8
Pyaparisudan ni Saulo yang Manga Tomotoo kang Jesu Kristo
Ninyang allaw na pagpatay nilan kang Esteban nginyan yang pagpono pagtigkul nang manga tomotoo kang Jesu Kristo ag Jerusalem sang laban maat na imo nang manga otaw kanilan. Kariko nang manga tomotoo yamanaw disaan, yang manga apostol koman yang yamaibilin. Yamakanat yang manga tomotoo managuya sang tibook probinsiya nang Judea aw Samaria. Nang pagkamatay ni Esteban, yang manga otaw na madigun yang pagtoo sang Dios yang yagalubung kanaan. Yanagmatay silan na yagaurug kanaan.
Pyaparisudan laban ni Saulo yang manga tomotoo. Yamanikpanik yaan sang baray nang manga tomotoo aw panggoyoda naan aglogwa yang manga tomotoo, usug bobay, aw pangkarabosowa naan.
Yang Madyaw na Batok Bain kang Jesus Byabatok ag Samaria
Yang manga tomotoo na yamakanat maguya maski diin yabay maggogod bain kang Jesus. Si Pelipe yakadto sang syodad na Samaria aw paggogod sang manga otaw adto bain kang Jesus na si Jesus yaan si Kristo na syosogo nang Dios pagari sang donya, yaan yang pyagalaong nang manga propeta kadini na makani. Yotoo yang manga otaw sang pyagalaong ni Pelipe pagdungug nilan na madyaw yang pyagalaong naan aw pagkita nilan sang manga milagro na yiimo naan. Pyaparogwa naan yang mangkaraat na yarasak sang manga otaw, yokowaaw silan nang paglogwa. Yang manga otaw na yatay da yang sang kilid na lawas aw yang manga pilay arag yanagkadyaw. Wakaw laban yanaguma yang manga otaw ag Samaria.
Disaan na syodad aon otaw na pyagangaranan ni Simon na yakaburungburung sang manga otaw na taga Samaria tungud sang salamangka naan na pagbaya ni Satanas. Yagabantog yaan na yaan kono maturus na otaw. 10 Kariko nang manga otaw disaan na syodad, toyo da otaw aw manga mangkatikadung, arag yaningug kang Simon. Yagalaong silan na si Simon yatagan kono nang Dios nang gaom na pyagangaranan nang dakora na gaom. 11 Yaningug silan kanaan kay dogay da na yagaimo yaan sang pagbaya ni Satanas na salamangka na yakaburungburung kanilan. 12 Awgaid pagtoo rakman nilan sang pyagalaong ni Pelipe kanilan na madyaw na batok bain sang pagari nang Dios aw bain kang Jesu Kristo, magpabawtismo silan, usug bobay. 13 Si Simon arag yotoo aw pagpabawtismo. Kayan yabay yaan magadagad ni Pelipe. Yamaburungburung yaan pagkita naan sang manga milagro na yiimo ni Pelipe na toosanan sang dakora na gaom nang Dios.
14 Yang manga apostol ag Jerusalem yudungug na yang manga otaw ag Samaria yotoo sang pyagalaong nang Dios bain kang Jesus na byabatok kanilan ni Pelipe. Wakaw syosogo nilan adto si Pedro aw si Juan. 15 Pagdatung adto ni Pedro aw ni Juan, ampo nilan sang Dios yang manga otaw antak silan makadawat sang Balaan na Espirito. 16 Kay wa pa ukunsad kanilan yang Balaan na Espirito. Baya silan kabawtismowan nang tobig nang pagtoo nilan sang Ginoo na si Jesus. 17 Kayan dyapun silan ni Pedro aw ni Juan nang kanilan tollo, kayan yakadawat silan sang Balaan na Espirito.
