5
Tambag sang Dato
Paningug kamo adoon sining kanak pagindo, kamo na manga mayaman, panagmatay kamo tungud sang maat na akainangan mayo. Yang manga dyayaw mayo na pyanmowan way akabosan kay amangkasapad aw pangkawara. Yang manga mangkadyaw mayo na damit akaanun nang manga tanga. Yang dyayaw mayo na sapi pangkutkutun nang kararing. Yang kararing disang sapi yang akatigaman na kamo manga mangkarumut, wa mayo yang sapi mayo panabangan sang kadaygan na yanaglisud. Kay dakora mayo sang ginawa mayo yang sapi, wakaw yaan yang magakayam kamayo. Yamaaron kamayo yang madaig na manga mangkadyaw na pyanmowan awgaid amakayam yaan nang atoron nang allaw na pagaokom nang Dios. Dumduma yang manga maggawbukay sang kamayo pawa, lilimbongan mayo silan, wakaw yanagbagolbol silan, dyudungug silan nang Dios na makagagaom sang kariko. 5-6 Pyapapiriso mayo yang manga otaw na wa makaimo nang maat aw papatayan mayo. Wa silan makaimo mapaglaban kamayo. Awgaid kamo, madyaw yang kabutang mayo disining donya anay da sang pagkaisu mayo. Yiimo mayo yang kariko nang makapaguma kamayo. Adoon mayn kamo nang mataba na baboy na wa akatigam na agput da yaan iyawun.
Yang Pagpaobos aw yang Pagampo
Adoon kamo na manga karomonan ko, panagtigkul kamo sang kariko nang maat na imo kamayo nang kadaygan matag madatung yang kanatu Ginoo na si Jesus. Pagtagad sang pagdatung naan ani sang donya na yaan yang magaokom da. Dumduma yang yanagpawa, yamaiman silan na madaig yang amabot. Yanagtigkul silan magtagad sang oran na yagapagiti aw yagapakainog sang tanum kayan gyani. Arag kamo panagtigkul, pakadiguna mayo yang pagtoo mayo kay di da madogay madatung da yang kanatu Ginoo na si Jesus.
Ayaw kamo, kay manga karomonan ko, magsinawayay antak dili kamo kastigoon nang Dios. Kaundi na agput da domatung si Jesus na labaw na magookom, maynang dyomatung da yaan sang gangaan. 10 Dumduma mayo na manga karomonan ko, yang manga propeta na pyapagbatok nang Dios sang kanaan sorit kadini. Yanagtigkul silan sang maat na manga imo kanilan nang kadaygan, wa abarus. Pagsiling kamo nilan. 11 Yatigam kita na yakatigkul silan sang karisud, pyapaguma silan nang Dios kay wa akaparin yang kanilan pagtoo sang Dios. Maynaan oman si Job, madaig yang yadatung kanaan na karisud, awgaid yabay yaan somarig sang Dios. Kayan pagkatapos nang karisud, tyatabangan yaan nang Dios kay yang Dios laban yamallaat kanatu.
12 Kay manga karomonan ko, yani yang laban dakora na pagindo ko kamayo. Aw aon paglaong mayo sang kadaygan yaan yang madyaw nang Dios yang magalaong gaid nang matungtung, laong, “Uu, imoon ko yaan.” Aw di kamo magaimo, paglaong, “Dili.” Ayaw mayo pagdogangi yang sorit mayo antak di kamo silotan nang Dios. Ayaw magpangingaran sang maski nana diglangit aw disining donya na yaan yang yikita na matungtung yang sorit mayo.
13 Kamo na manga tomotoo, aw aon digkamayo kyakarisudan, papangayowa yaan sang Dios sang tabang. Aw aon yanaguma na madyaw yang kabutang, magakanta yaan sang pagkapanumdum naan sang Dios. 14 Aw aon digkamayo yamasakit, pagpatawag sang manga usug na tomatagap sang manga tomotoo antak yaan ampo sang Dios. Aaplasan nilan yaan nang lana kaba mapatabang silan kang Ginoo Jesus. 15 Kayan kay yamanarig silan na yaningug yang Dios kanilan amawara yang kanaan sakit. Papagkadyawun yaan nang Dios aw pasaylowa yaan sang kanaan sara. 16 Wakaw yang manga imo mayo na maat nang Dios na marisud mayo kaayawan, batoka sang arag kamo tomotoo antak kamo ampo aw antak magkadyaw da kamo sang sakit mayo. Aw gaampo yang matarong na otaw na pyagabayaan nang Balaan na Espirito, pyaninggan yaan nang Dios. 17 Tanawa si Elias na propeta nang Dios kadini. Mayn yaan natu, arag otaw, awgaid nang pagpangayo naan sang Dios na di apaoranun, yaningug yang Dios, torong ka toig aw tunga, wa ooran. 18 Kayan yoman yaan mangayo sang Dios nang oran, yamatoman, yukurug yang dagdagu na bugsak, kayan yanggiti yang kanilan tanum.
19 Kay manga karomonan ko, aw aon digkamayo yakasoway sang matungtung na pagindo kayan aw isa kamayo na magaindo kanaan antak oman yaan mangagad sang paagi nang Dios, 20 yatigam kamo na yang yagaindo kanaan yaan yang yatabang kanaan antak di nang Dios yaan silotan na amatay aw antak yaan pasayloon sang madaig na sara.