2
Yang Magaro na manga Magindoway
Awgaid maski kadini aon arag manga propeta na magaro na buku nang kanang Dios propeta. Magonawa oman adoon, aon madatung digkamayo na manga magindoway na magaro na buku nang kanang Dios magindoway. Yang kanilan pagindo makawara sang kamayo pagkanarig kang Jesu Kristo, kay wa silan magataod kang Jesu Kristo na Ginoo na yagapakamatay tungud sang maat na imo nilan. Wakaw madatung yang allaw na isilotan silan nang Dios. Madaig yang managsiling sang kadopangan nilan. Wakaw pagkita saan nang manga wa otoo managlaong silan na buku nang madyaw yang kang Kristo paagi. Yamasigi silan wakaw magaindo silan kamayo nang buku nang matungtung antak silan makasapi kamayo. Dadaan pyataan da silan okoman nang Dios, wakaw di silan makagawas sang silot nang Dios.
Kay maski yang manga tagalangit na sogwanun nang Dios na yagaimo sang maat wa apasaylowa nang Dios, yoontog naan silan adto sang longag na laban gimararuman, pipiriso naan silan disaang kangitngitan matag domatung yang allaw na pagaokom da kanilan. Arag wa apasaylowa nang Dios yang manga otaw kadini na yagaimo sang maat. Pyapalunupan nang Dios yang donya kayan yamatay silan kariko. Awgaid si Noe na yagaindo bain sang imo na madyaw nang Dios, yaan gaid aw yang asawa naan aw yang unum na kanaan manga anak, waro silan kariko yang wa akamatay, lyorowas silan nang Dios sang lunup. Sisilotan arag nang Dios yang manga otaw ag Sodoma aw ag Gomora, kay yabay silan magimo sang maat. Yamawara silan kariko nang pagkasonog nilan. Disaan pyapakatigam nang Dios na isilotan naan yang maski sini na abay lomapas sang pagbuut naan. 7-8 Awgaid si Lot na taga Sodoma wa akasonog, kay pyaparogwa yaan nang Dios disaan. Madyaw na otaw si Lot, laban yaan yamaundug na yagadumdum sang kadopangan nang manga otaw disaan. Laban masakit yang ginawa naan kay allawallaw dyudungug naan yang maat na sorit nang taga Sodoma, allawallaw kikita naan na yabay silan lomapas sang balaod nang Dios. Wakaw yatigam da kita na yang Dios makatabang sang maski sini na kyakarisudan na yamanarig kanaan. Yang manga otaw na yabay magimo sang maat, pyapabayaan nang Dios na isilotan silan aw domatung da yang allaw na pagaokom da naan kanilan. 10 Laban sa isilotan naan yang manga otaw na yosopak sang kanaan pagbuut aw abay pagimo sang maski nana na maat na imo na pagbuut nang kanilan dumdum.
Maynaan yang batasan nang manga magindoway sang pagindo na buku nang matungtung. Maisug silan, yagaparabaw silan sang arag otaw. Wa silan akalluk sang manga mangkaturus na tagalangit, yoodyat nilan. 11 Awgaid yang manga tagalangit na sogwanun nang Dios, maski labaw silan wa silan magaodyat kanilan asang atobangan nang Dios. 12 Yaning manga magindoway sang buku nang matungtung na pagindo maynang yaras na mananap na wa akatigam na yaan yang akainangan nilan yang adakupun silan aw pataya. Yabay silan magodyat sang kariko nang aon gaom kay wa silan akatigam saan. Wakaw apatayun silan maynang pagpatay sang manga mananap, 13 kay yaan yang barus sang maat na imo nilan sang arag otaw na pyaparisudan nilan. Di silan magkaarig magimo sang kyakaundan nilan na kadopangan maski allaw. Silan yang makaina kamayo kay yapagsaro silan kamayo, yumupud kamayo na yagabantog kang Jesu Kristo, awgaid madyaw nilan yang abay silan magimo sang kyanaraman nilan na maat na imo. 14 Kariko nang bobay na kikita nilan, imipid garo. Wara silan akataman magimo sang kadopangan. Yang otaw na buku nang magsun yang pagtoo yakasara kay yangagad sang kanilan kagaro. Yaning manga maat na magindoway yanaram da sang kanilan kaoponopon, yatigam silan magkamang sang maski nana na kyakariman nilan kay mangkatigam managbaraw. Awgaid di amaimo na di silan isilotan nang Dios nang silot na way tatamanan. 15 Yayawan nini na manga otaw yang matungtung na paagi nang Dios, wakaw mayn silan nang yagakatanak na wa da makanotol sang daran na agiin nilan. Yagasiling silan kang Balaam na anak ni Bosor na laban madyaw naan yang sapi wakaw maski maat nang Dios yang imoon naan, yiimo naan antak yaan makasapi. 16 Awgaid pyapagsorit nang Dios yang kabayo na maynang otaw na gasorit kayan yagsagda yang kabayo kang Balaam antak di matoman yang maat na laban gosto naan na imoon.
17 Yani na manga otaw maynang bogak na wa day tobig. Di silan akanarigan, mayn silan nang daklum na pyaparis nang samut wakaw wa akanayon oran. Yandaman da silan nang Dios nang gimangitngitan na pagauyaan nilan nang way kataposan. 18-19 Yabay silan mapagbantog magbaraw sang kanilan kadopangan antak maboyo nilan yang manga otaw na baya pa na yobotawan sang maat na imo na pyagaimo nang manga otaw na wa akanarig sang Dios. Laong nang magaro na manga magindoway, “Aw mangagad kamo nami di kamo makagaon nang allang, kay tanawa kami, maski nanang gosto nami imoon, yamaimo nami.” Wain kawng mayn silan nang allang kay di silan makabotawan sang kyanaraman nilan na maat na imo na makasapad kanilan. Kay tinuud na yang otaw pyangallang nang maski nana na yagabaya kanilan. 20 Yang manga otaw na yomayaw da sang maat na batasan tungud kay tyomoo ra silan kang Jesu Kristo na Ginoo ta, aw oman silan magbarik magimo sang maat nang Dios kayan pyangallang silan nang sara, yarabaw yang maat na imo nilan sang imo nilan nang wa pa silan otoo kang Jesu Kristo, wakaw laban maat yang akainangan nilan. 21 Madyaw pa silan aw wa silan magkatigam sang paagi ni Jesu Kristo na yakaimo sang otaw madyaw, kay maski kyatigaman da nilan, wa da nilan paninggi yang matarong na pagindo. 22 Pagbarik nilan oman sang pagimo sang maat, matoman yang pyagalaong na yang ido ipan komaan oman sang kanaan soka, aw yang baboy maski osogbowan mo, oman yaan maglogob disang pasak.