Yang Mona na Solat ni
PEDRO
1
Ako si Pedro na apostol ni Jesu Kristo na syosogo naan na magabatok bain kanaan. Syosolatan ko kamo na kanang Dios manga otaw na yakasabod maguya sang manga banwa na sakop nang Ponto, Galasia, Kapadosia, Asia, aw Bitinia. Pipili kamo nang Dios kay pagbuut naan na aparinin nang Balaan na Espirito yang ginawa mayo antak yaan gaid yang pangagdan mayo si Jesu Kristo. Apasayloon kamo naan sang manga sara mayo kay ogasan kamo nang kanaan dogo.
Pyangayo ko na magadogang yang panalangin nang Dios kamayo antak marinaw yang dumdum mayo.
Laban Yamaiman Kita
Panamputun ta yang Dios na Ama nang Ginoo ta na si Jesu Kristo kay tungud sang dakora na kallaat naan kanatu yaatag naan kanatu yang bago na kinaboi pinaagi sang pagboi naan kang Jesu Kristo na pyapatay. Pagkaboi oman ni Jesu Kristo yaiman da kita na arag kita boiin nang Dios sikun sang pagkamatay. Wakaw yatigam kita na aon da aglangit manga madyaw na panalangin na yaandam nang Dios kanatu na kanaan manga sakop. Yaning yaandam nang Dios di amaparin, magapabilin nang way kataposan. Madatung yang allaw na otomanun nang Dios yang kariko nang pagbuut naan bain sang kanatu kalowasan kayan kyaaronan kita nang kariko nang panalangin nang Dios. Kaba wa pa adatung yaan na allaw tyatagapan kamo nang Dios na makagagaom kay yamanarig kamo kanaan.
Wakaw tungud saan, bantoga mayo yang Dios. Paguma kamo aw abaya mayo tigkuri yang maski nana na karisud, kay yaan yang amapagguna kamayo adoon. Kay yaan na karisud yang pagtigi nang Dios kamayo antak katigaman daw tinuud agaw na madigun yang pagtoo mayo daw buku. Dumduma yang borawan na pyapatonaw nang otaw antak katigaman daw poros borawan daw buku. Awgaid yang borawan di magapabilin nang way kataposan, amawara. Labaw pa nang Dios sang borawan yang pagtoo mayo kanaan, wakaw titigi kamo naan pinaagi sang karisud antak katigaman daw tinuud agaw yang pagtoo mayo daw buku. Aw wa mayo ayawi yang pagtoo mayo maski yagarisud kamo, amabantog kamo, ataodon kamo nang pagbarik ani ni Jesu Kristo tungud sang tinuud na pagtoo mayo. Maski wa mayo ikitaa si Jesu Kristo, yaan yang dakora sang ginawa mayo, yaan yang kyakanarigan mayo, wakaw way tatamanan nang kapaguma mayo. Kay pagkanarig mayo kanaan, lowasun kamo naan sang kariko nang makasapad kamayo.
10 Yaning paglowas kamayo nang Dios yang pyamakotan paganadan nang manga propeta nang Dios kadini na pyapagbatok nang Dios bain sang manga panalangin na amatoman digkamayo. 11 Pyamakotan nilan paganadan yang pyapabatok kanilan nang Balaan na Espirito ni Kristo kay wa silan akatigam daw monnono yang pagtigkul ni Kristo aw daw monnono yang kabantog naan pagkatapos nang kanaan marisud na kamatayun. Pyamakotan arag nilan paganadan daw kano yaan kapagguna. 12 Kayan pyakatigam nang Balaan na Espirito sang manga propeta na yang byabatok nilan wa akapagguna nang timpo nang boi pa silan, awgaid adoon da na timpo. Wakaw yang madyaw na batok na byabatok nilan kadini byatok da kamayo adoon nang manga sogwanun nang Dios. Yang Balaan na Espirito na pyapakani nang Dios sikun diglangit yang yagabaya kanilan na yagabatok kamayo. Maski yang tagalangit na manga sogwanun nang Dios gosto na makadarag saang madyaw na batok na byabatok kamayo.
