13
Pipili si Bernabe aw si Saulo na Pagapanonogoon
Aadto sang syodad na Antiokia na sakop nang Siria, aon disang manga tomotoo manga propeta na yagalaong sang pyapakatigam kanilan nang Balaan na Espirito, aw arag aon digkanilan manga sait magindo, silan si Bernabe aw si Simeon na maitum aw si Lusio na taga Sirene aw si Saulo aw si Manaen na yagauya nangaon asang baray ni Ari Herodes. Aon allaw disaan na yanagampo silan sang Dios. Wa silan akaan antak abay silan magampo. Kaba yagaampo silan sang Dios, yagalaong yang Balaan na Espirito kanilan, “Piliya mayo si Bernabe aw si Saulo kay pagapanonogoon ko silan.” Kayan pagoman nilan pagampo na wa akaan, dapunun nilan nang tollo nilan si Bernabe aw si Saulo aw paglaong, “Mangagad da kamo adoon sang pagasogo nang Dios kamayo.” Kayan syogo nilan silan adto sang kadaygan na manga banwa.
Yakadto Silan Sipre
4-5 Yang Balaan na Espirito yang yagasogo pagpapanaw kang Bernabe aw kang Saulo. Pyagaagad nilan si Juan Markos, kay yaan yang katabang nilan. Yutugbung silan adto sang barrio nang Seleusia kayan syomakay silan nang barko padurug adto sang poro na pyagangaranan nang Sipre. Pagdatung nilan sang barrio na Salamina, maggogod silan sang pyagalaong nang Dios adto sang pagtitiponan nang manga Judio disaan.
Pagkatapos nilan marimpud sogodan yaan na poro domatung silan adto sang barrio na Papos, pyagakita nilan yang salamangkiro na Judio na pyagangaranan ni Barisos. Yagalaong yaan na propeta yaan nang Dios sari buku. Sinarigan yaan ni Sergio Paulo, yang ungudan na gobernador nang Sipre. Pyapatawag nang gobernador si Bernabe aw si Saulo, kay gosto naan na maningug sang pagindo bain kang Jesu Kristo. Toyo yapagkontara kanilan yang salamangkiro na si Barisos Elimas kay way gosto naan na yang gobernador mudungug sang pyagalaong nang Dios daw yaan tomoo. Kayan si Saulo na pyagangaranan ni Pablo, na pyagabayaan nang Balaan na Espirito, yabay tomanaw sang salamangkiro. 10 Laong ni Pablo, “Anak kaw ni Satanas, kay way gosto mo sang kariko nang madyaw. Iyan agkanmo yang kariko nang karasi nang kagaro aw maat na imo. Yagalaong kaw na kagaro yang tinuud na sorit nang Dios antak di tomoo yang manga otaw na gosto motoo. 11 Adoon isilotan kaw nang Dios, amabota kaw, di kaw mikita sang suga nang dagawdagaw.” Ninyan na oras, sakadyap aon byabati ni Elimas na yakatabon sang kanaan mata, kayan wa da yaan ikita sang akadtowan naan. Yagamaribotlibot yaan na yagaanap sang otaw na magagagad kanaan adto sang akadtowan naan. 12 Pagkita nang gobernador sang imo nang Dios kang Elimas, maparabay yaan tomoo, kay laban yaan yamaburungburung sang pagindo ni Pablo bain kang Jesu Kristo na yagadan nang dakora na gaom.
Si Pablo aw yang Kanaan Manga Inagad Yadatung ag Antiokia na Sakop nang Pisidia
13 Si Pablo aw yang manga inagad naan yasakay nang barko sikun ag Papos padurug adto sang barrio na Perga asang probinsiya nang Pampilya. Pagdatung nilan adto panawan silan ni Juan Markos na yagabarik adto Jerusalem. 14 Pagpanaw ni Pablo aw ni Bernabe ag Perga, manaros silan adto Antiokia na sakop nang Pisidia. Kayan nang allaw nang simbaay nang Judio yakadto silan sang pagtitiponan aw pagingkod disaan. 15 Pagkatapos magbasa nang magindoway sang manga balaod na syosolat ni Moises aw yang manga syolat nang propeta nang Dios, yang pangoro nang pagtitiponan yagalaong kang Pablo aw kang Bernabe, laong, “Manga karomonan ko na Judio, aw aon pagindo mayo na makadasig kanami, pagindowan mayo.”