18 Yikita si Simon na yang Balaan na Espirito yamadawat nang yotoo kang Ginoo Jesus nang pagdapun kanilan nang tollo nang manga apostol. Wakaw tyatanyagan naan na atagan nang sapi si Pedro aw si Juan. 19 Laong naan, “Atagi ako arag naan na gaom, antak makadawat sang Balaan na Espirito yang maski sini na adapunun ko nang kanak tollo.” 20 Awgaid laong ni Pedro kanaan, “Yonong kanmo yang sapi mo adto sang impirno, kay yagadumdum kaw na amabili mo nang sapi yang gaom nang Dios. 21 Way labut mo, di kaw makaimo sini, kay buku nang matarong yang dyudumdum mo asang atobangan nang Dios. 22 Wakaw tangkui yang maat na kyakaundan mo aw pagampo sang Ginoo antak kaw pasayloon naan saang dumdum mo na maat. 23 Kyakatigaman ko na ikaw laban maat yang dyudumdum kay laban kaw yamasigi, kyakatigaman ko arag na yabay pa kaw magimo sang sara.” 24 Kayan yaglaong si Simon kang Pedro aw kang Juan, “Ampowan mayo ako sang Ginoo, antak di mapagguna agkanak yang pyagalaong mayo.”
25 Pagkatapos ni Pedro aw ni Juan maggogod sang taga Samaria bain sang Ginoo aw bain sang pyagalaong nang Ginoo, mori silan ag Jerusalem. Yagagogodanun arag silan adto sang manga barrio na kyakaagyan nilan ag Samaria.
Si Pelipe aw yang Opisyal na taga Etiopia
26 Kayan pyaglaong si Pelipe nang tagalangit na sogwanun nang Ginoo, laong, “Pangandam aw panaw padurug adto barabagan, singadto sang daran na yamanugbung ag Gasa sikun ag Jerusalem.” Yutunga yaan na daran sang banwa na way maguya. 27 Kayan yomanaw si Pelipe. Kayan kinita naan yang taga Etiopia na yunoko, yaan yang sinarigan na opisyal nang arayna nang taga Etiopia na si Kandase, kay yaan yang yagadomara sang kariko nang kabtangan nang arayna. Sikun yaan simimba ag Jerusalem. 28 Yagabasa yaan sang syosolat ni Isaias na propeta nang Dios durug yasakay yaan sang kalesa na omori da adto Etiopia. 29 Kayan pyaglaong si Pelipe nang Balaan na Espirito, laong, “Kadto aw pasaid saang kalesa.” 30 Kayan yagapas si Pelipe adto sang kalesa, kayan dyungug naan yaan na yagabasa sang syosolat ni Isaias na propeta nang Dios. Yoosip naan yaan, laong, “Yakadarag kaw sang byabasa mo?” 31 Yimibak yaan, laong, “Onnoon kong pagkadarag aw way magindo kanak?” Kayan pyasakay naan si Pelipe aw papagingkoda sang said naan. 32 Yang byabasa naan na syosolat ni Isaias yagalaong, “Mayn yaan nang karnero na wa magakakausug na dyadara adto sang pagapatayan kanaan, mayn yaan arag nang karnero na yatinguntingun na pyupunguran sang kanaan bobol. Di yaan magtiyao. 33 Dyodoogdoog yaan nilan, sisilotan yaan nilan sari way sara. Way makasaman maggogod sang kaparaat nang imo nang manga otaw kay pyapatay yaan nilan.”
34 Laong nang opisyal na taga Etiopia, “Paglaongan kanak daw sining pyagalaong nang propeta, yang kanaan tyoonan lawas yang pyagalaong naan daw yang kadaygan?” 35 Kayan syaysay ni Pelipe kanaan na si Jesus yang pyagalaong nang propeta. Kayan pyono naan disaan batokon yang madyaw na batok bain kang Jesus. 36 Unaun da silan mangindaran yakaagi silan sang tobig, kayan yaglaong yang opisyal, “Yani kay yang tobig. Kayan nana pa sang makaurang sang pagbawtismo kanak?” 37 Laong ni Pelipe kanaan, “Maimo kaw bawtismowan aw tinuud na laban kaw yotoo kang Jesus.” Laong nang opisyal, “Laban sa ak yotoo na si Jesu Kristo Anak nang Dios.” 38 Kayan pyapagtangku nang opisyal yang kalesa aw panaog silan si Pelipe, aw tugbung silan ag tobig aw bawtismowi yaan ni Pelipe. 39 Pagkagisaka nilan sang tobig parabayun si Pelipe nang Balaan na Espirito daraun adto sang kaawatan. Wa da yaan ikitaa oman nang opisyal, kayan yabay dakman mangindaran yang opisyal na laban yagauma. 40 Si Pelipe adto ra Asoto, yagapangagiagi sang kariko nang barrio, yagagogod sang manga otaw bain kang Jesus asta yaan dyomatung ag Sesarea.