5
Yang manga Otaw nang Dios
Kamo na manga pangoro na tomatagap sang manga tomotoo aon osogoon ko kamayo kay ako arag pangoro na tomatagap sang manga tomotoo. Yakasait ako sang pagtigkul ni Jesu Kristo sang kasakit nang pagkamatay naan disang koros. Aw marik da yaan ani sang donya, arag ako mayn mayo na makaupud sang kabantogan naan na apakita. Wakaw syosogo ko kamo na arag tomatagap sang manga tomotoo na adadyawun mayo tagapan yang manga sakop nang Dios na syasarig naan kamayo. Ayaw kamo magbagolbol tungud sang pagpanonogo kamayo nang Dios, awgaid paguma kamo. Ayaw kamo magdumdum sang sapi kaba yangagad kamo sang pagbuut nang Dios. Ayaw kamo gaid magsogo sang manga tomotoo na syasarig kamayo maynang ikaw yang labaw kanilan, awgaid pagsiling kamo sang manga bantay sang karnero kay yang sakop nang Dios maynang manga karnero na yamagad sang yagabantay kanilan. Wakaw dadyawa yang batasan mayo kay kamo yang pagasilingan nang manga sakop nang Dios. Kayan aw magbarik da si Jesu Kristo na maynang labaw na bantay, aatag naan kamayo yang laban madyaw na barus na di amawara.
Kamo na manga bagong otaw, pangagdi mayo yang manga matikadung mayo. Kariko mayo disaan pagtinabangay kamo na di magaparabaw sang arag kamo, kay yakasolat da yang sorit nang Dios, laong, “Syosopak nang Dios yang manga otaw na yagaparabaw sang kadaygan, awgaid panalanginan naan yang manga otaw na di magparabaw sang kadaygan.” Wakaw pagpaobos kamo aw pangagad sang pagbuut nang Dios na Makagagaom. Kayan amaimo kamo bantogan nang allaw na pipili naan. Maski nanang amapagguna kamayo, ayaw magkaundug, sana sarig kamo sang Dios na yabay kamo naan tagapan kay kamo yang kyakarugunan naan.
Pagkido kamo aw pakatagap kay yang kontara mayo na si Satanas maynang makaallukalluk na liyon na yanganap sang apatayun naan. Wakaw sarig kamo abay sang Dios aw ayaw kamo magosos kang Satanas, atobanga mayo yaan aw sopaka, kay yatigam kamo na yang arag kamo manga tomotoo asang karowagan nang donya arag yagatigkul sang karisud. 10 Yadagawdagaw kamo magtigkul sang karisud. Awgaid yang Dios yang yagabaya kamayo antak magdogang yang kamayo pagtoo, yaan yang yabay tomabang kamayo. Yang Dios na way tatamanan nang pagkallaat yang magaimo saan kamayo kay kamo yang pipili naan na makaambit sang kariko nang panalangin naan kay manga sakop kamo ni Jesu Kristo. 11 Madyaw agaw na yaan yang makagagaom sang kariko nang way kataposan. Amen.
Manga Pangomosta
12 Si Silbano na yiisip ko na matinomanun na tomotoo yang yatabang pagsolat sining makagpa na solat ko. Sabo syosolat ko yani kamayo kay antak kamo madasig. Gosto ko na makadarag na yaning solat ko kamayo yang tinuud na batok bain sang karugun nang Dios kamayo. Abaya butangan sang ginawa mayo yang karugun naan kamayo.
13 Yang arag kamo tomotoo na yisimba sang Dios didi Babilonia yangomosta kamayo. Si Markos na maynang anak ko arag yangomosta kamayo. 14 Ginaguray kamo na arag tomotoo. Pakitaan yang panagilugun mayo.
Kariko mayo na yamanarig kang Jesu Kristo, pyangayo ko kamo sang Dios na marinaw yang dumdum mayo.