Yang Kadwa na Solat ni
PEDRO
1
Ako si Simon Pedro na apostol na sogwanun ni Jesu Kristo. Yagasolat ako kamayo na arag yamanarig kang Jesu Kristo. Magonawa yang kanatu pagtoo wakaw arag kamo yakaambit sang panalangin naan tungud kay matarong si Jesu Kristo na kanatun Dios na Mallorowas.
Pyangayo ko na magadogang yang panalangin kamayo nang Dios antak abay marinaw yang dumdum mayo tungud sang pagdogang nang pagkatigam mayo sang Dios aw kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo.
Pipili Kita nang Dios antak Makaambit sang Panalangin naan aw Kabantogan
Yatagan kita nang Dios nang kariko nang kikinaanglan ta pinaagi sang kanaan gaom antak kita magtoman sang kanaan pagbuut pinaagi sang kyakatigaman ta bain kang Jesu Kristo na yagapili kanatu antak kita makaupud sang kanaan kabantogan aw antak kita makapagsiling sang matarong na paagi naan. Tungud saan syasaad naan kanatu yang mangkadyaw na manga saad na makapagawas kanatu sang maat na kanang otaw pagbuut disining donya na makasapad kanatu, aw antak ta pagsilingan yang kinaiya nang Dios. Wakaw kamo na yanarig da kang Jesu Kristo pamakoti mayo yang pagimo mayo sang madyaw, arag pamakoti mayo yang pagdogang sang katigaman mayo. Arag ayaw magpangagad sang akaundan mo na maat. Maski nanang madatung kanmo na marisud, abaya tigkuri. Yaan yang tomana mayo yang kariko nang pagbuut kamayo nang Dios. Butangan sang ginawa mo yang arag kamo manga tomotoo na silan yang dakora nang dumdum mo kayan karuguni silan laban. Aw pamakotan mayo tomanun yaan kariko, amatoman yang pagbuut kamayo nang Dios kay yangagad kamo sang pyagalaong kamayo ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Awgaid maski sini na otaw na wa magatoman saan mayn yaan nang bota kay wa naan ubutangan sang ginawa naan yang pagpasaylo nang Dios kanaan sang maat na manga imo naan nangaon.
10 Wakaw, kay manga karomonan ko, pamakoti mayo imowa yang madyaw antak katigaman na kamo tinuud manga anak nang Dios na pipili naan. Kay aw magpadayon kamo magimo sang pyagaindo ko kamayo di kamo makasoway sang pagpangagad mayo sang Dios. 11 Kayan yatagan kamo nang katungud paglasak adto sang kasakopan nang Ginoo ta na si Jesu Kristo na kanatu Mallorowas na magaari kanatu nang way kataposan.
12 Wakaw abay ko paglaong kamayo yang pyagaindo ko maski kyatigaman da mayo yaan aw maski madigun yang pagtoo mayo sang matungtung na pagindo na dyudungug mayo nangaon. 13 Madyaw aw abay ko yani kanamputan kamayo kaba boi pa ako. 14 Kay yatigam ako na di da madogay amatay da ako kay si Jesu Kristo na kanatu Ginoo yang gapakatigam kanak saan. 15 Wakaw yamakot ako antak di mayo karingawan yang pyagaindo ko kamayo maski matay da ako.
Yang Yikita sang Kabantogan ni Kristo
16 Pagalaong ko kamayo na yang byabatok nami kamayo bain sang gaom ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo aw yang kanaan pagbarik oman ani buku nang toyo da gaid gogodanun nang otaw na matigam magimoimo sang gogodanun. Awgaid kikita nami yang kanaan pagkaDios na makagagaom sang kariko. 17-18 Kay aadto kami nangaon, inagad naan disang butay nang pagbantog kanaan nang Ama naan na Dios. Yudungug kami sang tingug na sikun aglangit, tingug nang Dios na Lyomabi na yagalaong, “Yani yang kanak Anak na laban ko kyakarugunan, laban ako kyakaontoran naan.”
19 Tungud saan, yatigam da kita na matungtung kariko nang pyapaglaong nang Dios sang manga propeta. Wakaw madyaw na ubutang mayo sang ginawa mayo yang pagindo nilan kay mayn yaan nang ilawan na yamallag disang kangitngitan matag kyallawan. Wakaw yang pagindo nilan makatabang kanatu antak kita makadarag sang paagi nang Dios kaba wa pa magabarik ani sang donya si Jesu Kristo. Aw domatung da yaan oman, mayn yaan nang bitoon na yamallag nang pakaallawun kay yallagan naan yang kanatu dumdum antak laban kita makadarag. 20-21 Wakaw butangan sang ginawa mayo yaning pagalaong ko kamayo adoon, kay way pyagalaong nang propeta kadini na sikun sang kanang otaw pagbuut, awgaid yang Balaan na Espirito yang yagabaya sang manga propeta antak silan makapaglaong sang pyapaglaong kanilan nang Dios. Wakaw way makadarag sang pagindo nang Dios disining Bibliya aw di pagindoon nang Balaan na Espirito.