4
Si Pedro aw Si Juan Asang Atobangan nang Manga Pangoro nang Manga Judio
Yabay pa magindo si Pedro aw si Juan sang manga otaw nang pagdatung nang manga magampoway aw yang pangoro nang bantay sang templo aw yang manga Saduseo. Yamadaman silan sang dowang ka apostol, kay yabay maggogod na yagaboi oman si Jesus aw abay pagindo sang manga otaw na yang pagboi ni Jesus yang kamatooran na magaboi oman yang manga otaw na yamangkamatay. Kayan dyakup nilan yang dowang ka apostol. Gabi la yang pagdakup kanilan, wakaw piniriso la silan ninyan na gabi kay baya da silan osipa nang pagkamasurum. Awgaid madaig yang yotoo na yudungug sang pyagalaong nang manga apostol. Yang kadaig nang yotoo yadatung nang limang mararan na ka otaw.
Ninyang sapit na allaw yang manga pangoro na Judio aw yang manga mangkatikadung aw yang manga magindoway sang balaod yanagkatipon ag Jerusalem, inagad nilan si Anas na labaw na magampoway aw si Kaipas aw si Juan aw si Alejandro aw yang kadaygan na manga sakop nang pamilya nang labaw na magampoway. Pyapaatobang nilan kanilan yang dowang ka manga apostol aw osipa nilan, laong, “Yoonnono mayo yang papagkadyaw sang pilay na di magpakapanaw? Nana na gaom aw kanini aran yang yingaranan mayo na yakapagkadyaw kanaan?” Si Pedro na pyagabayaan nang Balaan na Espirito yimibak kanilan, laong, “Kamo na manga pangoro nami aw kamo na manga mangkatikadung, aw osisaun kami adoon bain sang madyaw na imo nami saan na otaw daw yomonnonong pagkadyaw naan, 10 kinaanglan matigam kamo aw yang kariko nang manga Judio, na yaning otaw na yagaindug asang atobangan mayo yagakadyaw pinaagi sang aran ni Jesu Kristo na taga Nasaret. Pyapakarabo mayo yaan disang koros kayan yamatay, toyo byoboi yaan nang Dios. 11 Si Jesus yang pyagalaong nang Dios na pyapasolat naan sang manga propeta, laong, ‘Yang gimadyawan na bato na makadigun sang baray, syasarikway mayo na manga panday.’ 12 Si Jesus gaid yang makaatag kanatu nang kinaboi, yaan gaid yang magapagawas kanatu sang silot na way kataposan kay yaan gaid yang yaatag nang Dios na makatabang kanatu, way kadaygan disang tibook karibotan na makarowas kanatu sang kanatu sara.”
13 Yang manga pangoro na Judio yamaunungunung sang katigam magsorit na di magkatarap ni Pedro aw ni Juan, sari wara abay managpakaeskuwela. Tungud sang katigam ni Pedro aw ni Juan magsorit, kyakatagtagaan nilan na yakaagadagad silan kang Jesus. 14 Awgaid wa silan makaimo mapaglantogi, kay kikita nilan yang otaw na yagakadyaw sang kanaan kapilayan na yagaindug asang said ni Pedro aw si Juan. 15 Wakaw pyapapanaw nilan si Pedro aw si Juan disang kanilan pagtitiponan, kayan yanagkabarawbaraw silan, 16 laong, “Nanang imoon ta sini na manga otaw? Yang kariko nang otaw ani Jerusalem yatigam sining milagro na yiimo nilan, di kita makapaglaong na buku nang matungtung. 17 Awgaid antak di da pagidunggan nang manga otaw yaan na imo, kinaanglan igusun ta silan antak di da oman maggogod sang maski sini bain kang Jesus.” 18 Kayan pyatawag nilan oman si Pedro aw si Juan aw paglaonga nilan na di da papaggogodon aw di da papagindoon bain kang Jesus.
