6
Yang Pitong ka Otaw na Yiimo Tomatabang sang Simisimbaay
Pagkadogaydogay disaan, yabay magkadaig yang manga tomotoo kang Jesu Kristo, kayan yanagkasompaki yang manga tomotoo na Judio na Griego yang sorit aw yang manga tomotoo na Judio na Hebreo yang sorit. Yanagbagolbol yang manga Judio na Griego yang sorit kay pyagakatariwanan atagan yang manga baro na Griego yang sorit aw yangatag yang manga tomotoo sang yamangkaukud digkanilan. Wakaw pyapatawag nang samporo aw dowa na manga apostol yang kariko nang manga tomotoo kang Jesu Kristo aw paglaonga nilan, “Buku nang madyaw aw botawanan nami yang pagindo sang manga otaw bain sang pyagalaong nang Dios kayan yangatag sang manga otaw na yamangkaukud. Wakaw adoon, kay manga karomonan, pagpili kamo nang pitong ka otaw disaang kamayo na aon katigaman, aw madyaw yang dungug, na pyagabayaan abay nang Balaan na Espirito. Imoon ta silan tomatabang sang manga tomotoo antak silan yang mangatag sang manga tomotoo na yamaukud. Kayan kami, yang abay da nami imoon yang pagampo aw yang pagindo sang manga otaw bain kang Jesu Kristo.” Yanaguma yang kariko nang manga tomotoo sang pyagalaong nang manga apostol. Kayan pinili nilan si Esteban kay laban yotoo sang Dios. Pyagabayaan yaan abay nang Balaan na Espirito. Yang kadaygan na arag pipili nilan, si Pelipe, aw si Prokoro, aw si Nikanor, aw si Timon, aw si Parmenas, aw si Nikolas na taga Antiokia na syomonod da sang batasan nang manga Judio. Dyadara nilan yaning pitong ka otaw adto sang manga apostol, kayan yampo silan nang manga apostol sang Dios durug dyadapun yang kanilan oro, kay silan yang yamapili na tomatabang sang manga tomotoo.
Yabay pagidunggan yang pyagalaong nang Dios, yakarimpud da sang kawtawan, wakaw yabay magdogang yang kadaig nang manga tomotoo kang Jesu Kristo ag Jerusalem. Madaig arag na manga magampoway yang yotoo kang Kristo.
Dyadakup Nilan si Esteban
Tyatabangan laban nang Dios si Esteban, yatagan yaan nang gaom nang Dios, wakaw yakaimo yaan asang atobangan nang manga otaw sang manga milagro na toosanan sang gaom nang Dios. Awgaid yosopak kanaan yang manga otaw na yanagkatipon asang pyagangaranan nang pagtitiponan nang manga otaw na buku da nang manga allang, na taga Sirene, aw taga Alejandria, aw taga Silisia, aw taga Asia. 10 Awgaid yatagan nang Balaan na Espirito si Esteban nang katigaman, wakaw di silan magpakaimo mapaglantogi kanaan. 11 Kayan yagbayad silan sang manga otaw na pipili nilan antak magkagaro, pyapaglaong nilan, “Yudungug kami kanaan, yang pyagalaong naan sopak sang balaod ni Moises aw sopak arag sang Dios.” 12 Tungud saan na paagi yamasamok yang manga Judio disaan aw yang kanilan manga mangkatikadung, aw yang kanilan manga magindoway sang balaod. Wakaw kyakadtowan nilan si Esteban aw dakupa nilan aw daraa adto sang kanilan manga pangoro, 13 aw pagdara silan disaan sang manga otaw na pyapaglaong nilan sang kagaro bain kang Esteban, laong, “Yani na otaw yabay maglaong nang maat sang kanatu balaan na templo aw sang balaod ni Moises. 14 Kay dyudungug nami yaan na yagalaong na aranasun ni Jesus yang templo aw parina yang kanatu batasan na pyagaindo ni Moises kadini sang kanatu kamonaan.” 15 Kariko nang yanagkatipon disang pagtitiponan nang manga pangoro na manga Judio yatanaw kang Esteban. Kikita nilan yang kaimo ni Esteban na yakagaon nang kaimo nang tagalangit na sogwanun nang Dios.