16 Yimindug si Pablo kayan pyakakagwas naan yang tollo naan antak silan matigam na magaindo yaan. Kayan yagindo si Pablo, laong, “Kariko da mayo disaan, kay lagi, manga Judio na manga sompaw ni Israel, aw kamo na buku nang Judio na arag yagataod sang Dios, yani yang pagalaong ko kamayo. 17 Yagapili yang Dios sang kamonaan nang manga Judio na yiimo naan kanaan manga otaw, pyagangaranan silan naan nang Israel. Nang paguya nilan ag Egipto na buku nang kanilan banwa, pyapagkadaig silan nang Dios adto. Pagkadogay disaan, pinaagi sang kanaan gaom, kyakamang naan silan disaan. 18 Pagpanaw nilan sang banwa na Egipto, yagkabarinbarin da silan maguya surud nang kapatan na ka toig asang banwa na way maguya. Disaan na banwa, yang Dios yagapadayon magtigkul maski wa silan abay mangagad sang kanaan manga sogo. 19 Pagdatung nang kanatu kamonaan ag Kanan, pyapadaug kanilan nang Dios yang pitong ka nasyon disaan kayan yori naan kanilan yang kanilan banwa. Kayan yaguya silan disaan surud nang opat na gatos aw karimaan na ka toig.
20 “Paguya nilan asang banwa na Kanan, yang Dios yagapili sang manga pangoro nilan. Awgaid nang timpo nang propeta na si Samuel, 21 yang kanatu kamonaan yagalaong kanaan, ‘Gosto nami aon kanami ari.’ Wakaw pipili nang Dios si Saulo na anak ni Kis na sompaw ni Benjamin, kayan surud nang kapatan na ka toig yaan yang yagaari kanilan. 22 Paglingat nang Dios kang Saulo, byaballinan naan ni Dabid na yagaari kanilan. Laong nang Dios, ‘Kikita ko si Dabid na anak ni Jese, na akanarigan pagimo sang kariko nang pagbuut ko, wakaw laban madyaw ko si Dabid.’ 23 Si Jesus na arag sompaw ni Dabid yiimo nang Dios Mallorowas na syosogo nang Dios ani kanatu na taga Israel, kay yaan yang saad naan. 24 Nang wa pa si Jesus magaindo, si Juan yagindo da sang kariko nang sompaw nang Israel na kinaanglan mobotawan silan sang imo na maat kayan yagpabawtismo silan. 25 Kayan agput matapos yang pyapaimo nang Dios kang Juan, yagalaong yaan sang manga otaw, ‘Yamasayup kamo na yagadumdum na ako yang tyatagadan mayo. Buku ko yaan, awgaid yang masapit kanak komani yaan yang syosogo nang Dios na tyatagadan mayo. Labaw yaan kanak sang katungud, wakaw di ak makagayon kanaan aw imoon ak allang naan na magaobad sang liston nang kanaan sapatos.’ Maynaan yang pyagalaong ni Juan,” laong ni Pablo.
26 Kayan yagpadayon si Pablo maglaong, “Manga karomonan, kita na manga sompaw ni Abraham aw kamo na buku nang manga Judio na yagataod sang Dios, kita yang pyapakatigam nang Dios na si Jesus yang makalowas kanatu. 27 Yang manga Judio na yagauya adto Jerusalem aw yang kanilan manga pangoro wa akatigam na si Jesus yang pinili nang Dios na syosogo naan ani kanatu kay wa silan makadarag sang pyagalaong nang propeta nang Dios na byabasa nilan kada allaw na simbaay. Silan yang tinuud na yagatoman sang byabasa nilan kay nang pagdatung ni Jesus na pinili nang Dios, pyapapatay yaan nilan. 28 Pyapapatay nilan yaan kang Pilato sari way kyakatigaman nilan na akaponowan nang pagsilot nilan kanaan na apatayun. 29 Yang pagpatay nilan kang Jesus yagatoman sang syosolat nang propeta nang Dios bain kang Jesus. Nang yamatay da si Jesus, aon manga otaw na yagakamang sang kanaan lawas disang koros aw butangan asang gikub. 30 Awgaid byoboi nang Dios si Jesus na pyapatay. 31 Arimarim yaan yapakita surud nang kapatan na allaw sang kanaan manga inagad na yamagad kanaan nangaon ag Jerusalem sikun ag Galilea. Wakaw silan adoon yang yagabatok sang manga Judio bain kang Jesus.
32-33 “Wakaw adoon aani kami yagalaong kamayo na yang syasaad nang Dios sang kanatu kamonaan yapagguna da adoon kanatu na kanilan manga sompaw, kay byoboi nang Dios si Jesus na pyapatay. Kay yaan yang kaologan nang kadwa na Salmo na yagalaong, ‘Ikaw yang kanak anak, adoon na allaw yang pagpakatigam ko sang kanak pagkaama nimo.’ 34-35 Yang sorit nang Dios yagapakatigam na si Jesus magaboi oman kayan di da yaan amatay oman. Yani yang pyagalaong disang Salmo ni Dabid, laong, ‘Yatigam ako na di mo yang kanak lawas apakadonoton, kay yangagad ako kanmo.’ Si Jesus yang pyagalaong nini, buku ni Dabid, kay yagalaong arag yang sorit nang Dios na yang pyagalaong ni Dabid amapagguna kang Jesus.