Kinaanglan na Matarong Kita
13 Wakaw dadyawa mayo dumduma yang kariko nang imoon mayo. Pagkido kamo antak yaan gaid yang imoon mayo yang madyaw nang Dios. Abay kamo kaiman sang manga panalangin nang Dios na aatag kamayo nang pagdatung oman ani ni Jesu Kristo. 14 Manga anak da kamo nang Dios, wakaw pangagdi mayo yaan. Ayawi mayo yang maat na kyakallingiyan mayo nangaon nang wa pa kamo akatigam sang matungtung na pagindo nang Dios. 15 Sana yaan yang abaya mayo imowa yang matarong na manga imo kay matarong yang Dios na gaimo kamayo manga anak naan. 16 Kinaanglan na yaan yang imoon mayo kay aon syosolat na pyagalaong nang Dios, laong, “Kinaanglan na matarong kamo kay ako matarong.” Yaan yang pyagalaong nang Dios na pyapasolat naan.
17 Yang Dios yang magaokom sang kariko nang otaw, kutub nang imo nilan na maat, yaan yang abarus kanilan, way aparabiin naan sang kanaan pagokom. Wakaw aw yagalaong kamo na yang Dios yang kamayo Ama, kalluk kamo kanaan kaba aani pa kamo sang donya daw kamo makasara. 18 Yatigam kamo na tyotobos kamo nang Dios sang kamayo sara antak kamo marowas sang way kabos na pyagdara nang kamayo kamonaan. Yang bayad nang Dios sang kamayo kalowasan buku nang borawan aw sapi na kanang otaw babayad na magkawara, 19 awgaid yang bayad nang Dios yang dogo nang karugnanan naan na si Jesu Kristo. Pyapatay yaan na way sara, kayan pyatutud yang dogo naan maynang laban madyaw na karnero na pyapatay kayan yatag yang dogo tungud sang sara nang manga otaw. 20 Wa pa imowa yang donya dadaan da pinili nang Dios si Kristo antak maimo kanatu magtotobos. Wakaw tungud kamayo yaan yang pyapakatigam nang Dios adoon na timpo. 21 Tungud kang Kristo tyomoo ra kamo adoon sang Dios na yagaboi kang Kristo na pyapatay aw daraa yaan aglangit na magaari yaan sang kariko. Wakaw yang Dios yang kyakatibosan nang pagtoo mayo aw pagkaiman mayo.
22 Kay yangagad da kamo sang matungtung na pagindo, byotawanan da mayo yang kyanaraman mayo na maat na manga imo, wakaw tinuud yang pagkarugun mayo sang arag kamo tomotoo. Karuguni mayo silan laban aw pakitaa mayo silan pinaagi sang manga imo mayo na tinuud agaw na dakora yang lugun mayo kanilan. 23 Kay yaimo da kamo manga anak nang Dios na kyaaronan da nang bago na kinaboi na buku nang kinaboi na sikun sang kamayo taganak na magkamatay, awgaid yang Dios na di magkamatay yang yamatag kamayo saang bago na kinaboi na maynang kanaan kinaboi kay yotoo kamo sang kanaan sorit bain kang Jesu Kristo. Dakora yang gaom nang sorit nang Dios, di amawara, awgaid amatoman yaan kariko. 24 Kay syosolat yang pyagalaong nang Dios, laong, “Kariko nang otaw maynang sagbut, yang kabantog nilan maynang bolak. Yamatay yang sagbut aw karayud yang bolak kayan yatakdag. 25 Awgaid yang sorit nang Dios di amawara, magapabilin yaan nang way kataposan.” Yaan na sorit nang Dios yang madyaw na batok na byatok da kamayo.