5
Si Ananias aw Si Sapira
Awgaid aon otaw na pyagangaranan ni Ananias, yang kanaan asawa si Sapira. Yagabarigya yaan sang isa na lopa nilan. Awgaid yanagoyon si Ananias aw yang asawa naan sang pagkamang nilan sang sangka bain na kyasapiyan aw panagtagowa nilan. Kayan dyara ni Ananias adto sang manga apostol yang sapi na sama naan kamangan. Laong ni Pedro kanaan, “Kay Ananias, nanga yangagad kaw kang Satanas, kayan tyago mo yang kadaygan na sapi na bayad sang lopa, aw pagkagarowi mo yang Balaan na Espirito bain saan na sapi? Kanmo yaan na lopa nong wa pa mo yaan abarigyaan, pagkatapos mo barigya, yang sapi na bayad saan podo kanmo. Kayan nanga yakadumdum pa kaw magkagaro bain sang sapi? Yang Dios yang pyagakagarowan mo, buku nang otaw.” 5-6 Pagdungug ni Ananias sang pyagalaong ni Pedro, matowad yaan aw kamatay. Kayan yaindug yang manga bagong otaw disaan aw potosa nilan yang lawas naan aw daraa aglogwa aw panaglubungan nilan. Dyadatung nang kalluk yang kariko nang otaw na yudungug saan.
Aon manga torong ka oras yang yarabay yadatung si Sapira na wa akatigam sang yamapagguna sang kanaan bana. Laong ni Pedro kang Sapira, “Paglaongan kanak daw yani la kariko yang bayad sang lopa na byabarigya mayo?” Yimibak yaan, laong, “Uu, yaan da kariko.” Kayan yaglaong si Pedro kanaan, “Nanga yagakaoyon kamo sang kanmo bana pagtigi daw yatigam daw wara sang imo mayo yang Balaan na Espirito? Yang manga otaw na yagalubung sang kanmo bana dyomatung da asang pilwangan, arag kaw arakatun nilan aglogwa.” 10 Kayan yaparabay matowad si Sapira aw kamatay. Paglasak nang manga bagong otaw kitaun nilan yaan na yatay da, kayan dyara nilan yaan aglogwa aw lubungan asang said nang kanaan bana. 11 Laban yamalluk yang kariko nang manga tomotoo aw yang kariko nang yudungug sining yamapagguna.
Yang Manga Milagro na Toosanan sang Gaom nang Dios
12 Madaig yang manga milagro na toosanan sang gaom nang Dios na yiimo nang manga apostol asang atobangan nang manga otaw. Asaan ipan yang kariko nang manga tomotoo managkatipon sang balkon ni Solomon. 13 Maski tyataod silan nang manga otaw tungud sang kadyaw nang kanilan batasan, way yutugum domogpo kanilan na buku nang arag tomotoo. 14 Yabay magdogang yang kadaig nang yotoo sang Ginoo, usug bobay. 15 Wakaw pyanagdara ra yang manga masakitin adto sang manga daran aw butangan disang manga korangan aw manga kamun antak aw lomabay si Pedro, gatang pa aw aon arongan kanilan nang anino ni Pedro kayan yagkadyaw. 16 Madaig na manga otaw yang yakaon disaan sikun sang manga banwa na makilibot nang Jerusalem, yanagdara silan sang manga otaw na masakitin aw yang manga otaw na lyarasakan nang mangkaraat. Kariko nilan yagakadyaw.
Dyadakup yang Manga Apostol aw Karabosowa
17 Yang labaw na magampoway aw yang kanaan manga inagad na manga Saduseo yamasigi sang manga apostol. 18 Wakaw dyadakup nilan yang manga apostol aw karabosowa nilan. 19 Toyo pagkagabi owangan nang tagalangit na sogwanun nang Ginoo yang pilwangan nang pirisowan aw parogwaa yang manga apostol aw paglaonga, 20 “Singadto kamo sang templo aw paglaongan mayo sang manga otaw yang kariko bain sining bago na kinaboi na sikun kang Jesu Kristo.” 21 Kayan pyangagdan nilan yang pyagalaong nang tagalangit. Yakadto silan sang templo pagkamasurum aw pagindo silan sang manga otaw bain kang Jesus.
