9
Yang Pagtoo ni Saulo kang Jesus
(Apostol 22:6-16; 26:12-18)
Si Saulo yabay pa mallaom na mamatay sang manga tomotoo sang Ginoo na si Jesu Kristo. Yakadto yaan sang labaw na magampoway ag Jerusalem aw pangayo sang solat na adaraun naan adto sang manga pagtitiponan nang manga Judio ag Damasko antak katigaman nilan dato na yaan aon katungud pagdakup sang manga otaw adto na yangagad kang Jesus, usug bobay, na adaraun naan pagbarik naan ag Jerusalem antak karabosoon.
Asang pangindaranan, nang masaid da yaan ag Damasko, sakadyap kimiblat yang allag asang makilibot naan sikun aglangit. Kayan yatowad yaan aw dungug yaan sang tingug na yagalaong kanaan, “Saulo, Saulo, nanga pyaparisudan mo ako?” Laong ni Saulo, “Sini kaw, kay Ginoo?” Yimibak yaan, laong, “Ako si Jesus na pyaparisudan mo. Awgaid pagbangon aw singadto sang syodad, pagalaongon kaw dato daw nanang inangun mo.” Yang manga otaw na inagad ni Saulo yapakatingun, wa makapagsorit. Yudungug silan sang tingug, awgaid way kikita nilan. Kayan yagbangon si Saulo, wa da yaan ikita. Wakaw gyagagad nilan yaan padurug ag Damasko. Surud nang torong allaw wa yaan ikita aw wa yaan akaan aw wa iinum sang maski nana.
10 Aon tomotoo kang Ginoo Jesus ag Damasko na pyagangaranan ni Ananias. Maynang yagatagaynup yaan na yikita sang Ginoo na yagalaong kanaan, “Ananias.” Yimibak yaan, laong, “Nana, kay Ginoo.” 11 Laong nang Ginoo kanaan, “Pangandam aw singadto sang daran na pyagangaranan nang matorid aw anapa disang baray ni Judas yang otaw na taga Tarso na pyagangaranan ni Saulo. Yagaampo yaan, 12 maynang yagatagaynup yaan na yikita sang otaw na pyagangaranan ni Ananias na yakadto kanaan aw dapuna yaan nang kanaan tollo antak yaan kimita oman.” 13 Laong ni Ananias, “Ginoo, madaig da na otaw yang yagalaong kanak bain saan na otaw, na laban gimapaparaatan yang imo naan sang manga otaw na yotoo kanmo ag Jerusalem. 14 Yakani yaan na yatagan nang labaw na magampoway nang katungud pagdakup sang kariko nang otaw na yagatawag kanmo na yotoo na ikaw yang Ginoo.” 15 Laong nang Ginoo kang Ananias, “Unug da, kay pipili ko si Saulo na pagapanonogoon ko na magagogodanun bain kanak adto sang buku nang manga Judio aw adto sang manga ari aw adto sang manga taga Israel. 16 Apakatigam ko kanaan yang kariko nang karisud na kinaanglan itigkuran naan tungud sang paggogod naan bain kanak.”
17 Kayan yomanaw si Ananias, kyomadto ra kang Saulo agsurud nang baray aw dapuna naan nang kanaan tollo si Saulo aw paglaonga naan, “Kay Saulo, lomon ko, yang Ginoo na si Jesus na yapakita kanmo asang daran nang pagpadurug mo ani yagasogo kanak ani kanmo antak kaw kimita oman aw antak kaw bobowan nang Dios nang Balaan na Espirito.” 18 Kayan yaparabay mallog yang maynang manga imbis nang isda sikun asang mata ni Saulo, kayan kimita da yaan oman, kayan disaan yagpabawtismo yaan. 19 Yoriyan da yaan sang kanaan kusug pagkatapos naan komaan.
Yagababatokon si Saulo Adto Damasko Bain kang Jesus
Yagapabilin si Saulo ag Damasko na inagad nang manga tomotoo surud nang pilang allaw. 20 Yaparabay yaan komadto sang pagtitiponan nang manga Judio aw pagbatok yaan bain kang Jesus, laong, “Si Jesus yang Anak nang Dios.” 21 Kariko nang yudungug kanaan yamaburungburung aw paglaong, “Bukung yaan agaw ngaong otaw na yagapatay sang manga otaw na yotoo kang Jesus ag Jerusalem? Yakani yaan agaw na magadakup sang manga otaw na yotoo kang Jesus aw daraa adto sang manga pangoro na magampoway?”
22 Yagadogang yang kadigun nang katarongan ni Saulo na yagamatood na si Jesus yaan agaw si Kristo na syosogo ani nang Dios, wakaw wa makaibak kanaan yang manga Judio ag Damasko.
