2
Yang Pyagalaong sang taga Epeso
Yang yapagbaraw kanak yabay maglaong kanak, “Pagsolat sang kanang Dios sogwanun na tomatagap sang manga tomotoo dig Epeso, paglaong, ‘Yani yang pyagalaong ko kamayo, ako na gatakmag nang pitong ka bitoon nang karinto na tollo ko, ako na gapanawpanaw disang pitong ka ilawan, yatanaw kanilan. Kikita ko yang kamayo manga imo, kyakatigaman ko yang kamayo karisud, kikita ko na yabay kamo magimo sang madyaw na imo maski akarasayan kamo nang kadaygan. Kyakatigaman ko na kamo, maat mayo aw mapagobay kamayo yang manga otaw na yabay magindo sang kagaro. Yagadumdum kamo sang kanilan pagindo, kyatigaman da mayo na silan gakagaro na galaong na silan manga apostol, wain buku. Yatigam da ako na kamo yabay magtigkul sang karisud tungud sang pagtoo mayo kanak, wa kamo akaomo nang pagpangagad mayo sang kanak pagindo. Yabay kamo magimo sang madyaw na imo. Awgaid yani yang imo mayo na maat ko, yang wa da mayo ako akaruguni nang maynang pagkarugun mayo kanak nangaon nang tigmad. Dumduma yang karugun mayo kanak nangaon, pagsusul kamo, imowa mayo oman yang manga madyaw na imo maynang iimo mayo nangaon. Aw dili mayo parinin yang kamayo imo, adatungan ko kamo, akamangun ko yang kamayo ilawan disang byubutangan. Yani pa kay yang imo mayo na madyaw ko, na maat mayo yang manga imo nang manga Nikolaita. Laban maat ko arag yang kanilan batasan. Kamo na yudungug sini na solat, pangagad sang pyagalaong nang Balaan na Espirito sang manga tomotoo. Kariko nang tomotoo na madaug sang maat apakaanun ko silan sang bonga nang kaoy aglangit na pyagangaranan nang kaoy na makaboi nang way kataposan.’ ”
Yang Pyagalaong sang taga Esmirna
Yoman yaan maglaong kanak, “Yani yang osolat mo sang sogwanun nang Dios na tomatagap sang manga tomotoo adto Esmirna. Paglaong, ‘Ako na gaindo kamayo yang gapono sang kariko, ako yang magatapos sang kariko, ako yang yamatay na gaboi oman. Kyakatigaman ko yang paglasay kamayo nang manga otaw. Kikita ko yang karisud mayo kay madaig yang kolang kamayo, toyo kyakaaronan kamo nang madyaw na pagatag nang Dios. Yatigam ak sang pagpakaraat kamayo nang manga otaw na pyagangaranan nang Judio, toyo buku nang madyaw na Judio, manga sogwanun silan nang pangoro nang mangkaraat na si Satanas. 10 Ayaw kamo magkalluk sang madatung kamayo na makarasay kamayo. Aon pipiriso kamayo ni Satanas na kamayo pagbono. Yaan yang pagtigi kamayo daw abay kamo kanak manarig maski pipiriso kamo amayna yotoo kamo kanak. Arasayun kamo nilan nang samporong allaw. Maski apatayun kamo nilan, abay kamo kanak mangagad, atagan ta kamo nang madyaw na barus na amaboi kamo digkanak nang way kataposan. 11 Kamo na yudungug sini na solat, pangagad kamo sang pyagalaong nang Balaan na Espirito sang manga tomotoo. Kariko nang tomotoo na madaug sang maat di silan amasingadto sang impirno na laga nang atoron na pyagangaranan nang kadwa na kamatayun.’
