3
Yang Asawa aw yang Bana
Kamo na manga kawbayan, pagtaoda mayo yang kamayo manga bana aw pangagdi mayo silan maski wa otoo silan sang sorit nang Dios. Kayan aw madyaw yang batasan mayo kanilan, aon amaimo tomotoo kang Jesu Kristo tungud kamayo, maski di mayo silan batokan bain sang pagtoo mayo. Kay yakasait silan na matarong yang manga imo mayo tungud sang pagtaod mayo sang Dios. Kamo na manga kawbayan, buku nang borawan aw sapi na pangbutang mayo sang kamayo lawas, aw buku nang mangkadyaw na dagom, aw buku nang mangkadyaw na pagkasodlay nang kamayo logay yang makadayaw kamayo. Awgaid yaan yang makadayaw kamayo yang kabuutan mayo aw yang kadayaw mayo kanilan. Yaan yang kadayaw na di amaparin na laban madyaw nang Dios. Yaan yang batasan kadini nang manga kawbayan na tomotoo na yamanarig sang Dios kayan yangagad sang kanilan manga bana. Maynaan si Sarah kadini na yangagad sang kanaan bana na si Abraham na pyagataod naan na yiisip naan na yaan yang kanaan pangoro. Kamo na manga kawbayan, amaimo kamo manga sompaw ni Sarah aw magimo kamo sang madyaw, way akalluk mayo.
Kamo na manga bana, dumduma mayo yang kamayo manga asawa na buku nang mayn mayo yang kakusugan, wakaw dadyawa mayo silan, ayaw pagdadaga. Ayaw pagkaringawi na yapaginambitay silan kamayo sang panalangin nang Dios kamayo kay magonawa kamo, arag yatagan nang kinaboi na way kataposan. Aw maat yang batasan mayo na manga bana, di kamo magakaoyon sang kamayo pagampo, wakaw yang pyangayo mayo sang Dios di amatoman.
Yang Pagtigkul sang Karisud tungud sang Imo na Matarong
Yang kataposan na pagalaong ko bain saan, kariko mayo disaan, kinaanglan na abay kamo panagoyon antak maimo maynang sayda yang dumdum mayo aw yang ginawa mayo kay kariko mayo manga anak nang Dios. Wakaw panagilugun kamo. Kallaati mayo yang arag kamo aw ayaw kamo magparabaw kanilan. Aw aon maglaong nang maat kamayo, aw maski aon magimo nang maat kamayo, ayaw kamo magbarus. Sana pangayowa sang Dios antak silan panalanginan. Madyaw na yaan yang imoon mayo kay kamo na manga pinili nang Dios yang panalanginan. 10 Kay yakasolat da yang sorit nang Dios, laong, “Yang gosto na magakadyawan yaan antak maguma, kinaanglan na dili yaan magasosoritin nang maat, di dakman yaan magkagaro. 11 Di dakman yaan magimo sang maat, awgaid yaan yang abay naan imoon yang madyaw. Mamakot yaan na way managagisagis antak ampan way kakasamok, na antak managoyon yang kariko. 12 Kay yang Dios yang yabay magtanaw sang manga otaw na matarong, pyaninggan naan yang kanilan pagampo. Awgaid yang manga otaw na yagaimo sang maat dyadamanan nang Dios.” Yaan yang pyapasolat nang Dios.
13 Aw mamakot kaw magimo sang madyaw, sining mutugum kanmo magimo sang maat? 14 Awgaid aw aon tumugum kanmo magimo sang maat na gaimo kaw sang madyaw, kayan yagtigkul kaw, panalanginan kaw nang Dios. Wakaw ayaw magkalluk sang magaimo nang maat kanmo. Ayaw magkaundug daw nanang inangun nilan kanmo. 15 Awgaid pagtaoda mayo si Jesu Kristo aw abaya yaan papagbayaa kamayo kay yaan yang kanatu Ginoo na makagagaom sang kariko. Pangandam kamo antak kamo makaibak parabay sang magaosip kamayo bain sang pagtoo mayo, toyo dadayawa yang pagibak mayo bain sang pagtoo mayo aw kalluki yang Dios antak di kamo magparabaw sang magaosip kamayo. 16 Kinaanglan na matarong yang kariko nang imo mayo antak way maat sang ginawa mayo. Kay aw madyaw yang batasan mayo na yangagad kang Jesu Kristo, amaarig yang magaodyat kamayo. 17 Toyo aw pagbuut nang Dios na magatigkul kamo sang masakit na karisud tungud sang pagimo mayo sang madyaw, madyaw pa yaan sang pagtigkul mayo sang masakit na karisud tungud sang pagimo mayo sang maat. 18 Dumduma si Jesu Kristo, maski way sara naan yagapakamatay yaan tungud sang sara nang kariko nang otaw kay kariko yakasara. Yamatapos yaan patayun, pyapagboi yaan na di da oman amatay, wakaw yaan yang magadara kanatu na yamanarig kanaan adto sang Dios. 19-20 Pagkaboi naan oman, tomarok yaan sang manga patay na pipiriso kay wa mangagad sang Dios kadini nang boi pa si Noe, kayan byatokan naan silan. Kadini yatagadtagad yang Dios daw aon otaw na manarig kanaan kaba yagaimo pa si Noe sang barako na pyagangaranan nang arka. Awgaid warong kawtaw da yang yamanarig sang Dios, wakaw waroway da silan yang yakasakay sang arka, wa akamatay nang lunup na silot nang Dios. 21 Dumduma yang pagkagawas ni Noe sang lunup, maynaan yang pagbawtismo kanatu na kita arag makagawas sang silot nang Dios. Yang pagbawtismo kanatu buku nang pagogas sang kanatu lawas, toyo yang pagbawtismo kanatu yang toosanan na kita na manga tomotoo yakagawas sang silot nang Dios kay yangayo kita kanaan na magalingat yaan sang kanatu sara pinaagi sang pagboi oman kang Jesu Kristo na pyapatay. 22 Adoon adto ra langit si Jesu Kristo na yaan yang labaw sang kariko kay yaan yang pagbuut nang Dios. Wakaw yagari da yaan sang kariko nang tagalangit na sogwanun nang Dios aw yang kariko nang aon katungud aw kariko nang aon gaom aglangit.