2
Yang Balaan na Espirito
Pagdatung nang allaw nang pista na pyagangaranan nang Pentekostes, kariko nang manga tomotoo kang Jesu Kristo yanagkatipon. Kayan sakadyap dyungug nilan yang tanog na sikun aglangit na maynang yagoob nang mabugbug na samut. Yakarimpud yaan na tanog sang surud nang baray na pyagakatiponan nilan. Kayan kimita silan sang maynang laga nang atoron na yakatpud managtongtong sang kada isa kanilan. Silan kariko byobobowan nang Dios nang Balaan na Espirito, kayan yanagsorit silan sang yanagkatoboktobok na manga sorit na wa nilan akatigami na pyapagsorit kanilan nang Balaan na Espirito.
Aon manga Judio ag Jerusalem na sikun sang kadaygan na manga banwa. Silan yang yabay magtoman sang balaod ni Moises. Pagdungug nilan sang tanog, managkatipon silan disaan. Yamaribog silan kariko sining yamapagguna, kay isaisa kanilan yudungug sang kanilan tyoonan sorit na pyagasorit nang manga tomotoo kang Jesu Kristo. Tungud sang kanilan kaburungburung, yakapaglaong silan, “Kariko nining manga otaw na yagasorit sini na manga sorit podo taga Galilea. Kayan yamaonnono yani, na kariko ta yudungug kanilan na yagasorit sang kanatu tyoonan sorit? Kita na taga Partia, taga Media, taga Elam, taga Mesopotamia, taga Judea aw Kapadosia, taga Ponto aw Asia, 10 taga Prigia aw Pampilya, taga Egipto aw yang sakop nang banwa na Libya na masaid ag Sirene, aw yang sikun ag Roma na manga Judio aw manga buku nang Judio na syomonod da sang batasan nang manga Judio, 11 aw yang taga Kreta aw taga Arabia, kariko ta yudungug kanilan na yagasorit sang kanatu tyoonan sorit na yagagogod sang manga mangkadyaw na imo nang Dios.” 12 Tungud sang kanilan kaburungburung aw karibog, yanaginosipay silan, laong, “Nanang buut pasabot nini na imo?” 13 Awgaid aon yanagodyat sang manga tomotoo kang Jesu Kristo, laong, “Yamangkaobog yaan na manga otaw.”
Yang Pyagalaong ni Pedro asang Pagkadaigan
14 Kayan yagindug si Pedro aw yang samporo aw isa na kainagadan naan na manga apostol, aw gagai ni Pedro yang paglaong naan asang pagkadaigan, laong, “Kamo na arag mayn ko Judio aw kariko mayo na yagauya ag Jerusalem, paningug kamo sang pagalaong ko. 15 Buku kami nang manga obog, buku nang tinuud yang kyakaundan mayo na kami manga obog, kay way magkaobog nang baya alasnuybe yang oras nang masurum. 16 Awgaid yaning yamapagguna adoon, yani yang pyagalaong kadini nang propeta na si Joel, laong, 17 ‘Yani yang imoon ko nang maori na allaw, laong nang Dios, Obobowan ko nang Balaan na Espirito yang kariko nang otaw, yang kamayo kamanganakan magagogodanun sang apagogod ko, yang kamayo manga bagong otaw mikita sang apakita ko, aw yang kamayo manga mangkatadung magatagaynup sang papagtagaynup ko. 18 Obobowan ko nang Balaan na Espirito yang kanak sogwanun na manga usug aw sogwanun na manga bobay ninyan na manga allaw, kayan yaggogod silan sang apagogod ko. 19 Arag yagalaong yang Dios, Magaimo ako nang manga kaburungburungan digtaas nang pagawanan aw ani sang lopa, dogo aw yang atoron aw yang madakmul na ubul ikitaun nang manga otaw. 20 Magangitngit yang suga, amapora yang boran maynang dogo, nang di pa madatung yang allaw na apakita ko yang kanak dakora na gaom na magaokom sang manga otaw. 21 Kayan maski sining magatawag kanak na Ginoo nilan na mangayo nang tabang antak marowas, orowasun ko sang kanilan sara.’ Yaan yang pyagalaong nang Dios na gyogogod nang propeta na si Joel.”
22 Yabay maglaong si Pedro, “Kamo na taga Israel, paningug kamo sining pagalaong ko. Pyapakita nang Dios kamayo na si Jesus na taga Nasaret yang syosogo naan ani pinaagi sang manga milagro aw manga kaburungburungan aw manga toosanan sang dakora na gaom nang Dios na pyapakita naan. Yatigam kamo sini kay kikita mayo yaning pyapaimo nang Dios kanaan. 23 Anay da yatigam yang Dios na panagdakupun mayo si Jesus, kay yaan yang pagbuut naan. Kayan pyapapatay mayo si Jesus, pyagasogo mayo sang makasasara na manga otaw na way labut sang balaod ta antak karaboon nilan si Jesus disang koros. 24 Awgaid byoboi yaan nang Dios kay di amaimo na dili yaan magaboi oman. 25 Kay yagalaong si Dabid na ari ta kadini bain kang Jesus, laong, ‘Yatigam ako na pollayon inagad ko yang Ginoo, wakaw di ak amalluk, kay atabangan ako naan. 26 Tungud saan yagauma ako aw bantoga ko yang Dios. Maski amatay yang kanak lawas, yamaiman ako na magaboi oman, 27 kay dili mo ako apabayaan asang paguya nang manga patay, di kaw motogot na amadonot ako na kanmo pinili. 28 Pyapakatigam mo kanak yang paagi mo, na ako magaboi nang way kataposan. Makapaguma kaw kanak laban kay iyan kaw sang said ko.’
