2
Yang Boi na Bato aw yang Balaan na Sakop
Wakaw kay yaimo da kamo manga anak nang Dios, ayawi la mayo yang kariko nang maat na imo. Di dakman kamo magkagaro. Ayaw kamo magkasigi sang sang kawtaw, aw ayawi yang maat na sosoritin na makaina kanilan. Kinaanglan na di kamo magaway magpatootoo. Pagsiling kamo sang manga isu na magsoso pa na yaan yang gosto yang gatas, awgaid kamo, yang maynang gatas mayo yang sorit nang Dios kay manga anak kamo nang Dios. Podo madyaw yang sorit nang Dios, way maat. Wakaw yaan yang abaya butangan sang ginawa mayo yang sorit nang Dios antak madigun yang pagtoo mayo kang Jesu Kristo na yakaatag kamayo nang kalowasan. Kay yatigam da kamo sang kallaat nang Ginoo kamayo.
Kanarig kamo sang Ginoo. Yaan yang yakaboi kanatu. Yaan yang maynang madyaw na bato na syasarabul nang manga panday, wa yaan nilan agamita sang baray. Awgaid yaan yang madyaw na pinili nang Dios. Kita arag maynang bato kay yaan yang yakaboi kanatu. Wakaw kanarig kamo sang Dios kayan gyamit kamo naan sang baray na yiimo naan. Disaan na baray kamo yang yiimo naan manga balaan na magampoway. Wakaw tungud sang pagkanarig mayo kang Jesu Kristo akaayawan mayo yang kamayo pagbuut kayan byantog mayo yang Dios aw abaya mayo pangagdi yang kanaan pagbuut, kay yaan gaid yang madyaw naan. Kay syosolat yang pyagalaong nang Dios, laong, “Aon pinili da ko na maynang madyaw na bato na gyagamit ko kay yaan yang yakadigun sang kariko nang manga bato na gyagamit ko sang kanak baray na bato na yiimo ko agkanami, ag Sion. Yang kariko nang yamanarig kanaan di akainaan, toyo pagataodon silan nang Dios.” Kay silan na yotoo kang Kristo na yaan yang pinili nang Dios, yaan yang dakora sang ginawa nilan, awgaid silan na di motoo kanaan, amatoman digkanilan yang pyagalaong nang Dios na syosolat, laong, “Yang bato na wa agamita nang manga panday sang baray kay way kabos kono, yaan na bato yang kikinaanglan nilan adoon kay yaan yang yakadigun sang tibook baray.” Arag yamatoman yang pyagalaong nang Dios na syosolat, laong, “Yaan na bato yang akasongkoran nang siki nang manga otaw kayan yarogso.” Maynini yang kaorogan naan, makasongkol silan kay wa silan otoo sang sorit nang Dios, wakaw amarogso silan, yaan yang silot kanilan. Yaan yang pagbuut nang Dios na akainangan nang wa otoo kanaan.
Awgaid kita buku nang maynilan, kita yang pinili nang Dios na yamaimo kanaan manga anak. Manga magampoway kita na yabay magbantog sang Dios aw pangagad sang kanaan pagbuut tungud sang pagkanarig ta kang Jesu Kristo na kanatu Ari na makagagaom sang kariko. Wakaw kita yang manga balaan na sakop naan na yagarimpud magbatok bain sang kariko nang manga makaburungburung na manga imo nang Dios. Lyorowas kita naan sang kanatu sara aw pagbayai kita naan antak kita matigam sang kamatooran pinaagi kang Jesu Kristo. Yaan na imo naan maynang kyakamang kita naan disang kangitngitan aw barina kita naan adto sang kanaan kapawaan. 10 Nangaon buku pa kamo nang sakop nang Dios, awgaid adoon yaimo da kamo sakop naan. Nangaon wa pa kamo akatigam sang pagkallaat nang Dios kamayo, toyo adoon pyakatigam da kamayo yang kallaat naan kamayo.
