10
Pyapakadto nang Dios si Pedro kang Kornelio na Buku nang Judio
Asang barrio na Sesarea aon otaw na buku nang Judio na pyagangaranan ni Kornelio. Kapitan yaan nang sondaro na taga Roma na sakop nang Italia. Diosnon laban na otaw si Kornelio. Yaan aw yang kariko nang sakop naan disang baray naan arag yisimba sang Dios, kay yamalluk silan somopak sang Dios. Yatabang yaan abay sang manga Judio na yamaukud, aw abay yaan pagampo sang Dios. Misan disaan, nang alastres nang ambong, aon pyapakita kanaan nang Dios, yikita yaan sang tagalangit na sogwanun nang Dios na yakaon agkanaan aw tawaga yaan, laong, “Kornelio.” Kayan tyomanaw si Kornelio agkanaan. Yamalluk yaan sang tagalangit, kayan yaglaong yaan, “Nana, kay Ginoo?” Kayan yaglaong yang tagalangit, “Kyakaundan kaw nang Dios, kay dyudungug naan yang kariko nang kanmo pagampo, kyakatigaman naan arag yang kanmo manga imo na yamallaat sang manga otaw. Wakaw adoon pagsogo sang manga otaw adto Jope antak pakaniin si Simon na pyagangaranan ni Pedro. Aadto yaan sang baray nang sangay naan na si Simon na sait maganit sang paris nang manga ayup na aadto magauya sang dorog nang dagat.” Kayan yomanaw yang tagalangit. Pyapatawag ni Kornelio yang dowang ka otaw na kanaan sogwanun aw yang kanaan sinarigan na sondaro na yotoo sang Dios. Pagkatapos naan paglaong yang kariko nang pyagalaong kanaan nang sogwanun na tagalangit, sogoon naan silan adto Jope.
Pagkaalasdosi ninyang sapit na allaw, nang yagpadadatung da ag Jope yang torong ka otaw na syosogo ni Kornelio, yapanik si Pedro asang apit taas na sobay antak magampo sang Dios. 10 Yagutum da yaan, wakaw gosto naan na makaan da. Kaba lyoroto pa yang pagkaan, aon pyapakita kanaan nang Dios. 11 Kikita naan yang langit na kyakaowangan aw tontona yang maynang dakora na sapot na pyapaglimbang ukutan nang opat na ukut. 12 Agsurud nang maynang sapot iyan yang kariko nang mananap aw manga langgam aw yang kariko nang mananap na magosong. Kariko naan di pagkaanun nang manga Judio. 13 Kayan dyumungug yaan sang tingug na yagalaong, “Kay Pedro, indug aw pagpatay sang akaanun mo.” 14 Awgaid laong ni Pedro, “Ginoo, dili ako, di ak magkaan sang maski nana na maripa nami na manga Judio.” 15 Kayan yoman yaan dumungug sang tingug na yagalaong, “Ayaw magdumdum na maripa yang pyagalaong nang Dios na marinis.” 16 Makatlo yaan datung kang Pedro na yagadan nang tingug, kayan byarik yaan oman aglangit.
17 Kaba yagadumdum si Pedro daw nanang kaologan nang pyapakita kanaan nang Dios, yadatung yang manga otaw na syosogo ni Kornelio. Yakanonotol silan sang baray ni Simon na pyagauyaan ni Pedro, kayan yagindug silan asang pilwangan, 18 aw pagtawag, yagaosip daw aon pyagangaranan ni Simon Pedro na yagauya disaan na baray. 19 Yabay pa si Pedro magungudungud bain sang kaologan nang pyapakita kanaan nang Dios kayan yaglaong kanaan yang Balaan na Espirito, “Dyomatung da yang torong ka otaw na yagaanap kanmo. 20 Panaog agkanilan aw ayaw magdowadowa, agad kanilan, kay ako yang yagasogo kanilan.” 21 Kayan yomanaog si Pedro aw paglaong kanilan, “Ako si Pedro na yaanap mayo. Nanang tood mayo?” 22 Laong nang manga otaw kang Pedro, “Si kapitan Kornelio yagasogo kanami ani kanmo. Madyaw yang batasan ni Kornelio. Yang Dios gaid yang sisimba naan. Kariko nang manga Judio yagataod kanaan. Syosogo yaan nang tagalangit na sogwanun nang Dios pagpatawag kanmo, kay papaningugun yaan sang pagalaong mo, wakaw kyakaniyan kaw nami antak kaw komadto sang kanaan baray.” 23 Kayan pyapanik silan ni Pedro, asaan da silan naan apakatoroga ninyan na gabi.
