11
Pyapakatigam ni Pedro sang Manga Tomotoo ag Jerusalem yang Imo nang Dios sang Manga Otaw na Buku nang Judio
Yudungug yang manga apostol aw yang manga tomotoo na ag Judea na yang buku nang manga Judio arag tyomoo ra sang pyagalaong nang Dios. Wakaw pagori ni Pedro ag Jerusalem, soritin nang kadaygan na manga Judio na tomotoo, laong nilan, “Nanga yakadto kaw sang baray nang manga otaw na buku nang Judio, kayan yapagsaro kaw kanilan?” Kayan syaysay ni Pedro kanilan yang kariko nang yamapagguna kanaan.
Laong ni Pedro kanilan, “Kaba yagaampo ako sang Dios ag Jope, pyapakita ako nang Dios sang maynang sapot na marakbang na tyotonton agkanak sikun aglangit na pyapaglimbang ukutan nang opat na ukut. Tyatanaw ko yang lasak naan, yang kikita ko disaan yang yayup aw yaras na manga mananap aw yang manga magosag aw yang manga langgam. Kayan dyumungug ak sang tingug na yagalaong, ‘Indug, kay Pedro, aw pagpatay sang akaanun mo.’ Awgaid laong ko, ‘Dili ako, kay Ginoo, kay dungan wa ak timtim sang pagkaan na maripa nami na manga Judio.’ Awgaid laong oman nang tingug na sikun aglangit, ‘Ayaw magdumdum na maripa yang pyagalaong nang Dios marinis.’ 10 Pagkatapos naan mapagguna nang makatio, sakadyap da yaan batonan aglangit. 11 Ninyan na oras yadatung asang baray na pyagauyaan ko yang torong ka otaw sikun ag Sesarea na yakangay kanak. 12 Kayan pyaglaong ako nang Balaan na Espirito na apaagadun ak kanilan na di magadowadowa. Yaning unum na ka otaw na karomonan ta na taga Jope yamagad kanak adto Sesarea, yakadto kami sang baray ni Kornelio. 13 Kayan gyogodan kami ni Kornelio bain sang tagalangit na sogwanun nang Dios na kikita naan agsurud nang kanaan baray na yagalaong kanaan, ‘Pagsogo sang kanmo otaw, pakadtoi Jope si Simon Pedro antak komani, 14 kay pagalaong naan kanmo yang makalowas kanmo aw yang pamilya mo sang sara mayo.’ Yaan yang pyagalaong nang tagalangit kang Kornelio. 15 Kayan pagbatok ko agkanilan kunsadan silan nang Balaan na Espirito maynang pagkunsad kanatu nangaon nang tigmad. 16 Kayan kyaundan ko yang pyagalaong nangaon ni Ginoo Jesus, laong naan, ‘Yang pyagabawtismo kamayo ni Juan yang tobig, awgaid yang pagabawtismo kamayo nang Dios yang Balaan na Espirito.’ 17 Yatagan nang Dios yang buku nang Judio nang Balaan na Espirito mayn natu na yatagan naan nang Balaan na Espirito nangaon nong pagtoo natu sang Ginoo na si Jesu Kristo. Kayan magaonnono ako, na di man ak makaimo magsagda sang Dios.” 18 Wa da silan makatingug pagdungug nilan sang pyagalaong ni Pedro. Yagsaya da silan sang Dios, laong, “Marugun agaw yang Dios, kay yamarugun yaan arag sang buku nang Judio. Gosto naan na ayawan nilan yang sara aw too silan kang Jesu Kristo antak silan kaaronan nang kinaboi na sikun sang Dios.”
Yang Manga Tomotoo ag Antiokia
19 Yang manga tomotoo kang Ginoo Jesus yakasabod kay pyaparisudan silan pagkatapos patayun si Esteban, yamasingadto Penisia aw adto Sipre aw adto Antiokia na sakop nang probinsiya nang Siria. Yagagogodanun silan bain kang Jesus, toyo yaan gaid yang gyogogodan nilan yang manga Judio. 20 Awgaid aon manga tomotoo na taga Sipre aw taga Sirene na yakadto Antiokia aw paggogod adto sang buku nang manga Judio bain sang Ginoo na si Jesus. 21 Yagadan silan nang gaom nang Dios, wakaw madaig na manga otaw yang yobotawan sang dadaan batasan nilan kayan tyomoo kang Ginoo Jesus.
22 Pagdungug nang manga tomotoo ag Jerusalem bain saan, pakadtoon nilan si Bernabe Antiokia. 23 Yagauma si Bernabe pagdatung naan na kikita naan na kyakallaatan nang Dios yang taga Antiokia. Kayan pyagindo naan silan kariko na kinaanglan magapadayon silan sang kanilan pagtoo sang Ginoo na si Jesus maski nana na karisud yang madatung kanilan. 24 Wakaw madaig da disaan yang tyomoo kang Ginoo Jesus, kay madyaw na otaw si Bernabe na yagaindo kanilan, madigun yang kanaan pagtoo, kay yang Balaan na Espirito yang yagabaya kanaan.
25 Kayan kyomadto si Bernabe Tarso, yagaanap kang Saulo. 26 Pagkita naan kang Saulo, pagagad naan ag Antiokia. Sang ka toig nilan adto na yagaindo sang madaig na manga tomotoo. Ag Antiokia pagangarani nang Kristowanun yang manga tomotoo kang Ginoo Jesus, kayan pagpono disaan pyagngaranan da silan nang Kristowanun nang kariko.
27 Ninyan na timpo aon manga propeta na sikun ag Jerusalem na yakadto Antiokia. 28 Kayan kaba yanagkatipon yang manga tomotoo, yimindug yang isa kanilan na si Agabo, kay pyagabayaan nang Balaan na Espirito, kayan yaglaong yaan disaan na aon gutum na madatung sang kariko nang banwa. Yadatung yaan na gutum nang timpo na si Klaudio yang yagaari ag Roma. 29 Toyo yanagkaoyon yang manga tomotoo ag Antiokia na yang kada isa kanilan amatag nang kariko nang amaimo naan na akatabang adto sang manga karomonan na manga tomotoo adto Judea na yamangkaukud. 30 Kayan pyadara nilan kang Bernabe aw kang Saulo yang sapi na tabang nilan adto sang manga matikadung nang manga tomotoo ag Judea.