4
Yang Pagkinaboi na Yaparin da
Pakadiguna yang ginawa mayo antak kamo makatigkul sang maski nana na karisud na madatung kamayo mayni Jesu Kristo na yagatigkul sang kasakit nang pagpatay kanaan. Yang yakatigkul sang karisud mayni Jesu Kristo di da magaimo sang maat nang Dios. Wakaw di dakman kamo magimo sang maat na pagbuut nang kamayo dumdum asta sang pagkamatay mayo, awgaid yaan yang abaya mayo imowa yang pagbuut nang Dios kamayo. Ayawan mayo yang kariko nang maat na imo, toman da naan na pagimo mayo sang imo na pyagaimo nang buku nang tomotoo. Yabay silan magimo sang kadopangan. Yang gosto nilan arag imoon yang abay mapakabiyag komaan aw paglasinglasing, kayan yagimo sang maski nana na maat kaba yasayaw silan aw pagampo sang buku nang Dios. Yamaburung silan daw nanga di da kamo mapagagadagad kanilan sang pagimo sang laban maat na manga imo. Wakaw yagasosoritin silan kamayo nang maat. Awgaid ayn nang imo nilan, yaan yang pagalaong nilan na imibak sang Dios na andam pagokom sang boi aw patay. Maski yang kanang Dios sakop na yatay da yookman pinasobay sang imo nilan nang boi pa silan. Awgaid byabatokan silan bain sang madyaw na batok nang pagboi ni Jesu Kristo antak silan maboi maynang pagkaboi nang Dios.
Yang Madyaw na Sinarigan sang Pagatag nang Dios
Agput da domatung yang kataposan nang kariko. Wakaw pakadiguna yang ginawa mayo aw pagdadayaw kamo antak abay kamo makapagampo nang madyaw sang Dios. Yang labaw na ubutang sang ginawa mayo yang managilugun kamo laban, kay yang marugun yabay magpasaylo sang kadaygan. Dadyawa mayo tayoda yang arag kamo aw ayaw kamo magbagolbol na yatayod kanilan. 10 Pyapatpudan kita na manga tomotoo nang pagatag na gaom aw katigaman, wakaw kinaanglan na agamitin ta nang madyaw yang kariko nang pagatag nang Dios sang kada isa kanatu, kay yaan yang syasarig naan kanatu antak kita magtinabangay. 11 Yang syasarigan nang Dios na magabatok, kinaanglan na magabatok silan sang pyagalaong kanilan nang Dios. Yang amaimo tomatabang sang manga tomotoo, kinaanglan na matabang silan pinaagi sang katigaman na yaatag kanilan nang Dios. Kinaanglan na yaan yang imoon mayo antak bantogon yang Dios tungud sang kariko nang imo mayo pinaagi sang gaom ni Jesu Kristo. Yaan yang makagagaom sang kariko na madyaw bantogon nang way kataposan. Amen.
Yang Pagtigkul sang Karisud tungud sang Pagpangagad kang Kristo
12 Manga karugnanan ko, ayaw kamo magkaburung na yamatobang kamo sang masakit na karisud, kay yaan yang pyagakainangan nang kariko mayo na manga tomotoo antak katigaman daw tinuud yang pagtoo mayo daw buku. 13 Wakaw paguma kamo kay kyakaupud kamo sang pagdaugdaug kang Jesu Kristo. Kayan nginyan allaw na apakita da kamayo yang kanaan gaom magauma kamo laban. 14 Aw aon magsosoritin kamayo nang maat tungud sang pagpangagad mayo kang Jesu Kristo, paguma kamo kay yaan yang toosanan na pyagabayaan kamo nang Makagagaom na Espirito na Dios. 15 Awgaid pagdadayaw kamo antak dili kamo makasara na akaponowan nang silot kamayo, maynang pagpatay mayo sang arag otaw, aw pangawat, aw pagbinogoy, aw pagkokomatun, aw pagimo sang maski nana na maat na imo. 16 Toyo aw daugdaugun kamo tungud sang pagtoo mayo kang Jesu Kristo, ayaw magkaarig. Sana bantoga yang Dios na dyadaugdaug kamo tungud sang pagtoo mayo kanaan.
17 Dyomatung da yang allaw na pagaokom nang Dios sang manga otaw, yang onaun naan okoman yang imo nang kanaan sakop. Aw maynaan, laban sa makaallukalluk yang okom sang manga otaw na wa mangagad sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. 18 Yakasolat da yang sorit nang Dios, laong, “Aw karayan da marowas yang matarong na otaw, laban sa di amarowas yang manga otaw na wa mangagad sang Dios.” 19 Wakaw kamo na kyakarisudan adoon tungud sang pagbuut nang Dios kamayo, kinaanglan na abay kamo magimo sang madyaw aw sarig abay kamo sang Dios na yagaimo sang kariko, kay yaan yang matinomanun na magatagap kamayo.