23 Paglabay nang pilang allaw, managkatipon yang manga Judio aw pagbaati nilan na apatayun si Saulo. 24 Awgaid kyakatigaman ni Saulo na yaan panagpatayun nilan. Gabi allaw yagabantay silan disang pilwangan nang syodad na magapatay kang Saulo aw lomabay disaan. 25 Wakaw lyarasak si Saulo nang manga tomotoo kang Kristo asang dakora na arat aw tontona nilan yaan nang gabi agsangkilid nang inarad nang syodad. Yaan yang pagkaikyas ni Saulo.
Yakadto si Saulo Jerusalem
26 Pagdatung ni Saulo ag Jerusalem, gosto naan modogpo sang manga tomotoo kang Jesu Kristo. Awgaid yamalluk kanaan yang manga tomotoo, kay wa silan otoo na yaan tinuud na tyomoo ra kang Jesu Kristo. 27 Kayan yagadan yaan ni Bernabe adto sang manga apostol, aw batoka ni Bernabe kanilan yang yamapagguna disang daran nang pagkita ni Saulo kang Ginoo Jesus na yapagbaraw kanaan. Byabatok naan arag kanilan yang kaisug ni Saulo maggogodanun bain kang Jesu Kristo ag Damasko. 28 Kayan dyawat nilan si Saulo aw pagagadagad yaan kanilan na manga tomotoo ag Jerusalem. 29 Wa akalluk si Saulo magbatok bain kang Jesu Kristo. Yapagbaraw yaan aw papaglantogi sang manga Judio na Griego yang sorit, wakaw gosto nilan na apatayun yaan. 30 Pagkatigam saan nang manga karomonan naan na manga tomotoo, pagagad nilan yaan adto Sesarea antak di yaan patayun, kayan pyakadto nilan yaan Tarso.
31 Ninyan na timpo wa day yagasamok sang manga tomotoo asang manga probinsiya nang Judea aw Galilea aw Samaria. Kayan yagdogang yang pagkanarig nang manga tomotoo kang Ginoo Jesus aw pagdogang yang kanilan kadaig tungud sang tabang nang Balaan na Espirito kanilan, aw pangagdi nilan yang pagbuut nang Ginoo kanilan.
Yakadto si Pedro Lida aw ag Jope
32 Yagabisita si Pedro sang kariko nang tomotoo kang Jesu Kristo, asta yang manga tomotoo kang Jesu Kristo na ag Lida magauya arag naan bibisitaan. 33 Kikita naan disaan yang otaw na pyagangaranan ni Eneas na wa akatigbangon sang koranganan surud nang warong ka toig kay yamatay yang sangkilid na lawas naan. 34 Laong ni Pedro kanaan, “Kay Eneas, adoon pyapagkadyaw da kaw ni Jesu Kristo. Pagbangon da aw lorona yang kanmo kamun.” Kayan yaparabay yaan magbangon. 35 Kariko nang maguya sang barrio na Lida aw yang kariko nang maguya sang banwa na Saron yikita kang Eneas na pyapagkadyaw da ni Jesu Kristo. Wakaw tyomoo ra silan sang Ginoo na si Jesu Kristo.
36 Asang barrio na Jope aon bobay na pyagangaranan ni Tabita na yotoo kang Jesu Kristo. Si Dorkas yang pyagangaran nang Griego kang Tabita. Yang kaologan nang aran na Dorkas osa. Madyaw yang imo ni Dorkas sang manga otaw, yatabang yaan sang manga pobre. 37 Yakanoran ninyan na timpo nang aadto si Pedro Lida yang pagkasakit ni Dorkas kayan yamatay. Pagkatapos nilan sogbowan yang patay na lawas naan butang nilan asang apit taas na sobay. 38 Buku nang maawat disaan yang barrio na Lida, wakaw pagdungug nilan na aadto si Pedro Lida maparabay silan magsogo sang dowang ka otaw antak paglaongon si Pedro na pyapakadto yaan Jope, pyapakallug yaan adto. 39 Kayan yomagad si Pedro sang manga otaw na yakadto kanaan. Pagdatung nilan agbaray pagagad nilan si Pedro adto sang sobay agtaas. Kayan pyaglibotan si Pedro nang manga baro na kawbayan na yanagdaraw durug yamayag kang Pedro sang manga dagom na tyatai ni Dorkas nang boi pa yaan. 40 Kayan disaan pyarogwa silan kariko ni Pedro, aw lood yaan aw pagampo. Pagkatapos naan magampo matobang yaan sang patay aw paglaong, “Kay Tabita, pagbangon.” Kayan byuka naan yang mata naan. Pagkita naan kang Pedro, magingkod yaan. 41 Pyopoti ni Pedro yang tollo naan aw tabangi naan yaan pagindug. Kayan tyawag naan yang manga baro aw yang kadaygan na manga tomotoo kang Jesu Kristo aw pakitaan naan kanilan na yaan boi da. 42 Adoon yang batok bain saan yakarimpud sang barrio na Jope. Wakaw madaig da yang tyomoo sang Ginoo na si Jesu Kristo. 43 Yadogay si Pedro ag Jope, aadto yaan magauya sang baray ni Simon na sait maganit sang paris nang manga ayup.