Yang manga Imo nang manga
APOSTOL
1
Asang mona ko na solat kanmo, kay Teopilo, pyagalaong ko yang kariko nang imo ni Jesus aw kariko nang pyagaindo naan anay da sang pagpono naan pagindo asta sang pagkadto ra naan langit. Nang wa pa yaan adto langit pyagalaong naan sang kanaan manga pinili na manga apostol yang pyapaglaong kanaan nang Balaan na Espirito bain sang sogo naan kanilan. Arimarim yaan yapakita kanilan surud nang kapatan na allaw pagkatapos naan magboi sikun sang pagpakamatay naan. Yaan yang kamatooran na yaan boi, kay kikita yaan nilan na yagagogod kanilan bain sang pagari nang Dios sang manga otaw. Misan disaan, nang pagkatipon nilan, pyagalaong silan ni Jesus, “Ayaw kamo magpanaw ani Jerusalem, pagtagad kamo sang pyagalaong ko kamayo na syasaad nang kanak Ama na Dios. Kay yang pyagabawtismo kamayo ni Juan yang tobig, awgaid di madogay yang pagabawtismo kamayo nang Dios yang Balaan na Espirito.”
Yisingadto si Jesus Langit
Pagkatipon oman nang manga apostol, maglaong silan kang Jesus, “Ginoo, paglaongan kanami daw ori da mo adoon kanami na Judio yang pagari sang kanami banwa.” Laong ni Jesus kanilan, “Wa otogotan na matigam kamo daw kano yaan mapagguna, yang kanak Ama na Dios yang aon katungud saan, kay yaan yang yagabuut sang kariko nang amapagguna daw kano kapagguna. Awgaid akaaronan kamo nang gaom aw komaon da agkamayo yang Balaan na Espirito, magababatokon da kamo bain kanak ag Jerusalem, aw adto sang kariko nang sakop nang Judea aw Samaria, aw adto sang kariko nang banwa.” Pagkatapos naan maglaong sini, simingadto yaan langit na pyagatanawan nilan. Kayan wa da nilan ikitaa nang kyasaringgan da yaan nang panganod.
10 Kaba yimingaro silan aglangit na yagatanaw kang Jesus na yagapadurug aglangit, sakadyap yapakita kanilan yang dowang ka tagalangit na yandagom nang mapoti, 11 aw paglaong, “Kamo na taga Galilea, nanga yabay pa kamo mingaro aglangit? Si Jesus na yapanaw kamayo, kay adto ra langit, magabarik oman ani. Ikitaun mayo yaan nang pagbarik naan maynang pagkita mayo kanaan nang pagsingadto naan langit.”
Yang Ballin kang Judas
12 Kayan yomori yang manga apostol adto Jerusalem sikun sang butay na pyagangaranan nang Olibo na masaid ag Jerusalem, aon manga sang ka kilometro yang kaawat sang syodad. 13 Pagdatung nilan ag Jerusalem managkatipon silan disang sobay digtaas na pyagauyaan nilan. Yang asaan na yanagkatipon, si Pedro aw si Juan, si Santiago aw si Andres, si Pelipe aw si Tomas, si Bartolome aw si Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na maisug aw si Judas na anak ni Santiago. 14 Yabay silan managkatipon aw panagampo, inagad nilan yang manga kawbayan, arag inagad nilan si Maria na ina ni Jesus aw yang manga lomon na usug ni Jesus.
15 Paglabay nang pilang allaw yanagkatipon da oman yang manga tomotoo kang Jesu Kristo, sang gatos aw karowaan silan kariko. Kayan yagindug si Pedro aw paglaong, 16 “Manga karomonan ko, kinaanglan amatoman yang pyagalaong nang Balaan na Espirito na syosolat ni Dabid kadini bain kang Judas na magaallad sang magadakup kang Jesus. Wakaw yatoman da yaan, 17 kay si Judas pipili ni Jesus, kayan yaimo inagad nami na pyagapanonogo ni Jesus. 18 Yang sapi na bayad sang maat na imo naan pyagabili sang lopa na kyakamatayan naan. Yamallog yaan kayan yomoto yang dubdub aw kaborakas yang kariko nang kanaan tinai. 19 Kariko nang otaw ag Jerusalem yatigam saan, wakaw pyagangaranan nilan yaan na lopa nang Akeldama, yang kaologan naan na aran lopa na dogoon. 20 Kay syosolat yani bain kang Judas asang libro nang Salmo na yagalaong, ‘Apapanawan yang kanaan paguya, way papaguyaun disaan.’ Arag yani syosolat, laong, ‘Yang kanaan katungdanan sang pagkaapostol aatag da sang kadaygan.’
21-22 “Wakaw kinaanglan aon sang ka otaw na makadogpo kanami na manga apostol, na makaimo magbatok bain sang pagboi oman ni Ginoo Jesus. Awgaid yang kikinaanglan na otaw yang yakaagadagad kanami nang pagagadagad nami kang Ginoo Jesus anay da sang pagpono ni Juan pagpangbawtismo asta sang pagsingadto ra ni Jesus langit.” 23 Wakaw pyapaatobang nilan yang dowang ka otaw na si Jose na pyagangaranan arag ni Barsabas Justo, aw si Matias kay ipiliin nilan yang isa. 24 Kayan yanagampo silan, laong, “Ginoo, yatigam kaw sang kariko nang dumdum nang kariko nang manga otaw. Wakaw pakitaan kanami daw wain sining dowa yang pipili mo 25 na imoon panogwanun na aon katungdanan sang pagkaapostol na ballin kang Judas na yapanaw, makadto ra sang kanaan paguya.” 26 Pagkatapos nilan managampo, managripa silan. Yaan yang yamapili nang ripa si Matias, kayan dyogpo yaan sang samporo aw isa na manga apostol.