19 Awgaid yimibak si Pedro aw si Juan kanilan, laong, “Dumduma mayo daw wain yang madyaw nang Dios na pangagdan, kamo daw yang Dios. 20 Kay di amaimo na dili nami ogogodon yang kikita nami aw dyudungug nami na pyagalaong ni Jesus.” 21-22 Pagkatapos nilan igusun oman yang manga apostol na laban di da papaggogodon bain kang Jesus, boroyan nang manga pangoro na Judio. Di silan makasilot kanilan kay yang kariko nang manga otaw yagabantog sang Dios tungud sang yamapagguna sang otaw na yagakadyaw sang kanaan kapilayan. Sobra pa nang kapatan na ka toig yang idad naan na otaw.
Yanagampo sang Dios yang Manga Tomotoo
23 Pagboroy kang Pedro aw si Juan komadto silan sang kanilan manga kainagadan aw paglaongan nilan kanilan yang pyagalaong nang manga pangoro na magampoway aw manga mangkatikadung. 24 Pagdungug nilan saan magampo silan sang Dios, laong, “Ikaw na Labi na Dios yang yagaimo sang langit aw lopa aw dagat aw yang kariko nang iyan disaan. 25 Tungud sang Balaan na Espirito na yagabaya sang kanami kamonaan na si Dabid na yagatoman sang kanmo pagbuut, pyagalaong ni Dabid yang pyapaglaong mo kanaan, laong, ‘Nanga yamadaman yang manga otaw na buku nang manga Judio? Kayan nanga yanagdumdum yang manga Judio na magaimo sang dili nilan amaimo? 26 Yang manga ari disang donya yangandam sang pagtanaman, yang manga pangoro yanagkatipon na mapagato sang Labi na Dios aw sang kanaan syogo ani sang donya na makagagaom sang kariko.’ Yamapagguna yaning pyagalaong ni Dabid kadini, 27 kay si Herodes aw si Ponsio Pilato aw yang kadaygan na manga otaw na arag buku nang Judio aw yang manga Judio na taga Israel madyaw nilan kariko na apatayun si Jesus na kanmo balaan na Anak na syosogo mo ani sang donya. 28 Yiimo nilan kang Jesus yang kariko nang imo na anay da pyagabuutan mo na amapagguna. 29 Ginoo nami, tanawa, yiigus kami nilan, wakaw tabangi kami na kanmo manga sogwanun antak di kami malluk magbatok sang pyapabatok mo, 30 kaba papagkadyawun mo yang yamangkasakit aw pakitaan yang manga imo na manga milagro pinaagi sang kanmo gaom na iyan sang aran nang kanmo balaan na Anak na si Jesus.” 31 Pagkatapos nilan magampo, magayong yang pyanagtiponan nilan na baray. Kayan silan kariko byobowan nang Dios nang Balaan na Espirito aw pagbabatokon silan sang sorit nang Dios, wa silan akalluk magbatok.
Pyanagbainbain Nilan yang Kanilan Pyanmowan
32 Kariko nang manga tomotoo kang Kristo magonawa yang dumdum maynang sayda yang ginawa nilan. Way isa kanilan na yagadumdum na di naan palliwat yang kanaan tyoonan pyanmowan. Awgaid kariko nang kanilan pyanmowan pyanagbainbain nilan. 33 Yagadan nang dakora na gaom nang Dios yang manga apostol na yagamatood sang pagkaboi oman ni Ginoo Jesus, kayan tyabangan laban nang Dios silan kariko. 34-35 Way yamaukud kanilan, kay yang aon lopa yagabarigya sang lopa aw yang aon baray yagabarigya sang baray aw daraa yang bayad adto sang manga apostol, kayan pyabain nang manga apostol, pyangatag sang kariko nang yamaukud.
36 Maynaan yang yiimo ni Jose na pyagangaranan nang manga apostol ni Bernabe na yang kaologan naan na aran magdadasig, taga Sipro yaan, sompaw yaan ni Lebi. 37 Yagabarigya yaan sang isa na lopa naan kayan dyara naan yang bayad adto sang manga apostol antak pabain nilan, pangatag sang kariko nang yamaukud.