Yang Pyagalaong sang taga Pergamo
12 “Yani yang osolat mo sang sogwanun nang Dios na tomatagap sang manga tomotoo ag Pergamo, paglaong, ‘Ako na gaindo kamayo yang gabanga nang espada na matarum, magsangkilid yang surab. 13 Yatigam ak sang kamayo pyagauyaan, madaig disaan yang manga otaw na pyagabayaan ni Satanas. Maski yaan yang pyagauyaan mayo, yabay kamo manarig kanak, wa mayo ayawi yang pagindo ko maski pyapatay nilan disang banwa mayo si Antipas na kyakanarigan ko magbatok sang kanak sorit. 14 Awgaid yani na manga imo digkamayo yang maat ko, na aon disaan yangagad sang pagindo ni Balaam na gaindo kadini kang Balak nang pagtintal sang manga Israel antak magimo sang maat nang Dios. Pyapatambong ni Balak sang kanaan pista yang manga Israel antak makakaan sang pista sang diosdios aw panagimo silan nang maat disaan, yang manga bobay aw usug. 15 Arag yani maat ko, aon digkamayo yangagad sang pagindo nang manga Nikolaita. 16 Adoon pagsusul da, ayawi la yang maat na imo mayo. Papanawa mayo yang yanagindo nang maat. Aw dili, maparabay ako komadto kamayo na magaokom kamayo. Agamitin ko yaning espada na byabanga ko sang papagtanam kanilan na yanagindo nang maat. 17 Kamo na yudungug sini, pangagad kamo sang pyagalaong nang Balaan na Espirito sang manga tomotoo. Yang tomotoo na madaug sang maat, atagan ko nang kanun na mana na dyadayaw diglangit. Arag atagan ko yaan nang tagbi na mapoti na bato na syosolatan nang kanaan bago na aran. Yaan gaid yang yatigam saan na aran yang yatagan naan na bato.’
Yang Pyagalaong sang taga Tiatira
18 “Yani yang osolat mo sang sogwanun nang Dios na tomatagap sang manga tomotoo adto Tiatira, paglaong, ‘Ako na gaindo kamayo yang Anak nang Dios, yang mata ko maynang laga nang atoron, yang kanak siki maynang allag nang boronsi. 19 Yatigam ak sang kariko nang imo mayo, kikita ko yang karugun mayo aw yang pagkanarig mayo kanak, yang pagtinabangay mayo aw yang pagtigkul mayo sang karisud arag kyakatigaman ko. Kikita ko na yang kamayo madyaw na imo adoon yakadogang sang tigmad na imo mayo na madyaw. 20 Awgaid yaan yang maat ko digkamayo yang wa mayo apapanawa yang bobay na si Jesebel. Yagalaong yaan na yaan propeta na syogo nang Dios. Pyapatoo naan yang kanak manga sogwanun sang kanaan kagaro na pagindo antak managimo silan sang kadopangan aw antak makakaan silan sang pista sang manga diosdios. 21 Yabay pa ak magtagad daw magsusul yaan na bobay sang kanaan sara, toyo di naan obotawan yang imo naan na maat. 22 Wakaw isilotan ko yaan na bobay, apakasakitin ko yaan disang korangan naan, laban yaan amarasay. Aw yang yangagad sang pagindo naan na bobay, aw dili silan magsusul sang kanilan sara na yaningug sang kanaan pagindo, arag isilotan ko, laban silan amarasay. 23 Yang manga inindo naan na bobay na gaindo adto sang kadaygan, apatayun ko, wakaw kariko nang manga simisimbaay matigam na ako yatigam sang ginawa nang otaw. Yang gaimo sang madyaw ko abarusan ko nang madyaw, yang gaimo sang maat ko abarusan ko nang maat. 24-25 Kamo dato Tiatira na wa atangkap saang pagindo naan na bobay, kamo na wa akaanad sang kanaan pagindo na mararum kono na pagindo ni Satanas, kamo wa day apaimo ko kamayo, yaan da gaid yang abaya ra mayo pangagdi matag madatung ako yang matungtung na pagindo na dyudungug mayo nangaon. 26-27 Yang tomotoo na madaug sang maat na yabay magimo sang imo na pyagaindo ko matag sang pagkamatay naan, yaan yang atagan ko nang kagaom na arag yaan magapangoro sang manga banwa maynang kanak kagaom na yaatag kanak nang kanak Ama. Magadomara yaan na yang kanaan gaid pagbuut yang otomanun nang otaw. Yang di mangagad sang kanaan pagbuut makagaon nang pinggan na yoontog, yamadogdog kay sisilotan silan. 28 Amaboi yang madaug agkanak nang way kataposan, ako na pyagangaranan nang bontatara na yamallag nang pakaallawun. 29 Kamo na yudungug sini pangagad kamo sang pyagalaong nang Balaan na Espirito sang manga tomotoo.’ ”