3
Pyapagkadyaw yang Pilay na di Magpakapanaw
Misan disaan si Pedro aw si Juan yakadto sang templo nang alastres nang ambong, ampoway nang manga Judio sang Dios nginyan na oras. Asang dakora na pilwangan na pyagangaranan nang madyaw na pilwangan yagaingkod yang otaw na pilay na di magpakapanaw anay da mawtaw. Allawallaw byubutang yaan na otaw disang pilwangan nang templo antak mangayo nang limos sang manga otaw na marasak sang templo. Pagkita naan kang Pedro aw kang Juan na marasak sang templo, mangayo yaan nang limos. Kayan tyanaw yaan ni Pedro aw ni Juan, aw paglaong si Pedro, “Tanaw adi kanami.” Kayan tyomanaw yaan kanilan, dumdum naan aon aatag kanaan nilan. Awgaid laong ni Pedro kanaan, “Way kanak sapi, toyo aatag ko kanmo yang kikinaanglan mo na tabang sikun kang Jesu Kristo. Wakaw pagalaongon ko ikaw, na pinaagi sang aran ni Jesu Kristo na taga Nasaret pagindug aw panaw.” Kayan pyoti ni Pedro yang karinto na kamot naan aw papagbangona naan yaan. Yaparabay maunat yang siki naan, maanug da yang kanaan manga loporopowan. Pagkatigbangon naan maindug yaan aw panaw. Kayan yomagad yaan kang Pedro aw kang Juan lomasak nang templo, yagapanawpanaw yaan aw paglorogpatun na yagabantog sang Dios. Kariko nang manga otaw disaan yikita kanaan na yagapanawpanaw na yagabantog sang Dios. 10 Pagkilara nilan na yaan yang ipan magingkod disang kilid nang pilwangan nang templo na yagapangayo sang limos, maburungburung silan, yamaunungunung sang yamapagguna saan na otaw.
Yang Pyagalaong ni Pedro Bain kang Jesus
11 Tungud sang kanaan paguma gyugugul naan si Pedro aw si Juan. Asaan silan sang balkon na pyagangaranan nang balkon ni Solomon. Kayan dyomorod kanilan disaan yang kariko nang manga otaw na yamangkaburungburung sang yamapagguna saan na otaw. 12 Pagkita ni Pedro sang manga otaw na yodorod kanilan, maglaong yaan, “Manga taga Israel, nanga yamaburungburung kamo saan, nanga pyapaunungan mayo kami? Ayaw kamo magdumdum na yakapanaw yaan pinaagi sang kanami tyoonan gaom aw tungud sang kanami pagkadiosnon. 13 Yang Dios na sisimba ni Abraham, aw ni Isaak, aw ni Jakob, aw simbaa nang kanatu kamonaan, yaan yang yakapagkadyaw saan. Pyapagkadyaw naan yaan na otaw antak bantogon yang kanaan Anak na si Jesus na syosombong mayo, kayan syarikway mayo asang atobangan ni Pilato, sari oboroyan da garo yaan ni Pilato. 14 Balaan yaan aw matarong, awgaid syasarikway mayo. Yaan yang yaayo mayo kang Pilato na oboroyan yang otaw na yagapatay sang madaig na otaw. 15 Kayan pyapapatay mayo yang mamatag sang kinaboi. Awgaid byoboi yaan oman nang Dios. Kami yang yikita kanaan na tinuud yagboi da yaan. 16 Pinaagi sang aran naan na tyotoowan nami na dakora yang gaom yagakadyaw yani na otaw. Yatigam kamo na di yaan magpakapanaw nangaon, kayan kinita mayo adoon na madyaw da, yagakadyaw yaan tungud sang pagtoo kang Jesus.
17 “Adoon, kay manga karomonan, yatigam ako na kamo aw yang kamayo manga pangoro wa akatigam na si Jesus yang syosogo nang Dios ani, wakaw pyapapatay mayo yaan. 18 Yatoman da ni Jesus adoon yang pyapaglaong nang Dios kadini sang kariko nang manga propeta na si Kristo na kanaan pinili kinaanglan amagi sang marisud na kamatayun. 19 Wakaw pagsusul kamo sang sara mayo aw ayaw da kamo magimo sang maat nang Dios, pangagad da kamo sang Dios antak kamo pasayloon naan sang kamayo sara, antak kamo maorawa pinaagi sang tabang nang Dios, 20 aw antak sogoon naan oman ani si Jesu Kristo na anay da pipili naan na magaari sang donya. 21 Toyo kinaanglan na magapabilin naa yaan aglangit asta sang pagdatung nang allaw na abagoon da yang kariko, yaan yang pyagalaong nang Dios pinaagi sang kanaan manga propeta kadini. 22 Kay yagalaong kadini si Moises, ‘Yang Lyomabi na kamayo Dios magasogo ani kamayo sang kanaan propeta, maynang pagsogo naan kanak. Yang osogoon naan ani yang arag kamo taga Israel. Kinaanglan maningug kamo sang kariko nang pagalaong naan kamayo. 23 Yang dili maningug sang pagalaong naan na propeta isilotan nang Dios, dili naan utukud sang sakop naan yaan na manga otaw.’ 24 Yang manga propeta pagpono kang Samuel asta sang kariko nang manga propeta na yasapit kanaan na maggogodanun, arag yagapakatigam bain sining yamapagguna adoon na manga allaw. 25 Kamo yang syasaadan nang Dios saan na manga saad na pyapakatigam naan kamayo pinaagi sang manga propeta. Kamo aw yang kamayo manga kamonaan yakaupud kamo sang pyagakasabotan na yiimo nang Dios. Kay yagalaong yang Dios kang Abraham, ‘Panalanginan ko yang kariko nang manga otaw pinaagi sang kanmo sompaw.’ 26 Wakaw kamo na manga Judio yang yoona padaraan nang Dios nang kanaan Anak na si Jesus antak kamo panalanginan antak ayawan mayo yang imo mayo na maat nang Dios.”