12
Laban Kyokontara yang Manga Tomotoo
Nginyan na timpo yang pagpono ni Ari Herodes pagimo nang maat sang manga tomotoo kang Jesus. Si Santiago na lomon ni Juan pyapapatay ni Herodes, espada yang pyagapatay. Pagkatigam naan na yagauma yang manga pangoro nang manga Judio tungud saan na imo naan, padakup naan arag si Pedro. Yakatoran yaan nang timpo nang pista sang paan na way patobo. Pagkatapos dakupun si Pedro, lasak nilan sang pirisowan aw pabantayi nilan sang opat na ka tagopat na manga sondaro na yanagballinballin magbantay, kay gosto ni Herodes ibistaun yaan asang atobangan nang kariko nang Judio disaan pagkatapos nang kanilan pista. Yabay ampo sang Dios nang manga tomotoo si Pedro na pipiriso.
Yobadan si Pedro nang Tagalangit sang Kadina aw Pagagadan naan Aglogwa nang Pirisowan
Yatorog si Pedro ninyan na gabi na magsangkilid naan aon bantay, byabakos yaan nang dowa na kadina. Asang pilwangan aon arag manga bantay. Byabantayan yaan kay pagkaallaw ninyan na gabi adaraun da yaan ni Herodes adto sang pagkadaigan nang Judio kay ibistaun. Toyo ninyan na gabi sakadyap yapakita asang pirisowan yang tagalangit na sogwanun nang Dios, kayan yallagan yang surud nang pirisowan. Tyatangkug si Pedro nang tagalangit antak magmata, laong naan kang Pedro, “Pagbangon, pakallug.” Kayan yaparabay mabadbad yang dowang ka kadina na pyagabakos sang kanaan manga buktun. Kayan yaglaong kanaan yang tagalangit, laong, “Panintoron aw panapatos.” Pagkatapos saan paglaongon yaan oman, “Pandagoma yang larapid mo na dagom, aw agad kanak.” Kayan yomagad si Pedro sang tagalangit adto logwa nang pirisowan, awgaid wa yaan akatigam na tinuud yang yiimo nang tagalangit, kay dumdum naan na yagatagaynup gaid yaan. 10 Paglabay nilan sang tagna na bantay aw sang kadwa na bantay, domatung silan sang potaw na pilwangan adto logwa. Yadayon kaowangan yang pilwangan na potaw sari way otaw na yagaowang. Kayan lyomogwa silan. Kaba yangindaran silan, sakadyap yawara yang tagalangit na sogwanun nang Dios.
11 Kayan nang yagdadayaw da lomantap si Pedro, yatigam da yaan na tinuud na syosogo nang Ginoo yang tagalangit antak tomabang kanaan na kyokontara nang ari na si Herodes antak di mapagguna kanaan yang gosto nang arag silan manga Judio na amapagguna kanaan.
12 Kayan kyomadto yaan sang baray ni Maria na ina ni Juan Markos. Madaig yang yanagkatipon disaan na manga tomotoo na yanagampo. 13 Yagapabati si Pedro asang pilwangan nang inarad nang baray, kayan kyadtowan ni Roda na sogwanun nilan. 14 Pagkilara naan sang tingug ni Pedro, karingawan naan owangan yang tatakup tungud sang kanaan paguma. Yadaragan yaan na yagabarik, yagagogod na si Pedro asang pilwangan nang inarad nang baray. 15 Laong nilan, “Munung kaw.” Awgaid yagapadayon maglaong si Roda, “Tinuud na yaan si Pedro.” Laong nilan, “Dagaw sogwanun yaan na tagalangit na yagabantay kanaan.” 16 Awgaid yabay magtawag si Pedro kay marasak. Kayan yowangan nilan kanaan yang tatakup. Pagkita nilan kanaan maburungburung silan. 17 Sisinyasan silan ni Pedro antak silan matingun, kay antak yaan makapagbatok daw yoonnono nang Dios pagparogwa kanaan disang pirisowan. Pagkatapos naan magbatok kanilan, magsogo yaan kanilan, laong, “Paglaongan mayo kang Santiago yang pyagalaong ko kamayo, paglaongan arag mayo sang kadaygan na manga karomonan na tomotoo.” Pagkatapos saan manaw si Pedro aw kadto sang kadaygan na banwa.
18 Pagkamasurum masimbol yang manga sondaro kay daw nanga wara da disaan si Pedro. 19 Yagasogo yang ari na si Herodes na anapun si Pedro, awgaid wa nilan yaan ikitaa. Wakaw yoosip ni Herodes yang manga bantay, kayan pyapatay naan silan.
Kayan yomanaw si Herodes ag Judea aw kadto lawud adto sang syodad nang Sesarea antak maguya adto.
Yang Pagkamatay ni Herodes
20 Ninyan na timpo si Ari Herodes yapagkontara sang manga otaw ag Tiro aw yang manga otaw ag Sidon. Wakaw wa da silan makakamang sang pagkaan sikun sang banwa ni Herodes. Wakaw yomona silan mapagamigo kang Blasto na pangoro nang manga sogwanun ni Herodes, kayan kyomadto silan na yagaagad kang Blasto antak mapagkadayaw silan kang Herodes.
21 Pagdatung nang allaw na mapagkita si Herodes kanilan, mandagom yaan sang dagom nang ari aw pagingkod asang ingkodanan naan na okmanan aw pagsorit. 22 Pagkatapos naan magsorit, yang manga otaw na yagabantog kanaan yagalaong na gyagagaan yang paglaong, “Buku yaan nang sorit nang otaw, awgaid sorit yaan nang Dios.” 23 Kayan pyarabay si Herodes silotan nang tagalangit na sogwanun nang Dios, kay wa naan asagdaa yang manga otaw. Tyatangkap naan yang pagbantog nilan kanaan. Wakaw yang tinai ni Herodes kyakaan nang manga orod, kayan yamatay yaan, kay buku nang Dios yang byabantog naan.
24 Kayan yakarimpud yang sorit nang Dios, yang yotoo kang Jesu Kristo madaig da.
25 Si Bernabe aw si Saulo, pagkatapos nilan imoon yang kyakadtowan nilan Jerusalem, magbarik silan ag Antiokia. Yamagad kanilan si Juan Markos.