20
Wa Da asang Gikub yang Lawas ni Jesus
(Mateo 28:1-8; Markos 16:1-8; Lukas 24:1-12)
Masurumsurum pa nang kaisa na allaw kyomadto ra si Maria Magdalena sang gikub na byubutangan nang lawas ni Jesus. Kikita naan na yaporon da yang dagdagu na bato na pyagatampung sang gikub. Wakaw yagaapas si Maria Magdalena adto kang Simon Pedro aw adto sang isa na inindo na laban karugunan ni Jesus, aw paglaong, “Kyakamang nilan yang lawas nang kanatu Ginoo disang gikub. Wa kami akatigam daw wain nilan yaan ubutangan.” 3-4 Kayan yaparabay manaw si Pedro aw nginyang isa na inindo. Yadaragan silan dowa padurug adto sang gikub na byubutangan nang lawas ni Jesus. Toyo maanug domaragan yang isa na inindo wakaw yamaona yaan kang Pedro domatung sang gikub. Wa yaan arasak sang gikub, toyo yaparabay yaan similib agsurud. Yaan yang kikita naan yang pyagapotos na sapot agsurud nang gikub. Kayan dyomatung si Simon Pedro aw parabay lasak nang gikub. Kikita naan yang pyagapotos na sapot disaan aw yang pyagapotos sang oro ni Jesus na wa makadogpo sang pyagapotos sang lawas naan, awgaid yamatobok yaan na yamaropi. Kayan lyomasak arag sang gikub nginyang isa na inindo na yamaona domatung disaan aw kitaa naan na wa da agsurud yang lawas ni Jesus, kayan tyomoo yaan na yagaboi si Jesus. Wa pa abay silan disinyan makadarag sang pyagalaong nang Dios na syosolat kadini na yagalaong na magaboi si Jesus kasikun matay. 10 Kayan yomori yang manga inindo ni Jesus.
Yapakita si Jesus kang Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10; Markos 16:9-11)
11 Si Maria Magdalena yagabarik adto sang gikub kayan yagindug asang said nang gikub. Kaba yaan yagadaraw yisilib agsurud nang gikub. 12 Yikita yaan agsurud sang dowang ka tagalangit na sogwanun nang Dios, yandagom nang mapoti na yanagingkod asang byubutangan nang lawas ni Jesus. Yang isa asang apit sang kaoronan ni Jesus, aw yang isa asang kaollawidan. 13 Yagaosip silan kang Maria Magdalena, laong, “Nanga kaw yagadaraw?” Yimibak yaan, laong, “Kay kyakamang nilan yang lawas nang kanak Ginoo, kayan wa ak akatigam daw wain nilan yaan ubutangan.” 14 Pagkatapos naan maglaong saan, mapakabilik yaan, kayan kinita naan si Jesus na yagaindug, toyo wa yaan ikilara na yaan si Jesus. 15 Yoosip yaan ni Jesus, laong, “Nanga kaw yagadaraw? Sining yaanap mo?” Dumdum ni Maria Magdalena magbantayay sang tanum disaan yang pyagaatobang naan, wakaw yagalaong yaan, “Aw ikaw, kay Senyor, yang yakamang sang lawas ni Jesus, paglaongan kanak daw wain mo yaan ubutangan, kay akamangun ko.” 16 Kayan yaglaong si Jesus kanaan, “Maria.” Yatanaw si Maria Magdalena kanaan kay kikilara naan yang tingug ni Jesus, kayan yaglaong yaan, “Raboni.” Yang kaologan nini na sorit nang Judio magindoway. 17 Laong ni Jesus kanaan, “Ayaw ak pagpotiya, kay wa pa ak makapagbarik adto sang kanak Ama aglangit. Awgaid singadto sang kanak manga inindo aw paglaonga silan bain kanak, na magabarik ako adto sang kanak Ama na Dios aglangit na arag kamayo Ama na Dios.” 18 Kayan kyomadto si Maria Magdalena sang manga inindo ni Jesus aw paglaonga naan silan na kikita naan si Ginoo Jesus. Gyogogod naan kanilan yang pyagalaong kanaan ni Jesus.
Yapakita si Jesus sang Kanaan Manga Inindo
(Mateo 28:16-20; Markos 16:14-18; Lukas 24:36-49)
19 Ninyang ambong naan na allaw yanagkatipon yang manga inindo ni Jesus. Pyapakadigun nilan takupun yang pyagakatiponan nilan, kay yamalluk silan sang manga pangoro nilan na manga Judio daw silan kitaun na yanagkatipon. Kayan sakadyap dyomatung si Jesus disaan aw pagindug asang barintungaan nilan aw paglaong, “Panaguma kamo, ayaw kamo magkaundug.” 20 Pagkatapos ni Jesus maglaong saan, ayag naan kanilan yang kanaan manga kamot na kyakarabowan aw yang kanaan kilid na dyodogsang nang tuklu. Yanaguma silan laban pagkita nilan kang Ginoo Jesus. 21 Kayan yoman maglaong si Jesus kanilan, “Panaguma kamo, ayaw kamo magkaundug. Osogoon ko kamo maynang pagsogo kanak nang kanak Ama na Dios.” 22 Paglaong naan saan, oyopon naan silan aw paglaonga naan, “Dawata mayo yang Balaan na Espirito. 23 Pagpono adoon yang manga otaw na apasayloon mayo sang kanilan sara apasayloon arag nang Dios, aw di mayo pasayloon silan, dili arag silan apasayloon nang Dios.”
Wa Otoo Parabay si Tomas
24 Pagdatung ni Jesus asaan, wara disaan yang isa na inindo naan na si Tomas na mara. 25 Wakaw pyagalaong si Tomas nang manga inindo, laong. “Kikita nami si Ginoo Jesus.” Laong ni Tomas kanilan. “Di ak motoo aw di ko kitaun yang botyaw nang pari nang karabo aw damdama yang agi nang karabo asang kanaan kamot aw yang agi nang tuklu asang kanaan kilid.”
26 Paglabay nang sang ka simana, yanagtipon da oman yang manga inindo ni Jesus. Si Tomas iyan disaan inagad nilan. Yang manga tatakup pyapakadigun takupun, awgaid sakadyap dyomatung si Jesus aw pagindug asang barintungaan nilan aw paglaong, “Panaguma kamo, ayaw kamo magkaundug.” 27 Kayan yaglaong yaan kang Tomas, “Tanawa aw damdama yang agi nang karabo asang kanak manga kamot aw yang agi nang tuklu asang kanak kilid, ayaw da magdowadowa, awgaid too ra.” 28 Laong ni Tomas na yimibak kanaan, “Ginoo ko, ikaw yang kanak Dios.” 29 Laong ni Jesus kanaan, “Yotoo kaw kay yikita kaw kanak. Yang manga otaw na wa ikita kanak awgaid yotoo kanak laban panalanginan nang Dios.”
Syosolat Yani Antak Kamo Tomoo na si Jesus Anak nang Dios
30 Madaig pa yang manga imo ni Jesus na manga milagro na kikita nang kanaan manga inindo, toyo wa osolatan disini. 31 Awgaid yaning syosolat disini, syosolat antak kamo tomoo na si Jesus makagagaom na Anak nang Dios na syosogo naan ani sang donya, na pinaagi saan na kamayo pagtoo kang Jesus akaaronan kamo nang kinaboi na way kataposan.