Pagkaallaw magad si Pedro kanilan. Aon arag yamagad kanilan na manga tomotoo na taga Jope. 24 Kayan dyomatung silan ag Sesarea ninyang sapit na allaw. Tyatagadan silan disaan ni Kornelio. Yang manga layon aw manga amigo ni Kornelio na pyapatawag naan disaan arag yagatagad kang Pedro. 25 Pagdatung ni Pedro sang sigkaran nang agdan songonon yaan ni Kornelio aw lood si Kornelio asang atobangan naan antak simimba kanaan. 26 Awgaid pyopoti ni Pedro yang kanaan tollo aw paglaonga, “Pagindug, ayaw ako pagsimbaa, kay ako arag mayn mo otaw.” 27 Kayan yanagkabaraw si Pedro aw si Kornelio durug yapanaw padurug agsurud nang baray. Kikita ni Pedro disaan yang madaig na otaw na yanagkatipon. 28 Kayan yaglaong si Pedro kanilan, “Yatigam kamo sang batasan nami na manga Judio na dili magpanombaray sang buku nang Judio aw dili arag mapagagadagad kanilan. Awgaid pyagalaong ako nang Dios na kinaanglan di ak magadumdum na maat yang pagagadagad ko sang maski sini. 29 Wakaw wa ak magabaribad kamayo, yaparabay ak komani na pyapasogowan mayo. Adoon gosto ko matigam daw nanga ak pyapakani mayo.”
30 Kayan yimibak si Kornelio, laong, “Nong toro pang allaw, nang mayn nini yang oras, alastres nang ambong, yagaampo ako agsurud nang kanak baray. Kayan sakadyap yapakita kanak yang tagalangit na sogwanun nang Dios na maynang otaw na yamallag yang dagom, 31 aw paglaong kanak, ‘Kornelio, dyudungug nang Dios yang kanmo pagampo, kyakaundan naan yang kariko nang kanmo manga imo na yamallaat sang manga otaw. 32 Wakaw adoon pakadtoi Jope si Simon Pedro antak komani. Aadto yaan sang baray nang sangay naan na si Simon na sait maganit sang paris nang manga ayup, na gauya sang dorog nang dagat.’ 33 Pagdungug ko sang sorit nang tagalangit, parabay ta kaw pasogowan. Adoon salamat kay ani la kaw. Kikita nang Dios na aani kami kariko na maningug sang kariko nang pyapaglaong nang Ginoo kanmo.”
Yang Byabatok ni Pedro adto sang Baray ni Kornelio
34 Kayan yagbatok kanilan si Pedro, laong, “Kyatigaman da ko adoon na way pyaparabi nang Dios, pyapagonawa naan karugunan yang kariko nang otaw. 35 Maski sini na yagataod kanaan aw pangagad kanaan madyaw naan maski nana na nasyon. 36 Kyatigaman da mayo yang pyapabatok nang Dios kanami na taga Israel bain kang Jesu Kristo na yaan yang yagalingat sang sara nang manga otaw na yotoo kanaan antak managidayaw da yang manga otaw aw yang Dios pinaagi kanaan. Si Jesu Kristo yang Ginoo na makagagaom sang kariko. 37 Yatigam kamo arag bain sang yiimo ni Jesus adto Galilea aw sang tibook Judea nang pagtangku ni Juan magbawtismo. 38 Arag kamo yatigam bain kang Jesus na taga Nasaret na iyan kanaan yang gaom nang Dios, kay pyagabayaan yaan nang Balaan na Espirito na byobobo nang Dios kanaan. Wakaw maski diin yaan yatabang sang manga otaw, aw papagkadyawa naan yang manga otaw na pyaparisudan ni Satanas. Yakaimo yaan saan kay iyan kanaan yang Dios. 39 Yikita kami sang kariko nang yiimo naan ag Jerusalem, aw asang kariko nang banwa nang manga Judio. Kayan pyapapatay nilan yaan na kyakarabo asang koros. 40 Awgaid byoboi yaan nang Dios nang katlong allaw kayan yapakita kanami. 41 Toyo wa ikita kanaan yang kariko nang otaw. Kami gaid yang yikita kanaan, kay kami manga pinili nang Dios. Yapagsaro kami kanaan komaan pagkatapos naan boiin nang Dios. 42 Kayan syogo naan kami pagbatok adto sang manga otaw bain kanaan, na pagamatood nami na yaan yang papagokomon nang Dios sang kariko nang otaw, boi aw patay. 43 Kariko nang propeta nang Dios kadini yagalaong bain kanaan na yang kariko nang motoo kanaan apasayloon sang kanilan sara pinaagi sang gaom na asang kanaan aran.”
Yang Buku nang Judio Arag nang Dios Byobobowan nang Balaan na Espirito
44 Kaba yagabatok si Pedro, yukunsad yang Balaan na Espirito sang kariko nang yaningug sang pyagalaong naan. 45 Yamaburungburung yang manga Judio na tomotoo na taga Jope na yamagad kang Pedro, kay yang maski buku nang Judio arag byobobowan nang Dios nang Balaan na Espirito, 46 kayan yanagsorit sang yanagkatoboktobok na sorit na wa nilan akatigami, kayan yagbantog silan sang Dios. 47 Kayan yaglaong si Pedro sang kanaan manga inagad, “Yani na manga otaw yatagan da nang Balaan na Espirito maynang pagatag kanatu nangaon, wakaw adoon way makatagun kanilan na abawtismowan disang tobig.” 48 Kayan pyabawtismowan naan silan pinaagi sang aran ni Jesu Kristo. Pyagadumutan ni Kornelio si Pedro kay gosto naan na abay pa naa maguya digkanilan.