang pitong ka banwa na sakop nang Asia. Atabangan kamo nang Dios, atagapan kamo naan antak marinaw yang dumdum mayo. Yang Dios way pagpono, way kataposan, dadaan yaan iyan. Atabangan kamo nang Balaan na Espirito na gapakatigam sang kanaan gaom sang pito na paagi, iyan yaan asang atobangan nang trono nang Dios. Atabangan kamo ni Jesu Kristo na matinomanun na magbabatok sikun sang Dios. Si Jesu Kristo yang mona magboi na yamatay na di da oman amatay. Si Jesu Kristo yang pangoro nang manga pangoro disining donya. Yamapanumdum kita kanaan kay laban yaan buutan kanatu. Lyorowas kita naan sang kanatu sara pinaagi sang pagpatutud sang kanaan dogo asang koros. Kita iimo naan kanaan sakop na manga magampoway na yamapanumdum sang Dios na kanaan Ama. Si Jesu Kristo yang abantogon ta nang way kataposan, langit aw lopa, si Jesus yang makagagaom sang kariko. Amen. Tanawa, madatung si Jesus na madari nang manga panganod, ikitaun nang kariko nang otaw, tigkan sang yagapatay kanaan, arag mikita. Pagkita kanaan na magaokom da kanilan, kariko nang maguya disang donya, amapuruk. Matungtung yaan, amen.
Yagalaong yang Dios na Lyomabi, laong, “Ako yang gapono sang kariko, ako yang magatapos sang kariko. Ako yang way pagpono na way kataposan, iyan ako adoon, ako yang makagagaom sang kariko.”
Kikita ni Juan si Kristo na Maynang Yagatagaynup Yaan na Yikita
Ako na inagad mayo tomoo kang Jesus, pipiriso ako asang poro na pyagangaranan nang Patmos. Pipiriso ako amayna gabatok ak sang sorit nang Dios, arag pyakatigam ko sang manga otaw si Jesus. Kariko natu na yamanarig kang Jesu Kristo, magonawa yang kanatu kabutang, lyoropigan kita nang manga otaw na wa otoo kanaan, yabay kita magtigkul sang karisud, arag amagad kita ni Jesus magpangoro sang donya. 10 Nang allaw nang pagsimba sang Dios, kaba pyagabayaan ak nang Balaan na Espirito, aon pyapakita naan kanak. Nang tigmad dyudungug ko yang gasorit disiding likod ko. Laban matanog yang kanaan sorit, maynang tanog nang bodyong. 11 Laong nang sorit, “Yang ikitaun mo adoon, solatan sang libro. Yang solat mo, apadara sang manga tomotoo disang pitong ka banwa na Epeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Piladelpia aw Laodisea.”
12 Yapakabilik ako antak ak kimita sang yapagbaraw kanak. Pagatobang ko, kimita ako sang pitong ka ilawan na borawan. 13 Disang tunga nang manga ilawan aon kikita ko na maynang otaw, yang dagom naan maaba maynang dagom nang ari, yurunan yang kanaan aba nang borawan. 14 Laban mapoti yang kanaan logay maynang gapas yang kapoti. Yang kanaan mata maynang laga nang atoron. 15 Yang kanaan siki maynang allag nang boronsi na idilag nang atoron. Yang kanaan tingug maynang tanog nang tobig na yakawas sang tagonan. 16 Tyatakmagan naan nang kanaan tollo na karinto yang pitong ka bitoon. Byabanga naan yang espada na matarum, magsangkilid yang surab. Yamallag yang kaimo naan maynang allag nang suga nang alasdosi. 17 Pagkita ko kanaan, matowad ako asang atobangan naan, maynang yamatay da ako. Dyadamdam naan ako nang kanaan tollo na karinto, galaong yaan kanak, “Ayaw magkalluk, ako yang gapono sang kariko, ako yang magatapos sang kariko. 18 Boi ako, nangaon yamatay ako, adoon boi da ako nang way kataposan. Ako yang gabaya sang kamatayun aw yang pandatnganan nang kallowa nang yamatay, arag ako yang gabaya. 19 Duputa solatan yang kikita mo adoon aw yang yamapagguna adoon aw yang amapagguna nang maori na allaw. 20 Maynini yang kaorogan nang pitong ka bitoon na kikita mo disang karinto na tollo ko, yaan yang kanang Dios manga sogwanun na tomatagap sang manga tomotoo disang pagtitiponan nilan. Yang kaorogan nang pitong ka ilawan yaan yang manga tomotoo na gauya asang pitong ka banwa na sakop nang Asia.”