14
Si Pablo aw si Bernabe na Aadto Ikonio
Pagdatung ni Pablo aw si Bernabe adto Ikonio, imoon nilan yang maynang imo nilan nangaon ag Antiokia. Yakadto silan sang pagtitiponan nang manga Judio aw pagindo. Kayan madaig na manga Judio aw yang buku nang Judio yang yasarig kang Jesu Kristo. Awgaid kyokombinyo nang manga Judio na wa otoo yang buku nang Judio antak madaman sang manga tomotoo. Awgaid yadogay si Pablo aw si Bernabe maguya adto, wa silan akalluk maggogod bain sang Ginoo na si Jesus. Yang manga otaw yatigam na matungtung yang pyagalaong nilan bain sang kallaat nang Ginoo, kay yatagan naan silan nang gaom pagimo sang manga milagro. Awgaid yang manga otaw disaan na syodad wa magaonawa yang dumdum, kay aon yotoo sang pyagalaong nang Judio na buku nang tomotoo, yang kadaygan yomoyon kang Pablo na syosogo nang Dios.
Wakaw yang manga Judio aw yang buku nang Judio aw yang kanilan manga pangoro yagabaat na apakarisud nilan sang Pablo, na odonagun nilan nang bato sang Pablo antak matay. Awgaid yimikyas si Pablo aw si Bernabe pagkatigam nilan saan, kayan kyomadto silan sang barrio na Listra aw Derbe na sakop nang Likaonia aw asang manga barrio na makilibot nilan. Yabay silan adto maggogod sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo.
Si Pablo aw si Bernabe na Aadto Listra aw Derbe
8-9 Aon otaw na pilay ag Listra na yagaingkod na yaningug sang pyagalaong ni Pablo. Wa yaan makapanaw dungan naan yamawtaw. Awgaid pagkatigam ni Pablo na yotoo yaan na otaw sang gaom nang Dios na makapagkadyaw kanaan, tomanaw yaan, 10 aw gagai naan yang paglaong, “Pakatorid da adoon pagindug.” Kayan yaparabay yaan magindug aw panaw. 11 Pagkita nang manga otaw sang imo ni Pablo, gagaan nilan yang paglaong, “Yani na manga otaw kanatu manga dios na yosorog sang lawas nang otaw.” Awgaid wa makadarag si Pablo saan, kay pyagalaong yaan nilan sang kanilan sorit na Linikaonia. 12 Dumdum nilan na si Bernabe yang kanilan dios na si Seus aw si Pablo yang kanilan dios na si Hermes, kay si Pablo yang magbabaraw. 13 Yang simbaan nang manga otaw na yisimba kang Seus aadto logwa nang barrio. Yang kanilan magampoway yakamang sang manga usug na baka na pyangbitayan nang manga bolak aw daraa adto sang pilwangan nang arad nang barrio, kay yaan yang apatayun na panawagtawag nilan nang pagsimba nilan kang Pablo aw Bernabe.
14 Awgaid pagdungug nang manga apostol na si Pablo aw si Bernabe na yang madaig na manga otaw misimba kanilan, lasiin nilan yang kanilan dagom kay yaan yang batasan nang manga Judio aw aon imo na maat nang Dios. Wakaw yaparabay silan komadto sang manga otaw aw gagai nilan yang paglaong, 15 “Nanga yiimo mayo yaan kanami? Kami manga otaw na mayn mayo. Yakani kami, kay antak kami makapagbatok kamayo sang madyaw na batok na sikun sang Dios, aw antak ayawan mayo yang pagsimba sining kamayo dios na way kabos, aw antak kamo matigam sang tinuud na Dios na boi, kay yaan yang yagaimo sang langit aw lopa aw dagat aw yang kariko nang iyan disaan. 16 Kadini pyapabayaan silan na buku nang Judio na yagaimo sang maski nana na gosto nilan imoon. 17 Awgaid aon pay paagi na matigam kamo bain sang Dios, kay yiimo naan yang madyaw kamayo, pyapaoran naan sang kamayo manga tanum, kayan yomonga, aon day kamayo pagkaan wakaw yagauma kamo.” Yaan yang pyagalaong ni Pablo kanilan.
18 Awgaid maski yudungug yang manga otaw sang pyagalaong naan, karayan da silan kapunuan na magapatay sang manga baka kay abay garo nilan simbaun silan.
19 Kayan dyomatung asaan yang manga Judio na sikun ag Antiokia na sakop nang Pisidia aw aon arag sikun ag Ikonio. Yang manga otaw ag Listra yotoo sang pyagalaong nilan na yosopak sang pagindo nang Pablo. Wakaw dyodonag nilan nang bato si Pablo aw goyoda nilan yaan adto logwa nang barrio, kay dumdum nilan yamatay da yaan. 20 Awgaid pagdatung nang manga tomotoo panaglibotan nilan si Pablo, kayan yagbangon yaan aw pagbarik adto sang syodad. Ninyang sapit na allaw yakadto si Pablo aw si Bernabe sang barrio na Derbe.
Yang Pagbarik Nilan Adto Antiokia na Sakop nang Siria
21 Si Pablo aw si Bernabe yagagogodanun arag ag Derbe sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo, madaig disaan yang yotoo kang Jesus. Kayan yagbarik silan ag Listra aw ag Ikonio aw singadto silan Antiokia na sakop nang Pisidia, 22 antak nilan madigun yang pagsarig kang Jesus nang manga tomotoo adto. Pyagaindo nilan silan na kinaanglan magapadayon silan sang kanilan pagtoo kang Jesus. Laong nilan, “Kinaanglan magatigkul kita sang madaig na karisud nang di pa kita makarasak sang banwa na sakop nang Dios.” Yaan yang pyagaindo nilan. 23 Asang kada syodad si Pablo aw si Bernabe yagapili sang manga pangoro na magaindo sang manga tomotoo. Yaampo nilan sang Dios yang manga pangoro na tomatagap sang manga tomotoo, wa silan akaan na yagapadayon magampo. Kayan yaglaong silan sang manga pangoro, “Adoon mapanaw da kami. Yang Dios yang akanarigan mayo, yaan yang magabuut kamayo.”
24-25 Kayan yomanaw si Pablo aw si Bernabe asang probinsiya nang Pisidia aw singadto Perga na sakop nang probinsiya nang Pampilya. Pagkatapos nilan maggogodanun bain kang Jesus disaan, komadto silan sang barrio na Atalia. 26 Pagpono disaan, somakay silan sang barko na yagabarik adto Antiokia na sakop nang Siria, yang pyagasikunan nilan nang tagna, kay yang manga tomotoo adto yang yagasogo kanilan. Arag silan yang yagaampo nangaon na yang Dios di matarikod kang Pablo aw Bernabe sang kanilan panaw, awgaid matabang kanilan sang kanilan manga imo. Adoon na yatoman da yang manga imo nilan disang manga banwa na kyakadtowan nilan, yagbarik da silan ag Antiokia.
27 Pagdatung nilan, papagtiponon nilan yang kariko nang manga tomotoo antak paglaong nilan kanilan yang pyapaimo nang Dios kanilan. Gyogogod arag nilan na pyapatoo arag nang Dios yang buku nang manga Judio kang Jesus. 28 Yadogay silan maguya adto sang paguya nang manga tomotoo ag Antiokia na sakop nang Siria.