15
Yang Panagkatipon nang Manga Apostol aw Manga Matikadung ag Jerusalem
Aon manga otaw na sikun ag Jerusalem na sakop nang Judea na yakadto Antiokia na yagaindo sang manga tomotoo, laong, “Di kamo pagasakopon nang Dios aw dili kamo mangagad sang kanami batasan na sikun kang Moises bain sang pagtopo.” Si Pablo aw si Bernabe yapaglantogi sang manga otaw na sikun ag Judea bain saan. Wakaw yang manga tomotoo ag Antiokia yagadumdum pagsogo kang Bernabe aw kang Pablo adto Jerusalem antak mapagbaraw sang manga apostol aw sang manga magikadung nang manga tomotoo bain sang pyagalaong nang manga otaw na sikun ag Judea. Aon manga otaw na pipili nilan na amagad kang Pablo aw Bernabe.
Kayan yomanaw silan na byoboros nang manga tomotoo. Yamapit silan ag Penisia aw ag Samaria, aw gogoda nilan sang manga tomotoo yang buku nang manga Judio na yotoo kang Jesus. Yanaguma laban silan pagdungug saan. Pagdatung nilan ag Jerusalem yang manga tomotoo aw yang manga apostol aw yang manga matikadung yasagimano kanilan. Kayan yaggogod sang Pablo sang pyapaimo kanilan nang Dios. Awgaid aon manga Pariseo na yotoo na yagalaong, “Kinaanglan pagasogo natu na yang buku nang Judio magatoman sang batasan na pagpatopo aw pangagad sang balaod ni Moises.”
Kayan yanagkatipon yang manga apostol aw yang manga matikadung na managbaraw bain saan daw mangagad sang batasan na pagpatopo daw dili. Yadogay silan managlantogi bain saan. Kayan yimindug si Pedro aw paglaong, “Manga karomonan ko, yatigam kamo na nangaon ako yang pipili nang Dios dini kanatu antak ako maggogod sang madyaw na batok adto sang manga otaw na buku nang Judio antak arag silan dumungug bain kang Jesu Kristo kayan syomarig kanaan. Yang Dios na yatigam sang kariko nang dumdum nang otaw yaan yang yagapakatigam kanatu na silan na buku nang Judio arag pyagasakop naan, kay byobobowan naan silan nang Balaan na Espirito maynang yiimo naan kanatu. Magonawa yang kariko nang yiimo nang Dios sang manga Judio aw buku nang manga Judio. Pyapasaylo naan silan sang kanilan sara nang pagtoo nilan kang Ginoo Jesus maynatu na pyapasaylo. 10 Adoon, nanga wa kamo otoo sining pyapakita nang Dios kanatu? Nanang gosto mayo na imoon, gosto ba mayo na yang manga otaw na buku nang Judio urugusun pagpatoman sang kanatu batasan na manga Judio maski di silan makaimo? Yang kanatu kamonaan kadini, aw maski kita, wa kita makaimo pagtoman saan kariko. 11 Awgaid yang tyotoowan ta, na kita amarowas tungud sang tabang ni Ginoo Jesus, mayn nilan na buku nang Judio na arag amarowas tungud sang tabang ni Ginoo Jesus.”
12 Kayan yatingun yang manga otaw na yaningug kang Bernabe aw kang Pablo na yagagogod sang makaburungburung na imo nang Dios digkanilan nang paggogodanun nilan bain kang Jesu Kristo adto sang manga otaw na buku nang Judio. 13 Pagkatapos nilan magbatok, maglaong si Santiago sang yanagkatipon, laong naan, “Kariko mayo na manga karomonan, paningug kamo nang dagawdagaw. 14 Si Simon Pedro yagagogod kanatu bain sang mona na pagpakatigam nang Dios bain sang kanaan paagi adto sang buku nang Judio, antak arag aon otaw na pagasakopon naan digkanilan. 15 Yaan yang yamapagguna antak matoman yang syosolat nang manga propeta kadini na yagalaong, 16 ‘Yagalaong yang Dios na aon allaw na magabarik yaan ani, kay yagalaong yaan na oori naan yang yamawara na kasakopan ni Dabid, oori naan arag yang kanaan katungud sang sompaw ni Dabid, 17 antak yang manga otaw na buku nang Judio arag magdumdum bain sang Ginoo, kay aon digkanilan aw disang kariko nang manga nasyon kanaan manga otaw. 18 Yaan yang pyagalaong nang Ginoo na pyapakatigam naan kadini.’ ”
19 Yabay maglaong si Santiago, “Di ta urugusun patoman yang kanatu batasan sang manga otaw na buku nang Judio na yotoo sang Dios. 20 Awgaid yani gaid yang osolat ta na pagaindo kanilan na di silan makaan sang pyapatay na ayup na pyanawagtawag sang manga diosdios, di silan arag makaan sang manga ayup na yamatigul kayan yamatay, aw yang dogo arag di akaanun, aw kinaanglan na osolat ta arag na maat nang Dios yang managipid na buku nang magasawa. 21 Kay yaning balaod ni Moises dogay da na pyagabasa nang allaw na simbaay natu na manga Judio disang kariko nang pagtitiponan natu sang kariko nang barrio, wakaw aw dili mangagad yang manga otaw na buku nang Judio sining pyagalaong ko, laban sa magakaraat yang dumdum nang arag kita Judio.” Yaan yang pyagalaong ni Santiago.