Manga Sogwanun nang Dios
11 Manga karugnanan ko, yang tinuud na tagsakop kamayo yang Dios maski aani pa kamo sang donya. Wakaw apakaindoon ko kamo na di da kamo magaimo sang maat na imo na pagbuut nang kamayo dumdum, daw kamo masapad. 12 Abaya mayo pakitaan yang madyaw na batasan mayo sang manga otaw na wa otoo sang Dios antak silan matigam na madyaw yang manga imo mayo maski magalaong silan na maat kamo. Wakaw aw maynaan yang batasan mayo, madatung yang allaw na abantogon nilan yang Dios tungud kamayo, kay apakatigam nang Dios kanilan yang matungtung.
13 Tungud sang Ginoo ta pangagadi yang manga balaod nang goberno. Pangagadi mayo yang labaw na pangoro nang goberno mayo. 14 Pangagadi arag yang manga otaw nang goberno na syosogo naan, kay silan yang gasilot sang manga otaw na yalapas sang balaod, awgaid yang yagaimo sang madyaw abantogon nilan. 15 Kay pagbuut nang Dios na tungud sang madyaw na imo mayo akatangkuan yang kasanguan na sosoritin nang manga otaw. 16 Libre kamo sang pagimo sang gosto mayo imoon, toyo ayaw kamo maggaway magimo sang madyaw na agaid mayo pagtabon sang maat na imo mayo. Awgaid yaan yang imowa mayo yang madyaw nang Dios kay kamo sakop naan. 17 Pagtaoda mayo yang kariko nang otaw, aw karuguni mayo yang arag kamo tomotoo sang maski wain na banwa. Kalluki mayo yang Dios antak di kamo magimo sang maat naan. Arag pagtaoda yang labaw na pangoro mayo.
Yang Gaonanan na Pagtigkul ni Kristo
18 Kamo na manga sogwanun, pagtaoda mayo yang kamayo manga magsosogo, pangagdi mayo yang kariko nang pagasogo nilan kamayo. Maski buku yaan nang buutan, maski maat yang ontol naan abaya yaan pangagdi. 19 Yaan yang imowa mayo sang kamayo magsosogo kay yatigam kamo na pagbuut nang Dios na di kamo apabarusun sang yagadadag kamayo maski wa kamo makasara, kayan aw magtigkul kamo sang maat kamayo, aw di kamo marus, panalanginan kamo nang Dios. 20 Awgaid dumdum mayo abantogon kamo aw magtigkul kamo sang kastigo kamayo tungud sang imo mayo na maat? Laban sa dili. Toyo aw magtigkul kamo sang pagdaugdaug kamayo maski yagaimo kamo sang matarong na manga imo, panalanginan kamo nang Dios tungud saan. 21 Kay pagbuut nang Dios na magatigkul kamo sang pagdaugdaug kamayo kay si Jesu Kristo na yagatigkul sang karisud tungud kamayo yang kinaanglan na pagasilingan ta. 22 Ampan wa makaimo si Jesu Kristo nang sara, wa yaan magakagaro maski makaisa. 23 Yoodyat yaan, toyo yatingun yaan, wa yaan abarus. Dyadaugdaug yaan, toyo wa yaan makaungud na mabarus. Awgaid syasarig naan sang Dios yang pagbarus kay matarong yang pagokom nang Dios. 24 Si Kristo yang sisilotan disang koros tungud kanatu, kay yaan yang yagadara sang kanatu sara antak mawara yang kanatu sara kayan di da magaimo sang sara, awgaid yaan yang abay da ta imoon yang matarong na manga imo. Yang yakadyaw kamayo yang kanaan manga pari na titigkuran naan. 25 Nangaon mayn kamo nang manga karnero na yamatanak kay yapaawat kamo manaw sang Dios. Awgaid adoon yomori da kamo agkanaan kay yaan yang pyangagadan mayo si Jesu Kristo na kamayo magbantayay na yagatagap kamayo antak way makasapad kamayo.