21
Yapakita si Jesus sang Pitong ka Otaw na Kanaan Inindo
Paglabay nang pilang allaw yoman mapakita si Jesus sang kanaan manga inindo adto sang dagat na pyagangaranan nang Tiberias. Maynini yang pagpakita ni Jesus kanilan. Yanagagad silan si Simon Pedro, aw si Tomas na mara, aw si Natanael na taga Kana na sakop nang Galilea, aw yang manga anak ni Sebedeo, aw aon pay dowa na inindo ni Jesus na inagad nilan. Laong ni Simon Pedro sang kanaan kadadaygan, “Magakaya ako.” Laong nang kanaan manga kainagadan, “Amagad kami nimo magkaya.” Kayan yomanaw silan aw sakay sang barangay. Kyakallawan silan magkaya, toyo ampan way yamakamang nilan na isda. Mapawa da, kay bay similat yang suga, si Jesus yagaindug asang ligad nang dagat. Wa ikilara yang kanaan manga inindo na yaan si Jesus. Laong ni Jesus kanilan, “Aon yamakamang mayo, kay lagi?” Yimibak silan, laong, “Ampan sambook.” Laong naan, “Kutunga mayo yang kamayo sonsoro asang apit karinto nang barangay kay aon amakamang mayo.” Kayan kyutung nilan yang sonsoro. Gimadaigan na isda yang kyakasaplungan nang sonsoro nilan wakaw yagarisud silan pagbutung sang sonsoro, kay kyakabugatan nang isda. Laong kang Pedro ninyang isa na inindo na laban karugunan ni Jesus, “Yang kanatu Ginoo yaan na si Jesus.” Pagdungug ni Simon Pedro na yang yapagbaraw kanilan si Ginoo Jesus, maparabay yaan mandagom kay yagaid yaan mangarasinsilyo na yagakaya, kayan lyomogpat yaan sang dagat aw langoy padurug sang ligad. Awgaid yang kadaygan na manga inindo ni Jesus asang barangay da asta yakadoong, yagabutung silan sang sonsoro na yamatmo nang isda. Buku silan nang maawat sang ligad, aon manga kasiyaman na ka metro gaid. Pagawas nilan asang baybayun kimita silan sang baga na aon isda na pyapasagan disaan aw aon arag paan disaan. 10 Laong ni Jesus kanilan, “Pagdara kamo adi saang isda na yamakamang mayo.” 11 Kayan syomakay si Simon Pedro sang barangay aw butunga naan sang baybayun yang sonsoro na yamatmo nang mabakla na isda. Sanggatos aw karimaan aw toro na book yang kariko nang isda. Yaan na kadaig nang isda ampan wa akarasi yang sonsoro. 12 Tyatawag silan ni Jesus, laong, “Adi kamo, paginurum kamo.” Way yutugum kanaan magosip daw sini yaan, kay yatigam silan na yaan si Ginoo Jesus. 13 Kayan kyamang ni Jesus yang paan aw pandooran kanilan. Yang isda arag maynaan, pyandool naan kanilan.
14 Yani yang katlo na pagpakita ni Jesus sang kanaan manga inindo pagkatapos naan magboi na pyapatay.
Si Jesus aw si Pedro
15 Pagkatapos nilan maginurum, maglaong si Jesus kang Simon Pedro, “Simon na anak ni Juan, pyagadakora mo ba ako sang ginawa mo labaw pa sang pagdakora nining kainagadan mo?” Yimibak si Simon Pedro, laong, “Uu, kay Ginoo, yatigam kaw na pyagadakora ko ikaw sang ginawa ko.” Laong ni Jesus kanaan, “Tagapi yang baya pa tomoo kanak kay mayn silan nang kanak manga nati na karnero.” 16 Yoman si Jesus maglaong kanaan, laong, “Simon na anak ni Juan, pyagadakora mo ba ako sang ginawa mo?” Laong ni Pedro, “Uu, kay Ginoo, yatigam kaw na pyagadakora ko ikaw sang ginawa ko.” Laong ni Jesus, “Bantayi yang yotoo kanak kay mayn silan nang manga karnero ko.” 17 Yoman si Jesus maglaong kang Pedro, laong, “Simon na anak ni Juan, pyagadakora mo ba ako sang ginawa mo?” Yamaundug si Pedro kay katlo pa naan na pagosip ni Jesus kanaan, wakaw yagalaong yaan, “Yatigam kaw sang kariko, kay Ginoo, yatigam kaw na pyagadakora ko ikaw sang ginawa ko.” Laong ni Jesus kanaan, “Tagapi yang yotoo kanak kay mayn silan nang karnero ko. 18 Pagalaong ko kamayo yang tinuud, nong batabata pa kaw, ikaw yang yagaonay magurun sang awak mo, ikaw yang yagabuut maski diin kaw komadto. Awgaid pagkamatadung da mo, unatun da mo yang kanmo manga buktun, kay silan yang magaurun da kanmo aw daraa kaw adto sang buku nang gosto mo kadtowan.” 19 Pyagalaong ni Jesus yani kay pyapasabot naan kang Pedro yang kamatayun na akaagiyan ni Pedro na makabantog sang Dios. Kayan yaglaong si Jesus kang Pedro, “Abay kanak pangagad.”
Si Jesus aw yang Isa na Inindo
20 Yilingi si Pedro aw kitaa naan na yigiyod kanilan nginyang isa na inindo na laban karugunan ni Jesus, ngaong yasagompipit kang Jesus magingkod nang pagiyambong nilan na yagalaong, “Ginoo, sining matabang sang yapagkontara kanmo?” 21 Pagkita ni Pedro kanaan, maglaong yaan kang Jesus, “Yaan, kay Ginoo, amaonnono yaan?” 22 Yotobag si Jesus, laong, “Aw gosto ko na magapabilin yaan boi asta nang pagbarik ko, way labut mo. Pangagad da gaid abay kanak.” 23 Wakaw yakarimpud sang manga tomotoo kang Jesus yang batok na nginyan na inindo ni Jesus dili amatay. Awgaid wa magalaong si Jesus na dili nginyan na inindo amatay, yagalaong yaan, “Aw gosto ko na magapabilin yaan boi asta nang pagbarik ko, way labut mo.”
24 Nginyan na inindo ni Jesus yang yagalaong sini kariko, yaan arag yang yagasolat sini. Yatigam kami na tinuud yaning pyagalaong naan.
25 Madaig pa yang imo ni Jesus na wa osolatan disini. Aw solat kariko yang kanaan imo umuut sang donya.