Yang Solat sang Manga Tomotoo na Buku nang Judio
22 Yang manga apostol aw yang kariko nang manga tomotoo aw yang kanilan manga matikadung yakaokom pagpili disang manga otaw na yanagkatipon sang apaagadun nilan kang Pablo aw Bernabe aw komadto silan Antiokia. Yang pipili nilan yang dowa sang kanilan pangoro, si Judas na pyagangaranan ni Barsabas aw si Silas. 23 Pyapagdara silan nang solat na yagalaong, “Kariko mayo na karomonan nami ag Antiokia aw ag Siria aw ag Silisia, kami na manga apostol aw manga matikadung nang tomotoo ag Jerusalem yagasolat kamayo na buku nang Judio na manga tomotoo kang Jesu Kristo. 24 Yagasolat kami kamayo, kay aon dyudungug nami na sikun adi kanami na yakadto kamayo na yagasamok sang kamayo pagtoo tungud sang tobok na pagindo nilan kamayo. Yang manga otaw na yakadto kamayo, way katungud nilan na magaindo silan kamayo, way sogo nami kanilan na maynaan na pagindo. 25 Wakaw yanagkatipon kami, kayan yanagkaoyon kami pagpili sang osogoon nami adto kamayo. Yaning osogoon nami adto kamayo amagad sang karugunan ta na si Bernabe aw si Pablo. 26 Tungud sang Ginoo ta na si Jesu Kristo yabay silan mangagad sang pagbuut nang Dios maski apatayun silan nang yapagkontara kang Jesu Kristo. 27 Wakaw si Judas aw si Silas yang syosogo nami pagagad kang Bernabe aw kang Pablo adto kamayo, kay silan yang magabatok kamayo bain sining kanami solat. 28 Kay pyagabayaan kami nang Balaan na Espirito wakaw yomoyon kami na dili kamo nami pagalaongon na papangagadun sang kariko nang kanami batasan kay wara yaan ikinaanglana. Toyo yani gaid yang pagalaong nami kamayo na 29 ayaw kamo magkaan sang pyapatay na ayup na pyanawagtawag sang manga diosdios. Ayaw kamo magkaan sang dogo. Ayaw kamo magkaan sang onod nang manga ayup na yamatigul kayan yamatay kay wa akatiwisi sang dogo. Usug aw bobay kamayo, ayaw kamo managipid aw buku kamo nang magasawa. Madyaw aw pangagdan mayo yani na sogo. Wa day pyagalaong nami.” Yaan yang solat nilan kanilan.
30 Yang syosogo nilan yakadto Antiokia aw papagtipona nilan yang kariko nang manga tomotoo, kayan yatag nilan kanilan yang solat. 31 Yang manga tomotoo ag Antiokia yanaguma nang pagbasa nilan saan, kay yang pyagalaong naan madyaw. 32 Si Judas aw si Silas arag propeta nang Dios. Madaig yang pyagalaong nilan sang manga tomotoo disaan, yagadasig silan kanilan antak madigun yang kanilan pagkanarig kang Jesus. 33 Ninyan na timpo si Judas aw si Silas yadagawdagaw maguya disaan. Pagkatapos nini, mori si Judas aw si Silas adto sang yagasogo kanilan. Nang wa pa silan apanaw, yagalaong yang manga tomotoo disaan, “Yimiman kami na madyaw yang panaw mayo sang kamayo pagbarik.” 34 Awgaid si Silas yagadumdum na madyaw aw maibilin yaan disaan.
35 Si Pablo aw si Bernabe aadto pa Antiokia. Yamagad silan sang arag silan manga magindoway. Yabay silan magindo bain sang Ginoo na si Jesu Kristo.
Yagasoway si Pablo aw si Bernabe
36 Paglabay nang pilang allaw maglaong si Pablo kang Bernabe, “Bay da, mapanaw kita, makadto kita sang kanatu karomonan na tomotoo asang kariko nang banwa na pyagaindowan ta bain sang sorit nang Dios, atanawun ta daw yomonnono silan.” 37 Madyaw ni Bernabe na pyapaagad kanilan si Juan Markos. 38 Awgaid si Pablo yagadumdum na buku nang madyaw pagagad si Juan Markos, kay nong aadto silan Pampilya, wa yaan magapadayon magadagad kanilan magbabatokon sang sorit nang Dios. 39 Kayan yaglantogi disaan si Pablo aw si Bernabe kay wa silan magakaoyon. Wakaw yagasoway silan. Pyagaagad ni Bernabe si Juan Markos kayan syomakay silan sang barko na makadto Sipre. 40 Awgaid pipili ni Pablo si Silas na amagad kanaan. Kayan yanagampo sang Dios yang manga tomotoo na maski diin silan panalanginan silan nang Dios. 41 Kayan yomanaw silan, yaan yang yaagi nilan yang Siria aw Silisia, yagaindo silan sang kariko nang manga tomotoo antak madigun yang kanilan pagtoo sang Dios.