29 “Manga karomonan ko na manga Judio, yaan yang pyagalaong ni Dabid kadini na sorit ni Jesus. Yatigam kita adoon na yamatay si Dabid kayan lyubung, iyan da yang kanaan lubung, asta adoon aani la kanatu. 30 Yatigam si Dabid sang saad kanaan nang Dios, tungud kay propeta yaan. Yasaad yang Dios na papagariin naan mayn ni Dabid yang isa na sompaw ni Dabid. 31 Yatigam si Dabid daw nanang imoon nang Dios, wakaw pyagalaong naan na magaboi oman si Jesu Kristo, na wa yaan apabayai asang paguya nang manga patay, na yang kanaan lawas wa akadonot. 32 Byoboi nang Dios si Jesus na pyapatay. Kariko ta yatigam saan. 33 Aadto yaan yagaingkod sang said nang Dios, yatagan yaan nang Dios nang katungud. Yang Balaan na Espirito na syasaad nang Dios kanatu, yaatag naan kanami na kikita mayo adoon aw dunguga mayo. 34 Buku ni Dabid yang yisingadto langit na magaari, awgaid si Dabid yang yagalaong, ‘Yang Dios yagalaong sang kanak Ginoo, Pagingkod asang said ko 35 asta sang pagdatung nang allaw na imoon da ko guyukanan nang parapara nang siki mo yang kariko nang yapagkontara kanmo.’ 36 Wakaw kinaanglan matigam kamo kariko na taga Israel na si Jesus na pyapakarabo mayo disang koros pyagabuutan nang Dios na yiimo yaan Ginoo na makagagaom sang kariko, yaan si Jesu Kristo na pinili nang Dios, magaari yaan sang donya.”
37 Pagdungug nang manga otaw sining pyagalaong ni Pedro, maalluk silan laban, wakaw yagaosip silan kang Pedro aw sang kadaygan na manga apostol, laong, “Nanang imoon nami, kay manga lomon?” 38 Laong ni Pedro kanilan, “Pagsusul kamo sang kamayo imo na maat, ayaw da magimo sang sara, aw pagpabawtismo kamo na yotoo kang Jesu Kristo na yaan yang kamayo Ginoo antak kamo mapasaylo sang kamayo sara. Kayan aatag da kamayo nang Dios yang Balaan na Espirito. 39 Kay yang Balaan na Espirito syasaad nang Dios na aatag kamayo aw aatag arag sang kamayo manga sompaw aw kariko nang manga otaw asang karowagan nang donya na tyatawag nang kanatu Ginoo na Dios.”
40 Madaig yang pyagalaong kanilan ni Pedro na yagamatood bain kang Jesus, aw pagindowa naan silan, laong, “Ayaw da kamo mapagsagad sang manga otaw na makasasara na isilotan nang Dios.” 41 Madaig yang yotoo sang pyagalaong ni Pedro, kayan byawtismowan silan na yotoo. Aon manga torong mararan na ka otaw yang yakadogang sang tomotoo ninyan na allaw. 42 Kayan yabay silan maningug sang pagindo nang manga apostol, yabay mapagkabarawbaraw bain sang Ginoo, aw kaan silan sang paan na pyagapisangpisang nilan na pagpanamput sang pagkamatay ni Jesus, aw abay silan panagkatipon na yanagampo.
Yang Yiimo nang Manga Tomotoo
43 Madaig yang yiimo nang manga apostol na manga milagro aw manga toosanan sang gaom nang Dios na yakasanggang sang manga otaw. 44 Yabay managkatipon yang kariko nang yotoo, yanaginambitay sang kariko nang yamaaron kanilan. 45 Pyamarigya nilan yang kanilan lopa aw manga butang, yang bayad pyagabainbain nilan sang kanilan kainagadan na yamaukud. 46 Allawallaw yanagkatipon silan asang templo na pagtitiponan nang manga Judio, aw asang kanilan baray, yakaan sang paan na pyagapisangpisang nilan na kanamputanan sang kamatayun ni Jesus. Yanagsaro silan komaan na yanaguma, na wa makaungud na magaparabaw sang sangka otaw, 47 yabay silan magbantog sang Dios. Madyaw silan nang kariko nang manga otaw. Kayan dyogang nang Ginoo kanilan allawallaw yang manga otaw na lyorowas naan sang kanilan sara.