Yang labaw na magampoway aw yang kanaan manga inagad yagapatawag sang kariko nang manga pangoro na Judio antak silan managkatipon na managkabaraw. Kayan yagsogo silan sang manga bantay adto sang pirisowan antak kamangun yang manga apostol na apaatobangun kanilan. 22 Awgaid pagdatung nang manga bantay adto sang pirisowan, way kikita nilan na manga apostol, kayan yagbarik silan aw paggogod, laong, 23 “Kikita nami na kyakandadowan yang tatakup nang pirisowan pagdatung nami adto. Yang manga bantay yanagbantay asang pilwangan. Awgaid pagowang nami sang pirisowan way kikita nami maski sang ka otaw agsurud.” 24 Yamaburungburung yang pangoro nang manga bantay sang templo aw yang manga pangoro na magampoway sang yamapagguna sang manga apostol. 25 Kayan dyomatung disaan yang otaw na yagalaong kanilan, “Paningug kamo, yang manga otaw na pipiriso mayo aadto sang templo yagaindo sang manga otaw.” 26 Kayan kyomadto yang pangoro nang manga bantay aw yang kanaan manga sakop aw daraa nilan yang manga apostol, toyo wa nilan urugusa daraa kay yamalluk silan daw donagun silan nang manga otaw nang bato.
27 Pagdatung agsurud nang manga apostol, paatobangun nilan sang manga pangoro na manga Judio. Kayan yaglaong yang labaw na magampoway, laong, 28 “Pyagalaong kamo nami na laban di dakman kamo magindo sang manga otaw bain kang Jesus. Awgaid wa kamo aasip, yarimpud da nang kamayo pagindo yang tibook Jerusalem. Gosto mayo na kami yang ususuran nang kamatayun naan na otaw.” 29 Yimibak si Pedro aw yang kainagadan naan na manga apostol, laong, “Yang Dios yang kinaanglan na onaun nami pangagdan, buku nang otaw. 30 Yang Dios na sisimba nang kanatu kamonaan yang yagaboi kang Jesus na pyapatay mayo disang koros. 31 Yatagan yaan nang Dios nang katungud pagkapangoro aw pagkamallorowas antak magtangku yang manga taga Israel sang pagimo sang sara, kayan pyasaylo silan nang Dios sang kanilan manga sara. 32 Kami yang yikita sini na yamapagguna wakaw kami yang yagamatood bain sini. Arag yagapakita sang kamatooran bain sini yang Balaan na Espirito na yaatag nang Dios sang manga otaw na yangagad kanaan.”
33 Pagdungug nang manga pangoro na Judio sining pyagalaong nang manga apostol madaman silan laban. Gosto nilan na apatayun garo yang manga apostol. 34 Arag iyan disaan si Gamaliel na magindoway bain sang balaod. Laban yaan pyagataod nang kariko nang manga otaw. Yagaindug yaan asang atobangan nilan aw parogwaa naan yang manga apostol, 35 kayan yaglaong yaan sang kanaan manga kadadaygan, laong, “Manga taga Israel, dadyawa mayo dumduma daw nanang inangun mayo saan na manga otaw. 36 Kay nangaon aon otaw na pyagangaranan ni Teudas na yagalaong na gyusugan yaan na otaw. Aon manga opat na gatos na ka otaw yang inagad naan. Awgaid pyapatay yaan kayan yakasabod yang kariko nang manga inagad naan. Wa akatoman yang dyudumdum naan na imoon. 37 Pagkatapos ni Teudas magimo saan, si Judas da oman na taga Galilea yang yagimo sang maynaan nang timpo nang pagpallista sang manga otaw, madaig arag yang yamagad kanaan. Awgaid arag yaan pyapatay kayan yakasabod yang kariko nang kanaan manga inagad. 38 Wakaw adoon bain sini na manga otaw, pagalaongon ko kamo na boroyi mayo silan, aw pabayai mayo silan, kay aw kanang otaw gaid yani imoimo, madayon yaan mawara. 39 Awgaid aw sogo nang Dios yaan na imo, laban di kamo madaug kanilan, magkido kamo daw makakontara kamo sang Dios.” Kayan yanagoyon silan sang tambag ni Gamaliel. 40 Kayan pyatawag nilan yang manga apostol aw panagbonari nilan. Kayan byoroyan nilan pagkatapos nilan paglaongon na di da oman papagindoon bain kang Jesus. 41 Kayan yomanaw disaan yang manga apostol. Yanaguma laban silan na pyagabuutan silan nang Dios na magatigkul na pyapakainaan tungud sang pagindo nilan bain kang Jesus. 42 Asang templo aw asang baray nang manga otaw yagapadayon silan allawallaw magindo aw pagbatok sang manga otaw bain kang Jesus na yaan yang syosogo nang Dios na makagagaom sang kariko.