36 “Si Dabid yangagad sang pyagasogo kanaan nang Dios, awgaid yamatay. Lyurubung arag nilan yaan masaid sang lubung nang kanaan kamonaan, yamaronot arag yaan. 37 Awgaid si Jesus wa akaronot, kay byoboi yaan nang Dios,” laong ni Pablo. 38 “Wakaw, kay manga lomon, pyapakatigam nami kamayo na yang Dios makapasaylo sang kanatu sara tungud kang Jesus. 39 Maski mangagad kita sang balaod ni Moises, yang kanatu sara di amawara. Awgaid aw yaan yang toowan ta si Jesus amawara yang sara ta. 40 Adoon pagkido kamo antak di mapagguna kamayo yang syosolat kadini nang propeta nang Dios na yagalaong, 41 ‘Kamo na manga maodyat, paningug kamo, surud nang manga allaw na kamo boi pa, amaburungburung kamo sang imoon nang Dios, kayan yamatay kamo na di naan pagasakopon kay wa kamo otoo maski dyadadayaw kamo paglaongon.’ ” Yaan yang pyagalaong ni Pablo kanilan.
42 Paglogwa ni Pablo aw ni Bernabe sang pagtitiponan, paglaongon silan nang manga simisimbaay, laong, “Kani oman nining masapit na allaw na simbaay, kay gosto nami oman na maningug sining kamayo batok.” 43 Paglogwa nang kariko nang manga simisimbaay, madaig yang yamagad kang Pablo aw kang Bernabe na manga Judio aw yang manga otaw na yotoo sang tyotoowan nang manga Judio. Kayan yagpadayon si Pablo aw si Bernabe magindo kanilan, laong, “Abay kamo kanarig sang panalangin nang Dios kamayo tungud sang yiimo ni Jesus.”
44 Nang sapit na allaw na simbaay nang manga Judio, agput kariko nang manga otaw ag Antiokia yanagkatipon antak maningug silan sang sorit nang Dios. 45 Toyo pagkita nang pangoro nang Judio sang madaig na otaw na yaningug kang Pablo, laban silan yamasigi kang Pablo, wakaw yosopak silan sang pagindo naan. Maat yang sorit nilan kang Pablo. 46 Awgaid si Pablo aw si Bernabe wa akalluk mibak sang manga otaw na yosopak kanilan, laong nilan, “Kinaanglan na kamo na Judio yang onaun batokan nang sorit nang Dios. Tungud kay wa mayo atangkapa yang sorit nang Dios, aw wa mayo ubutangan sang ginawa mayo yang kinaboi na way kataposan na sikun sang Dios, wakaw apanawan kamo nami, makadto kami sang buku nang Judio, pagaindoon nami silan bain sang sorit nang Dios. 47 Kay yaan yang sogo nang Ginoo kanami, laong naan, ‘Mayn kamo nang allag na byubutang ko antak mallag sang manga otaw na buku nang Judio, antak yaning pyagalaong ko bain sang kanak pagpanglowas sang manga otaw sang kanilan sara makarimpud sang kariko nang banwa.’ ”
48 Pagdungug nang manga otaw na buku nang Judio sang pyagalaong ni Pablo, maguma silan. Byabantog nilan yang Dios, laong, “Laban madyaw yang pyagalaong nang Ginoo.” Madaig yang yotoo, kay pagbuut nang Dios na silan yang atagan naan nang kinaboi na way kataposan.
49 Kayan yakarimpud asang karowagan naan na banwa yang pagindo bain sang Ginoo na si Jesus. 50 Awgaid yang manga pangoro nang Judio yapagbaraw sang manga pangoro nang syodad aw sang manga dato na bobay na simisimbaay, antak arag silan madaman kang Pablo aw Bernabe. Yaan yang pagpono nilan pagimo nang maat kanang Pablo aw papanawa nilan disang kanilan syodad.
51 Laong ni Pablo kanilan, “Ayn dakman kamayo, aw di kamo tomoo sang pagindo nang Dios, gatang dyumungug da kamo.” Kayan yomanaw si Pablo aw si Bernabe, kyomadto ra silan sang syodad na Ikonio.
52 Awgaid yang manga tomotoo ag Antiokia laban yanaguma kay pyagabayaan silan nang Balaan na Espirito.